Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Kiedy można zacząć prowadzić uproszczoną księgowość w NGO?

Reklama

Od 1 stycznia 2016 roku mniejsze NGO mogą korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Zatem mogą zrezygnować z prowadzenia pełnej księgowości. Przejście na uproszczoną księgowość należy zgłosić do urzędu skarbowego. Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl wyjaśnia, jak to zrobić i w jakim terminie.

1

Wstęp

Zobacz AKTUALNE informacje o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w PORADNIK.NGO.PL Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Chcielibyśmy rozpocząć prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Decyzję o tym podjęliśmy na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dn. 29 czerwca br. Czy w związku z tym możemy wprowadzić uproszczoną ewidencję już od tego roku (2016)? Czy dopiero w 2017 r., a w tym musimy prowadzić jeszcze pełną księgowość? Oraz jak o takiej decyzji zawiadomić Urząd Skarbowy?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADA:

Reklama
2

Warunki prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez NGO

Od 1 stycznia 2016 roku NGO mogą korzystać z uproszczeń w prowadzeniu księgowości. Jednak ta możliwość nie dotyczy wszystkich NGO. Najpierw trzeba sprawdzić, czy organizacja spełnia warunki określone w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do której odwołuje się ustawa o rachunkowości.

Z uproszczonej księgowości mogą korzystać NGO, które:

 • w roku przed podjęciem decyzji o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie miały przychodów wyższych niż 100 000 zł,
   
 • przychody osiągają wyłącznie ze źródeł wskazanych w art. 10a ust. 1 pkt 4 (tj. z działalności odpłatnej pożytku publicznego; działalności nieodpłatnej z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej; odsetek, lokat terminowych; sprzedaży składników majątku),
   
 • działają w sferze zadań publicznych (art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
   
 • nie mają statusu organizacji pożytku publicznego (OPP),
   
 • nie prowadzą działalności gospodarczej.
3

Zgłoszenie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez NGO

Jeśli NGO spełnia warunki wskazane w ustawie o pożytku, może podjąć decyzję o przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy o pożytku organizacja musi poinformować o tym urząd skarbowy w ciągu pierwszego miesiąca nowego roku podatkowego. W przypadku organizacji, których rok obrotowy zgadza się z rokiem kalendarzowym (a jest ich większość) termin zgłoszenia upływa z końcem stycznia.

Inaczej jest w przypadku organizacji, które dopiero powstały. Jeśli chcą prowadzić uproszczoną ewidencję, muszą zgłosić swoją decyzję do urzędu skarbowego w ciągu 30 dni od daty rozpoczęcia działalności.

NGO zgłasza do urzędu skarbowego decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na piśmie podpisanym zgodnie ze sposobem reprezentacji. Nie ma wzoru formularza zgłoszenia o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. NGO do oświadczenia załącza uchwałę organu odpowiadającego za zatwierdzanie sprawozdań finansowych w organizacji.

Odpowiadając na pytanie NGO

Jeśli organizacja spełnia odpowiednie warunki, może podjąć decyzję o rezygnacji z prowadzenia pełnej księgowości i przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Nie może jednak zmienić formy prowadzenia rachunkowości w środku roku (w tym przypadku w czerwcu, po podjęciu decyzji przez walne zebranie członków). Nie ma zatem możliwości, by zacząć stosować uproszczoną księgowość od lipca. Do końca 2016 roku musi prowadzić pełną księgowość - jak dotychczas.

Zgodnie z przepisami NGO może zacząć prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów od rozpoczęcia nowego roku obrotowego. Taką decyzję zgłasza na piśmie do urzędu skarbowego, załączając uchwałę walnego zebrania członków, podjętą w czerwcu. Ma na to czas do 31 stycznia. Zgłoszenie można wpisać w  kalendarz styczniowych obowiązków NGO.

Za rok 2016 organizacja będzie musiała sporządzić sprawozdanie finansowe dotychczas stosowanym sposobem.

Uwaga!

W związku z tym, że uproszczona ewidencja przychodów i kosztów to nowość, przed podjęciem decyzji warto zapoznać się z opiniami ekspertów na temat uproszczonej formy prowadzenia księgowości oraz przeanalizować źródła przychodów organizacji.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

Art. 2 ust. 5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.2), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

Art. 10a. 1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

– jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;

2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.

Zobacz AKTUALNE informacje o uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w PORADNIK.NGO.PL Co to jest uproszczona ewidencja przychodów i kosztów

4

Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebujesz pomocy prawnej? Zadaj pytanie: http://poradnik.ngo.pl/zapytaj.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.