Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Jak opisać zasoby kadrowe we wniosku o dotację?

Reklama

Organizacja składająca po raz pierwszy wniosek o dotację z gminy zastanawia się, na ile precyzyjne trzeba wpisać informacje o osobach wykonujących zadanie. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia na co zwrócić uwagę.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Jak szczegółowy musi być opis zasobów kadrowych we wniosku o dotację od samorządu? Czy liczba wymienionych w części zasoby kadrowe osób (zatrudnionych, ale też wolontariuszy) musi się zgadzać z liczbą w kosztorysie? Czy można zapisać więcej osób, a w razie konieczności praca zostałaby wykonana przez mniejszą liczbę?

Reklama
2

Odpowiedź

Organizacje składają oferty (wnioski) na realizację zadania publicznego na formularzu, którego wzór jest określony w rozporządzeniu z dnia 27 grudnia 2005 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Zasoby kadrowe są opisywane w części V, pkt. 1 formularza. Opisuje się tu kwalifikacje zarówno osób, które organizacja zamierza zatrudnić do realizacji zadania publicznego, jak i wolontariuszy oraz członków stowarzyszenia, władz pracujących społecznie.

Nie ma szczegółowych prawnych wytycznych dotyczących tego, jak szczegółowo należy wypełnić to pole. W przypisie 22) w rozporządzeniu podaje się jedynie, że zamieszcza się tam „ Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy”.

Dlatego, podając informacje o zasobach kadrowych należy kierować się przepisami ogólnymi dotyczącymi kryteriów oceny ofert oraz praktyką stosowaną w danym urzędzie. Przepisy ogólne są zawarte w art. 15 ust. 1 ustawy o pożytku. Zakładają one, że oferta będzie oceniana m.in. pod katem proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne” (art. 15 ust. 1, pkt. 1). Z faktu umieszczenia tego kryterium w ustawie wynika, że kwalifikacje osób włączonych w realizację projektu mają duże znaczenie dla oceny. Samorządy mogą ponadto stosować doprecyzowujące kryteria oceny – które powinny być jawne. Może być to np. spójność oferty, jej przemyślany i dobrze rozplanowany opis, zgodność z zakresem konkursu.

Zgodnie z logiką tworzenia projektu opis zasobów kadrowych należy powiązać z innymi częściami zadania, w tym przede wszystkim z opisem działań (tj. dobrze jest wskazać kto będzie wykonywał zadania w projekcie lub przynajmniej opisać kwalifikacje) oraz kosztorysem (poprzez opisanie kwalifikacji osób, których wynagrodzenia są uwzględnione w kosztorysie). Dzięki temu oferta będzie spójna i zrozumiała dla osób ją oceniających, a poszczególne jej części będą z siebie wynikać.

Odpowiadając na pytanie

Opisując kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania publicznego należy się kierować wytycznymi sformułowanymi przez dany samorząd. Jeśli ich nie ma, trzeba kierować się ogólnymi zasadami tworzenia projektu oraz kryteriami zawartymi w art. 15 ustawy o pożytku. W kontekście zadanego pytania można powiedzieć, że najważniejsze jest, aby projekt był spójny, realny i zrozumiały dla osób z zewnątrz.

I tak: jeśli w opisie działań lub w kosztorysie są uwzględnione osoby (np. wykonawcy działań – trenerzy, animatorzy, nauczyciele), to należy podać ich kwalifikacje. Dobrze jest także podać kwalifikacje „kadry”, to jest osób, które będą koordynować i finansowo rozliczać zadanie, tak aby upewnić oceniających wniosek, że organizacja składająca ofertę ma odpowiednie zasoby, aby poprawnie i kompetentnie przeprowadzić zadanie. Wskazanie wynagrodzenia jakiejś osoby w kosztorysie i niepodanie jej w opisie zasobów kadrowych może być odczytane jako luka w projekcie i negatywnie wpłynąć na ocenę wniosku. To samo dotyczy działań: opisanie że ktoś będzie przeprowadzał np. jakąś akcję czy warsztaty, a potem brak opisu kwalifikacji takiej osoby, również może negatywnie wpłynąć na ocenę wniosku. Jeśli organizacja nie wskazuje konkretnych osób (nazwisk) na etapie pisania oferty, tylko zamierza je później wyrekrutować – można podać kwalifikacje, które jej zdaniem są potrzebne do realizacji zadania. Warto wziąć pod uwagę, że pewnego rodzaju zadania będą lepiej ocenione, gdy poda się konkretne nazwiska (np. koncert charytatywny znanej gwiazdy czy spotkanie ze słynnym naukowcem z dziedziny astronomii).

Uwaga! Warto pamiętać, że podanie konkretnych kwalifikacji jest zobowiązujące, dlatego należy realnie ocenić i opisać, jakie kompetencje są rzeczywiście potrzebne, by zadanie zostało dobrze zrealizowane.

Opis kwalifikacji wolontariuszy zależy od roli, jaką pełnią w projekcie. Jeśli szacunkowa wartość ich świadczeń stanowi wkład osobowy – czyli część kosztorysu, to warto podać konkretny zakres zadań i kompetencje potrzebne do ich wykonania. Jeśli grupa wolontariuszy wspiera dodatkowo realizację projektu, można podać tylko ogólnie ich przybliżoną liczbę i ogólnie sformułowane zadania.

Należy pamiętać, że szczegółowy zapis, do jakiej wysokości może być uwzględniony wkład osobowy wolontariuszy w kosztorysie, zawarty jest w ogłoszeniu konkursowym. Jeśli do projektu będzie zaangażowana większa liczba wolontariuszy niż „mieści się” w limicie wkładu osobowego, to można to wyjaśnić także w punkcie IV. 3, w części: „Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu”.

3

Podstawa prawna

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.