Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Nowa OPP zgłasza konto do urzędu skarbowego

Reklama

Organizacja pożytku publicznego, która niedawno otrzymała status uprawniający ją do przywileju korzystania z systemu 1%, musi zgłosić numer konta bankowego do „swojego” urzędu skarbowego do 30 czerwca następującego po roku podatkowym.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: W poprzednim roku dostaliśmy status OPP. Słyszałam, że powinniśmy zgłosić do urzędu skarbowego numer konta do wpłat 1% podatku. Czy faktycznie należy to zrobić, skoro teraz na wykazie nie ma już tych numerów rachunków organizacji? Poza tym numer konta nam się nie zmienił i zgłosiliśmy go do US zaraz po podpisaniu umowy z bankiem.

Reklama
2

Odpowiedź

Wykaz OPP już bez numerów rachunków bankowych

Jeśli organizacja mająca status OPP, chce skorzystać z przywileju pozyskiwania wpłat 1% podatku dochodowego od podatników, musi się znaleźć w elektronicznym wykazie organizacji pożytku publicznego, który prowadzi minister do spraw zabezpieczenia społecznego (aktualnie jest to Minister Pracy i Polityki Społecznej). Wykaz zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, najpóźniej do 15 grudnia.

W wykazie Ministra Pracy i Polityki Społecznej znajdują się te OPP, które:

  • dopełniły w terminie obowiązków sprawozdawczych, polegających na opublikowaniu sprawozdania merytorycznego OPP oraz sprawozdania finansowego w internetowej bazie sprawozdań
  • uzyskały status OPP najpóźniej do 30 listopada
  • nie są w stanie likwidacji lub upadłości – tj. takie, w stosunku do których nie jest wpisane w KRS otwarcie likwidacji lub ogłoszenie upadłości

W marcu 2014 r. zmieniono przepisy dotyczące tworzenia wykazu OPP. Wprowadziła je ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsza zmiana dotycząca tworzenia wykazu OPP polega na tym, że w wykazie nie ma już numeru konta organizacji pożytku publicznego.

Obecnie wykaz OPP zwiera następujące dane o każdej organizacji: nazwa OPP, siedziba, numer wpisu KRS, oraz numer NIP (jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do KRS).

Obowiązkowe zgłoszenie rachunku do US

Brak numeru konta w wykazie nie oznacza, że organizacja nie musi zadbać o zgłoszenie aktualnego, właściwego do przekazywania wpłat 1% podatku, numeru rachunku do urzędu skarbowego. Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy nowe organizacje pożytku publicznego (które w poprzednim roku uzyskały status OPP i po raz pierwszy znalazły się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1%) mają obowiązek zgłosić numer rachunku bankowego do wpłat 1% do „swojego” urzędu skarbowego w terminie do 30 czerwca następującego po roku podatkowym. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie aktualizacyjne formularza NIP-8. Organizacji nie jest potrzebny odrębny rachunek do wpłat 1% podatku, może to być ten sam rachunek, którego używa do wszystkich swoich operacji bankowych. Ale urząd skarbowy potrzebuje niejako potwierdzenia, że to jest właśnie ten numer konta.

Przykład

Organizacja która uzyskała status w listopadzie 2017 r., ma czas na zgłoszenie numeru konta do 30 czerwca 2018 r.

OPP, które wcześniej dokonały tego zgłoszenia (były już w wykazie OPP w roku poprzednim i był na tym wykazie ich numer rachunku), nie mają tego obowiązku, o ile w miedzy czasie nie zmieniło się ich konto bankowe.

Odpowiedź na pytanie

W związku z tym, że w tym roku po raz pierwszy organizacja figuruje w wykazie OPP, to musi w terminie do 30 czerwca złożyć do „swojego” urzędu skarbowego formularz aktualizacyjny NIP-8, za pomocą którego poinformuje urząd o numerze rachunku, na który ma być wpłacany 1% przekazany na rzecz organizacji.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 27a

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, zawiera:

1) nazwę;

2) siedzibę;

3) numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

4) numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

6. Minister Sprawiedliwości dostarcza ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dostarcza ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

8. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).

9. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do organizacji, które zgłosiły numer rachunku bankowego w latach ubiegłych jako właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych i jest on aktualny.

10. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, tryby, terminy oraz format i strukturę danych dla wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, między ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego a Ministrem Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnej realizacji zadań związanych z tworzeniem i prowadzeniem wykazu, o którym mowa w ust. 1, oraz z przekazywaniem organizacjom pożytku publicznego środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.