Przejdź do treści głównej

Wzory dokumentów związanych z zakładaniem stowarzyszenia, fundacji

Dokumenty związane z zakładaniem stowarzyszenia i fundacji. Przykładowe regulaminy władz. Wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych.

Dokumenty związane z założeniem stowarzyszenia

Wzór statutu stowarzyszenia

Przykładowy wzór statutu - kliknij tutaj

Obowiązkowe dokumenty z zebrania założycielskiego  – przykładowe wzory

 1. Lista członków założycieli stowarzyszenia -  kliknij tutaj,
 2. Protokół z zebrania założycielskiego -  kliknij tutaj,
 3. Uchwała o powołaniu stowarzyszenia - kliknij tutaj,
 4. Uchwała o przyjęciu statutu - kliknij tutaj,
 5. Uchwała o wyborze zarządu - kliknij tutaj,
 6. Uchwała o wyborze komisji rewizyjnej - kliknij tutaj

Dodatkowo można również podjąć uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego.
Od 20 maja 2016 roku wybór komitetu założycielskiego nie jest obowiązkowy.

        Uchwała o wyborze komitetu założycielskiego - kliknij tutaj

Dokumnety związane z założeniem fundacji

Wzór statutu fundacji

Przykładowy wzór statutu - kliknij tutaj

Obowiązkowe dokumenty założycielskie – przykładowe wzory

 1. Oświadczenie woli o ustanownieniu fundacji (akt założycielski) - kliknij tutaj,
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia statutu - kliknij tutaj,
 3. Uchwała w sprawie wyboru członków zarządu - kliknij tutaj,
 4. Uchwała w sprawie wyboru członków rady fundacji - kliknij tutaj,
 5. Oświadczenie o wyborze ministra właściwego ds. fundacji - kliknij tutaj

Regulaminy władz

W statucie stowarzyszenia/fundacji powinny znaleźć się informacje o trybie pracy oraz o sposobie podejmowania decyzji przez poszczególne władze. Często w statutach pojawia się zapis mówiący o tym, że np. zarząd, komisja, rada, obradują na podstawie zatwierdzonych przez siebie regulaminów. Choć regulaminy nie są dokumentami wymaganymi przez prawo, to opracowanie ich pozwala m.in. dookreślić tryb pracy, jej zasady. Warto więc opracować, uchwalić i korzystać z nich w organizowaniu pracy właściwych władz. Zapisy w tych regulaminach muszą być zgodne z zapisami w statucie danej organizacji.

Regulaminy władz stowarzyszenia

 1. Regulamin walnego zebrania stowarzyszenia - kliknij tutaj.
 2. Regulamin pracy zarządu stowarzyszenia - kliknij tutaj.
 3. Regulamin pracy komisji rewizyjnej stowarzyszenia - kliknij tutaj.

Regulaminy władz fundacji

 1. Regulamin pracy zarządu fundacji - kliknij tutaj.
 2. Regulamin pracy rady fundacji (komisji rewizyjnej) - kliknij tutaj.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

       Wzór wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych fundacji - kliknij tutaj.

 

Wyraź opinię 165 0