Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Gdzie umieścić wkład rzeczowy we wniosku o dotację?

Reklama

Wkład rzeczowy do projektu organizacji z Mazowsza starającej się o dotację to worki na śmieci i wywóz śmieci. Jak to wpisać do budżetu zadania publicznego współfinansowanego ze środków samorządowych? – zastanawia się jej szef. Czy jest to możliwe i w którym miejscu formularza wniosku o dotację należy taki opis umieścić wyjaśnia odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Wstęp

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Startujemy w konkursie ogłoszonym przez gminę na ochronę środowiska. W naszym wniosku jedno z zadań to wielkie sprzątanie lasu. Mamy nieodpłatnie zapewnione worki oraz wywóz śmieci. W jaki sposób należy to zapisać w budżecie? W przewidywanych źródłach finansowania w pozycji „_pozostałe”?._

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL WYJAŚNIA:

Organizacje składają oferty (wnioski) na realizację zadania publicznego na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Przypominamy, że w części IV wzoru oferty przedstawia się przewidywane koszty (merytoryczne i administracyjne), które trzeba będzie ponieść, realizując zadanie. Koszty merytoryczne muszą być spójne z działaniami opisanymi wcześniej w III części. W kosztorysie musi być uwzględniony koszt całkowity danego działania, w tym podział na części finansowaną z dotacji i część finansowaną z wkładu własnego, o ile taki był wymagany. Informacje o tym, z jakich źródeł będzie pochodził wkład własny z rozbiciem na konkretne rodzaje, podaje się w części IV.2 „Przewidywane źródła finansowania zadania”.

Jednakże ani w jednym, ani w drugim miejscu formularza nie wpisuje się wkładu rzeczowego w budżecie.

Zgodnie z przepisami zasadą tworzenia budżetów jest to, aby wpisywać tam tylko te koszty (zakupów, usług, wynagrodzeń), które realnie będzie ponosić projektodawca i które będą potwierdzone dokumentami finansowymi wystawionymi na projektodawcę. Wyjątek stanowią jedynie pozycje dotyczące wyceny pracy społecznej lub wolontariatu – tu wystarczą dokumenty potwierdzające zaangażowanie wolontariuszy czy członków stowarzyszeń (np. umowy czy porozumienia), za które oczywiście się nie płaci.

Materiały, usługi, itp. – jednym słowem zasoby, które organizacja ma lub  może zapewnić, realizując projekt, wpisywane są w innym miejscu formularza, tj. w punkcie V.2. Zasoby rzeczowe oferentów/oferenta przewidziane do realizacji zadania. W polu tym można podać, że np. dysponuje się lokalem, gdzie będzie realizowane zadanie czy sprzętem potrzebnym do jego realizacji (komputer, aparat fotograficzny, rzutnik do projekcji).

Można także podać oszacowaną wartość rynkową wykorzystywanych zasobów.

Reklama
2

Odpowiedź na pytanie

Worki oraz wywóz śmieci to „wkład własny rzeczowy”, wpisuje się je w części dotyczącej zasobów. Warto podać więcej informacji np. liczbę  i pojemność worków , informacje czy są to worki do selektywnej zbiórki odpadów. A także oszacować wartość zarówno materiałów, jak i usługi wywozu śmieci.

Podane informacje mogą mieć wpływ na ocenę realizacji zadania.

3

Podstawa prawna:

Rozporządzenie z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.