Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Branżowe Komisje Dialogu Społecznego (BKDS)

Reklama

Obecnie w Warszawie przy 14 biurach działa 30 Branżowych Komisji Dialogu Społecznego.

1

Powstanie BKDS

Ich powstanie może zainicjować minimum 10 organizacji, które zgłaszają chęć utworzenia komisji dyrektorowi biura, przy którym ma ona działać. Jeśli uzna on zasadność wniosku, zwołuje pierwsze spotkanie – w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli sytuacja jest wątpliwa lub dyrektor odmawia powołania BKDS-u, organizacje mogą zwrócić się z prośbą o mediację do Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Reklama
2

Skład BKDS

W skład komisji wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych działających w poszczególnych dziedzinach, np. przedstawiciele domu kultury lub ośrodka pomocy społecznej (mają oni głos doradczy) oraz przynajmniej jeden urzędnik biura, przy którym działa komisja.

Komisje mają charakter otwarty, to znaczy, że każda organizacja może do nich dołączyć w dowolnym momencie.W przypadku chęci dołączenia do BKDS-u należy złożyć do przewodniczącego oświadczenie. Przedstawiciel nowej organizacji uzyskuje prawo głosu od następnego posiedzenia komisji.

W spotkaniach mogą brać również udział eksperci, specjaliści i przedstawiciele różnych instytucji, w tym spółki Miasta i inni zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

3

Jak pracuje BKDS?

Tryb i organizacja pracy Komisji (w tym sposób zwoływania posiedzeń, sposób wyboru i odwoływania przewodniczącego oraz zarys rocznego programu pracy) opisane są w regulaminie, który jest ustalany każdego roku. Komisja ma czas do 28 lutego 2018 r., aby sporządzić lub zaktualizować te dokumenty.

Co dwa lata każda komisja wybiera przewodniczącego lub przewodniczącą. Członkowie i członkinie danej komisji mogą również, choć nie muszą, wybrać prezydium. Warto podkreślić, że w wyborze władz Miasto ma tylko jeden głos, niezależnie od tego, ilu urzędników bierze udział w pracach komisji. Zasada ta ma zastosowanie także w innych sytuacjach, w których przeprowadza się głosowanie. Odnosi się również do organizacji pozarządowych, biorących udział w pracach BKDS-u.

Dane osób kierujących pracami komisji (adres e-mail oraz nazwa organizacji, którą reprezentują) znajdują się na stronie Urzędu.

4

Cele i zadania BKDS

Celem działania komisji jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Warszawy. Organizacje są blisko obywateli, dlatego są one dla Urzędu dobrym źródłem wiedzy o potrzebach społecznych. Są także partnerem do dyskusji o rozwiązywaniu problemów i zorganizowanymi przedstawicielami społeczeństwa.

Głównym zadaniem merytorycznym komisji jest współtworzenie i konsultowanie polityki miasta w dziedzinie, w której działa komisja. Chodzi tu zwłaszcza o nowo powstające dokumenty i akty prawne Urzędu. Oczywiście realizacja tego zadania jest możliwa tylko wtedy, gdy Urząd włącza komisje do swoich prac nad nowymi rozwiązaniami. Oprócz tego komisje opiniują tematy zadań konkursowych oraz delegują przedstawicieli organizacji do prac w komisjach konkursowych, które oceniają wnioski o dotacje oraz do zespołów ds. oceny realizacji zadania publicznego w ramach małych grantów.

5

Spotkania BKDS

Komisje spotykają się najczęściej raz w miesiącu. Są to spotkania jawne i otwarte, po których powstają notatki – sprawozdania przesyłane i umieszczane na stronie Urzędu m.st. Warszawy. Tam znajdują się również informacje o datach i miejscach kolejnych spotkań oraz sprawozdania roczne z prac komisji. Informacje o spotkaniach są również rozsyłane w newsletterze serwisu warszawa.ngo.pl. Obsługę organizacyjną prac komisji zapewnia właściwa merytorycznie komórka Urzędu.

BKDS-y mogą obradować wspólnie. Poza tym raz na pół roku biuro, przy którym działa komisja lub kilka komisji organizuje spotkanie przedstawicieli wszystkich BKDS-ów z udziałem dyrektora biura lub jego zastępcy.

6

Rozwiązanie BKDS

Niektóre komisje przestają po pewnym czasie funkcjonować i następuje ich rozwiązanie. Dzieje się to w sytuacji, gdy komisja:

  • nie spotyka się przez dwa miesiące (z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 1 lipca do 31 sierpnia),
  • nie przekazuje informacji o swoich działaniach na stronę Urzędu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  • nie dostarczy sprawozdania z działalności za dany rok kalendarzowy do 30 czerwca 2019 r.,
  • strona pozarządowa nie przestrzega zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

W tych przypadkach o rozwiązaniu BKDS-u decyduje Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

BKDS może także – kierując się swoimi powodami – podjąć uchwałę o samorozwiązaniu.

Rozwiązanie komisji stwierdza Pełnomocnik i przekazuje informację o tym do biura, przy którym działała komisja.

Aktualny wykaz komisji znajduje się na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego/wykaz-komisji.


Branżowe Komisje Dialogu Społecznego mogą korzystać z bezpłatnej oferty Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

SCWO to system wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Więcej na temat wsparcia SCWO dla Komisji Dialogu Społecznego: warszawa.ngo.pl/scwo-dla-kds.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.