Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacje w sądzie rejestrowym. Co zrobić, kiedy odpowiedź KRS się opóźnia?

Reklama

W ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym został określony termin dla sądów, dotyczący rozpoznawania przez nie wniosków. To termin 7-dniowy. Zdarza się jednak, że termin ten jest przekraczany. Co zrobić w sytuacji, jeśli sąd rozpatruje wniosek znacznie dłużej niż 7 dni? – odpowiada doradczyni Informatorium.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasza fundacja stara się o status organizacji pożytku publicznego. Ponad dwa miesiące temu złożyliśmy w sądzie odpowiednie dokumenty, aby ubiegać się o status OPP. Jednak sąd milczy - od tego czasu nie dotarła do nas żadna informacja. Czy możemy coś zrobić, aby przyspieszyć proces rozpatrywania wniosku?

Reklama
2

Odpowiedź

Doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl odpowiada:

Ustawa o KRS. Termin dla sądu w przepisach o KRS

Termin dla sądu zapisany jest w art. 20a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Artykuł ten wskazuje, że sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku. Oznacza to, że najpóźniej 7. dnia referendarz sądowy bądź sędzia powinien postanowić czy np. akceptuje zmiany w statucie zaproponowane przez organizacje pozarządową. Takie postanowienie jest przepisywane na urzędowy formularz, a potem wysyłane listem poleconym (bądź elektronicznie, o ile wniosek był złożony elektronicznie) na adres stowarzyszenia lub fundacji.

Jeżeli wniosek musi być poprawiony lub uzupełniony, to powinien zostać rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia błędów lub dokonaniu uzupełnień przez wnioskodawcę.

Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpatrzyć go nie później niż w ciągu miesiąca.

Jak długo trwa rozpoznanie wniosku w praktyce

Niestety, nie można jednoznacznie określić, jak długo sąd będzie zajmował się wnioskiem organizacji pozarządowej.

Dlaczego? W ustawie o KRS został określony termin dla sądów (7 dni) dotyczący rozpoznawania wniosku. Termin ten często nazywany jest terminem instrukcyjnym - i tak traktują go sądy. Dla sędziów, którzy w tym samym czasie rozpatrują wiele spraw, przekroczenie terminu instrukcyjnego nie rodzi konsekwencji. W praktyce oznacza to, że rozpoznanie wniosku organizacji pozarządowej może trwać dłużej, w zależności od obciążenia sądu sprawami.

Dodatkowo oczekując na pismo z sądu należy doliczyć jeszcze czas, w jakim dokumenty zostaną dostarczone przez pocztę, chyba że organizacja zaznaczyła, że chciałaby odebrać dokumenty osobiście.

Odpowiadając na pytanie czytelnika ngo.pl: Przede wszystkim dopytać!

Jeśli wniosek organizacji pozarządowej znajduje się w sądzie ponad dwa miesiące, czyli termin instrukcyjny dla sądu już dawno minął, warto zastanowić się, czy organizacja nie powinna sprawdzić osobiście, co dzieje się z jej wnioskiem. W każdym sądzie rejestrowym referendarz lub sędzia ma wyznaczony dyżur dla interesantów. Można udać się zatem bezpośrednio do KRS na dyżur sędziego, który rozpatruje sprawę organizacji pozarządowych i dopytać.

Skarga do prezesa sądu

Jeśli organizacja ma uzasadnione podejrzenia, że wniosek jest przetrzymywany, może też złożyć skargę do prezesa sądu z prośbą o objęcie postępowania nadzorem sędziego wizytatora. Taką możliwość daje rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych. Sędziowie wizytatorzy na zlecenie prezesa sądu apelacyjnego lub okręgowego mogą badać zasadność skarg i wniosków dotyczących wyłącznie sprawności postępowania sądowego.

Skarga organizacji powinna zostać złożona osobiście, pisemnie lub w formie elektronicznej. W razie złożenia skargi przez organizację ustnie powinien zostać sporządzony pisemny protokół podpisany przez obie strony. Skarga rozpatrywana jest najpóźniej w terminie 1 miesiąca.

Skarga na przewlekłość postępowania

W skrajnych przypadkach organizacja może złożyć skargę na przewlekłość postępowania. Możliwość złożenia skargi jest zapisana w ustawie z 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Jeśli postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku organizacji w sądzie trwa znacznie dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, organizacja pozarządowa (czyli strona postępowania) ma prawo wnieść skargę na przewlekłość postępowania (art. 3 pkt 5 ustawy). Należy pamiętać, że skarga rozpatrywana jest w składzie 3 sędziów i decyzja w jej sprawie może zostać wydana w ciągu 2 miesięcy od daty złożenia skargi. Termin jest zatem długi.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Art. 20a.

  1. Wniosek o wpis sąd rejestrowy rozpoznaje nie później niż w terminie 7 dni od daty jego wpływu do sądu.
  2. Wniosek o wpis spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, sąd rejestrowy rozpoznaje w terminie jednego dnia od daty jego wpływu.
  3. Jeżeli rozpoznanie wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę, co nie uchybia terminom określonym w przepisach szczególnych. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, wniosek należy rozpoznać nie później niż w terminie miesiąca.

Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1843 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. Nr. 69 z późn. zm.)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.