DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Inwentaryzacja środków trwałych

Zasady inwentaryzacji środków trwałych reguluje art. 26 ustawy o rachunkowości. Przeprowadza się ją na ostatni dzień każdego roku obrotowego. Środki trwałe inwentaryzuje się w drodze spisu z natury, z wyjątkiem środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, które  inwentaryzuje się  poprzez porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

 

Częstotliwość inwentaryzacji jest uzależniona od rodzaju i sposobu użytkowania środków trwałych.

Tak więc w drodze spisu z natury inwentaryzuje się:

 

a) raz do roku:

- znajdujące się na terenie niestrzeżonym środki trwałe, oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

- środki trwałe, będące własnością innych jednostek, powierzone do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania, z powiadomieniem tych jednostek o wynikach spisu (obowiązek spisu nie dotyczy jednostek świadczących usługi pocztowe, transportowe, spedycyjne i składowania).

 

b) raz na 4 lata

- znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe, oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie.

 

Termin inwentaryzacji środków trwałych uważa się za dotrzymany, jeżeli rozpoczęto ją nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku. Ponieważ w większości organizacji rok obrotowy równa się rokowi kalendarzowemu, inwentaryzację należy przeprowadzić o okresie od 1 października do 15 stycznia roku następnego.

 

Zasady przeprowadzania inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych, w tym środków trwałych, powinny być określone w instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej element polityki rachunkowości przyjętej przez zarząd organizacji. W instrukcji organizacja może ustalić większą częstotliwość inwentaryzacji niż określają to przepisy ustawy o rachunkowości, np. środków trwałych znajdujących się na terenie strzeżonym raz w roku, a nie co 4 lata. Warto tak zrobić, żeby wiedzieć, jakim majątkiem się dysponuje.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)

Wyraź opinię: przydatne 74 mało pomocne 16