Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Podwójne finansowanie jest zakazane. Dlaczego?

Reklama

Samorząd nie może sfinansować tych samych kosztów w dwóch projektach. Wynika to z zasady zakazu podwójnego finansowania. Zdarza się, że organizacje składają wnioski na bardzo podobne projekty. W takiej sytuacji warto jednoznacznie wskazać, że nie są to te same projekty i – co równie ważne – koszty także są inne.

1

Wstęp

Trwa realizacja jednego zadania, w międzyczasie na drugi konkurs (do tego samego samorządu) składany jest praktycznie tożsamy wniosek na realizację zadania. Zostaje odrzucony, "gdyż nie można finansować tego samego zadania". Jakie przepisy to regulują? – pyta czytelnik ngo.pl.

–  Przede wszystkim należałoby wyjaśnić, co znaczy pojęcie „wniosek tożsamy” – odpowiada  Ewa Kolankiewicz z  Centrum Szpitalna. – Czy wniosek, który został odrzucony to rzeczywiście ten sam, który dostał już dofinansowanie? Uściślając: czy ramy czasowe są te same (terminy w harmonogramie)? Czy grupa odbiorców jest taka sama lub ta sama? Jeśli tak, to odrzucenie jest prawdopodobnie spowodowane tym, że ten projekt dostał już dofinansowanie.

Jeśli dwa projekty niczym się nie różnią w opisie merytorycznym i w budżecie, to projekt zostanie odrzucony, ponieważ samorząd musi przestrzegać zasady zakazu podwójnego finansowania.

Zakaz podwójnego finansowania
Zasada ta jest zapisana wprost w regulacjach unijnych i krajowych dotyczących funduszy strukturalnych (m.in. w Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013), ale została rozciągnięta także na krajowe fundusze publiczne. Zgodnie z nią niedozwolone jest zrefundowanie i rozliczenie, całkowite lub częściowe danego kosztu dwa razy ze środków publicznych europejskich lub krajowych. Podwójnym finansowaniem jest w szczególności wykazanie tego samego kosztu w ramach dwóch różnych projektów współfinansowanych ze środków krajowych lub wspólnotowych.

Uwaga na tę organizację!
Jeśli dwa projekty zgłoszone przez tę samą organizację na dwa konkursy o dofinansowanie niczym nie różnią się w opisie merytorycznym (rzeczywiście jest to ten sam projekt), a różnią się w części finansowej, to rzuca to niekorzystne światło na organizację. Znaczy bowiem, że w pierwszym wniosku (który otrzymał dofinansowanie) nie przedstawiła ona pełnego budżetu (w ofercie organizacja jest zobowiązana do przedstawienia pełnego budżetu projektu, wskazując, na co chce uzyskać dotację oraz co będzie finansować ze środków własnych lub z innych źródeł – przyp. red.). W tym wypadku prawdopodobnie wniosek również zostanie odrzucony, ponieważ samorząd nie będzie w stanie rozstrzygnąć, który budżet jest całościowy oraz co ostatecznie ma być finansowane ze środków samorządowych, a co z tzw. wkładu własnego. Wiążąca będzie umowa podpisana na realizację projektu zgłoszonego jako pierwszy.

Złamanie umowy
Złożenie przez organizację wniosku merytorycznie takiego samego, lecz z innym budżetem może być także potraktowane jako sygnał ostrzegawczy dla urzędników samorządowych. Jeśli bowiem budżet załączony do pierwotnego projektu nie był całkowity, to oznacza, że organizacja załamała zapisy umowy o dofinansowanie. W paragrafie 3. ustęp 5. ramowego wzoru takiej umowy jest bowiem mowa o całkowitym koszcie zadania (czyli organizacja oświadcza, ile będzie kosztowało całe zadanie), a  w paragrafie 5. ustęp 1. jest jednoznacznie zapisane, że „Zleceniobiorca jest zobowiązany zachować procentowy udział dotacji, o którym mowa w ust. 2, w całkowitych kosztach zadania publicznego, o których mowa w § 3 ust. 5.”.

Organizacje mogą aneksować umowy i zwiększyć koszt całkowity zadania, ale tylko poprzez zwiększenie wkładu własnego. W ramowym wzorze umowy zapisano również obowiązek prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej, co pozwala samorządowi sprawdzić prawidłowość wydatkowania zarówno dotacji, jak i środków własnych.

Taki sam czy podobny?
Jeśli jednak zgłoszony projekt różni się od tego, który jest w trakcie realizacji, np. stanowi jego kontynuację albo podobne działania są skierowane do innej grupy, która do tej pory nie uczestniczyła w projekcie, to nie ma przepisu, który zakazywałby przyznania dotacji na jego realizację.

– Jeśli są takie różnice, to nie jest to ten sam projekt, a jedynie podobny – podkreśla ekspertka. – W takim przypadku, przygotowując wniosek na projekt bardzo podobny do tego, który już jest realizowany i finansowany ze środków publicznych, warto bardzo jasno wskazać różnice pomiędzy tymi ofertami, np. inną grupę odbiorców, inne daty, kontynuację działań itp. Ważne jest także, aby uzasadnić, dlaczego składamy wniosek na tak podobny projekt. Na przykład dlatego, że działania się sprawdziły, cieszyły się dużą popularnością i nie starczyło miejsc dla wszystkich chętnych. Wówczas komisja konkursowa nie będzie miała wątpliwości, czy są to dwa różne wnioski i czy wiążą się z różnymi wydatkami.

Reklama
2

Podstawa prawna

  • Art. 13 ust. 2 Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006  ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z dnia 8 grudnia 2006 r.
  • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 30 lipca 2007 r.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 6, poz. 25).
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.