Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Ubezpieczenie zdrowotne wolontariusza

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Czy można i trzeba ubezpieczać wolontariuszy? Jak to zrobić, jak wyliczyć składkę – podpowiada ekspert serwisu poradniczego dla organizacji pozarządowych, poradnik.ngo.pl.

1

Ubezpiecznie zdrowotne wolontariusza

Jestem zaangażowany w realizację pewnego działania w małej organizacji. Wykonuję te działania na zasadzie wolontariatu, jednak niestety nie mam obecnie ubezpieczenia zdrowotnego. I tu moje pytanie: czy jest możliwość zawarcia umowy o wolontariat z zapewnieniem ubezpieczenia zdrowotnego NFZ? Jeśli tak, to ile wynosi opłata za ta składkę? Jeśli umowa wolontariatu jest bez wynagrodzenia, to ubezpieczenie jest bezpłatne czy jest w takim przypadku ustalona konkretna kwota?

Zasady dotyczące świadczeń zdrowotnych dla wolontariuszy zostały określone w art.46 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tymi przepisami wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Jeśli wolontariusz nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu (np. stosunku pracy, uczenia się w szkole średniej lub uczelni wyższej) organizacja korzystająca z pracy wolontariusza może płacić składkę na jego ubezpieczenie zdrowotne – jednak nie ma takiego prawnego obowiązku. Prawo do świadczeń wynikające z ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza przysługuje od dnia objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym i wygasa po upływie 30 dni od dnia ustania ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Do kogo i jak zgłosić ubezpieczenie wolontariusza?
Instytucją, do której należy się zgłosić w tej sprawie, jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), do którego należy złożyć zgłoszenie na druku ZUS ZZA.
W formularzu podaje się dane organizacji oraz wolontariusza, a także „kod tytułu ubezpieczenia” – w omawianym przypadku jest to kod 2410 – „osoba objęta dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym lub wolontariusz, niepodlegający ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, za którego składkę na ubezpieczenie zdrowotne dobrowolnie finansuje korzystający, o którym mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne obecnie wynosi 9% kwoty, która jest podstawą wymiaru składki ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie (czyli w tym wypadku: w przypadku organizacji zgłaszającej do ubezpieczenia zdrowotnego wolontariusza) – kwota podstawy ubezpieczenia zdrowotnego odpowiada minimalnemu wynagrodzeniu (art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę).

Minimalne wynagrodzenie (od 01.01.2019) to 2250 zł. Zatem miesięczna składka ubezpieczenia zdrowotnego od wolontariusza to 9% z tej kwoty, czyli 202,50 zł.

Odpowiadając na pytanie
Organizacja może zapewnić wolontariuszowi ubezpieczenie zdrowotne. To, czy takie ubezpieczenie jest zawierane, wynika z umowy między organizacją a wolontariuszem. Informacja o tym powinna być zapisana w porozumieniu (umowie z wolontariuszem). Warto dodać, że jest to ubezpieczenie dobrowolne, płacone przez organizację wtedy, gdy wolontariusz zgłosi taką potrzebę, a organizacja ma takie możliwości finansowe.

Podstawa prawna:
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. 2019 poz. 688)
Art. 46.
1. Wolontariuszowi mogą przysługiwać świadczenia zdrowotne na zasadach przewidzianych

w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze

środków publicznych.

Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10 października 2002 r. (Dz.U. 2018 poz. 2177)
Art. 2
1. Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego.

2. Rada Ministrów, w terminie do dnia 15 czerwca każdego roku, przedstawia Radzie Dialogu Społecznego:

1) propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz propozycję wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym określoną zgodnie z ust. 3a i 3b, wraz z terminem zmiany tych wysokości, zgodnie z art. 3;

2) informację o wskaźniku cen w roku poprzednim;

3) informację o prognozowanych na rok następny: wskaźniku cen oraz wskaźniku przeciętnego wynagrodzenia;

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale roku, w którym odbywają się negocjacje;

5) informację o wydatkach gospodarstw domowych w roku poprzednim;

6) informację o wskaźniku udziału dochodów z pracy najemnej oraz przeciętnej liczbie osób na utrzymaniu osoby pracującej najemnie w roku poprzednim;

7) informację o wysokości przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń w roku poprzednim według rodzajów działalności;

8) informację o poziomie życia różnych grup społecznych;

9) informację o warunkach gospodarczych państwa, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa, wymogów rozwoju gospodarczego, poziomu wydajności pracy i konieczności utrzymania wysokiego poziomu zatrudnienia;

10) wskaźnik prognozowanego realnego przyrostu produktu krajowego brutto.

3. Rada Dialogu Społecznego, po otrzymaniu propozycji i informacji, o których mowa w ust. 2, uzgadnia wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz ustala wysokość minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a i 3b, w terminie 30 dni od dnia otrzymania propozycji i informacji.

3a. Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje, o których mowa
w ust. 1.

3b. Przy ustalaniu wysokości minimalnej stawki godzinowej, zgodnie z ust. 3a, przepis art. 5a stosuje się odpowiednio.

4. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów, w terminie do dnia 15 września każdego roku.

5. Jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni w terminie, o którym mowa w ust. 3, wysokości minimalnego wynagrodzenia w roku następnym oraz nie ustali wysokości minimalnej stawki godzinowej w roku następnym, Rada Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 września każdego roku, wysokość minimalnego wynagrodzenia w roku następnym, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej w roku następnym wraz z terminem zmiany tych wysokości. Wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej ustalone przez Radę Ministrów nie mogą być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, o których mowa 
w ust. 2 pkt 1.

6. Terminy, o których mowa w ust. 2-5, Rada Dialogu Społecznego zmienia na wniosek przedstawiciela Rady Ministrów w jej składzie, odpowiednio do zmiany terminu dokonanej na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Reklama

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.