Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Czy organizacja może sprzedawać przedmioty otrzymane w ramach zbiórki publicznej?

Zbierając dary rzeczowe, które będą mogły zostać przekazane bezpośrednio potrzebującym, prowadzimy zbiórkę publiczną. Nie konkretyzując celu zbiorki (a tak będzie jeśli zebrane dary będziemy potem wykorzystywać jako fanty, albo sprzedawać) nie prowadzimy zbiórki publicznej. Będzie to wtedy zwykła zbiórka darowizn.

1

Rozwinięcie

Organizacje pozarządowe korzystające z bezpłatnego wsparcia poradniczego w ramach Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych często zgłaszają się z pytaniami o zbiórki publiczne. Jedna z organizacji zwróciła się do doradcy SCWO z prośbą o pomoc w zgłoszeniu zbiórki darów rzeczowych, które miałyby być przeznaczone na fanty w charytatywnej zbiórce publicznej, oraz sprzedane – cały dochód miałby być przeznaczony na pozostający w sferze pożytku publicznego cel zbiórki.

Obowiązujące do 2014 roku Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami zawierało jednoznaczny zapis zakazujący takiego wykorzystania przedmiotów uzyskanych ze zbiórki publicznej („Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu”).

Jednak po wejściu w życie nowej ustawy o zbiórkach publicznych przepisy nie zawierają żadnych tego rodzaju zastrzeżeń.

Aby jednoznacznie wyjaśnić wątpliwości organizacji zwróciliśmy się o interpretację bezpośrednio do nadzorującego zbiórki publiczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy, pani Anna Trześniewska, Naczelnik Wydziału Zbiórek Publicznych w Departamencie Administracji Publicznej przedstawiła następujące stanowisko:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2017.1223 – tekst jednolity), zbiórką publiczną jest zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze w miejscach publicznych, ogólnodostępnych, na określony, zgodny z prawem cel, pozostający w sferze zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) lub na cele religijne. Stosownie do powyższego zbiórką publiczną jest zbieranie bezinteresownie przekazywanych funduszy (datków) lub rzeczy w miejscach publicznych na wyznaczony cel. Konstrukcja przepisu art. 1 ww. ustawy, jak również dotychczasowa praktyka stosowania przepisów o zbiórkach publicznych przemawia za stosowaniem obowiązku rejestracji na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych akcji, podczas których gromadzone są dary rzeczowe, które będą mogły zostać przekazane bezpośrednio potrzebującym, tj. na cel zbiórki publicznej. Cel zbiórki należy określić szczegółowo, tj. komu i jaka pomoc zostanie udzielona, w jaki sposób. Zbiórka darów z przeznaczeniem do ich odsprzedaży nie odpowiada definicji zbiórki publicznej.

Reasumując, zbiórka darów rzeczowych, o ile nie skonkretyzowano w publicznym apelu o ich przekazywanie celu, na który zostaną przekazane w niezmienionej postaci, nie podlega regulacjom ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych, tym samym nie podlega obowiązkowi zgłoszenia, rejestracji, następnie rozliczenia na ogólnopolskim portalu zbiórek publicznych, administrowanym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej

Z przedstawionej tej interpretacji wynika, że nie konkretyzując celu na jaki zostaną przeznaczone dary rzeczowe, nie prowadzimy zbiórki publicznej w rozumieniu ustawy, nie musimy więc jej ani zgłaszać, ani sprawozdawać. Będzie to wtedy zapewne zwykła zbiórka darowizn.

(pogrubienia w tekście ministerstwa pochodzą od autora)

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.