Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Drogie rozstrzygnięcia Ministerstwa Finansów w sprawie loterii fantowych

Organizacja mająca wątpliwości co do charakteru loterii fantowej, którą organizuje, może szukać pomocy w Ministerstwie Finansów. Musi jednak przygotować się na kilkutysięczną opłatę.

1

Rozwinięcie

Organizacja korzystająca ze wsparcia poradniczego Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych chce zorganizować charytatywną loterię fantową. Inspiracją była dla niej impreza Wyścig Kaczek, od kilku lat organizowana w Lublinie. Wyścig Kaczek został zgłoszony jako loteria fantowa, choć daleko mu do typowej zabawy tego typu. „Losami” są gumowe kaczki, a wygrywa ta, która pierwsza dopłynie to wyznaczonej mety, po wrzuceniu wszystkich zgłoszonych do wyścigu kaczek z jednego konkretnego miejsca. Ustawa o grach hazardowych nie wymaga aby charytatywna loteria fantowa polegała na sprzedaży tradycyjnych losów, przepisy mówią o „losach lub innych dowodach udziału w grze”. W przypadku Wyścigu Kaczek takim dowodem udziału w grze jest wpłacenie darowizny na konto organizacji, a wpłata taka z kolei uprawnia do zakupu „zawodników” czyli biorących udział w wyścigu gumowych kaczek.

Charytatywne loterie fantowe podlegają Krajowej Administracji Skarbowej, na prośbę organizacji skierowałam do Ministerstwa Finansów następujące zapytanie:

„Ustawa mówi, że w loterii fantowej uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze. Organizacje chcące zorganizować taką loterię zwracają się do nas często z pytaniem czy takim „dowodem udziału w grze” może być wpłata darowizny na konto organizacji, a następnie przeprowadzenie losowania spośród wszystkich osób, które taką darowiznę wpłaciły. W takiej sytuacji nie występuje żaden tradycyjny los, uczestnicy „wchodzą do gry” wpłacając określoną kwotę na rzecz organizacji, ale sama gra i jej rozstrzygnięcie odbywają się w świecie rzeczywistym, a zatem taka gra nie narusza – naszym zdaniem – zakazu urządzania gier hazardowych w Internecie. Z podobnego założenia zdaje się wychodzić Urząd Celny w Lublinie, który już od kilku lat akceptuje loterię „Wyścig kaczek”, w której wejście do gry stanowi właśnie wpłata darowizny na rzecz organizacji (regulamin). Czy możemy zatem przyjąć, że przez analogię także inne loterie, w których bierze się udział dokonując wpłat na konto organizacji będą prawidłowe?”

​Odpowiedź Ministerstwa Finansów:

„Art. 32 ust 4 a Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm. – zwana: ustawą) stanowi:

Zgłoszenia loterii fantowej lub gry bingo fantowe, o których mowa w art. 7 ust. 1a lub 1b, urządzanych na obszarze właściwości miejscowej więcej niż jednego naczelnika urzędu celno-skarbowego, dokonuje się naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy albo siedziby oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Jeżeli przepisy ustawy – w ocenie osoby zainteresowanej – budzą wątpliwości, co do zaistniałego u niej stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego które mogą rodzić określone konsekwencje, to:

  1. W sprawie decyzji rozstrzygającej, czy gra lub zakład posiadające wymienione wyżej cechy są grą losową, zakładem wzajemnym, grą w karty albo grą na automacie w rozumieniu ustawy – osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem do ministra właściwego do spraw finansów publicznych (art. 2 ust. 6 i 7 ustawy).

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Ministerstwa Finansów za realizację zadań w zakresie m.in. wydawania rozstrzygnięć o charakterze gier – odpowiada Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier; dane kontaktowe: adres: ul. Świętokrzyska 12, Warszawa 00-916; tel. +48 (22) 694 58 04; faks: +48 (22) 694 41 03, email: sekretariat.ps@mf.gov.pl

Wzór wniosku w tej sprawie został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art.2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 792).

Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 7 ustawy opłata za rozpatrzenie wniosku o rozstrzygnięcie charakteru gier, o którym mowa w art. 2 ust. 6 wynosi 200% kwoty bazowej (zob. art. 70 ustawy). Ogłoszona kwota bazowa dla 2017 roku – wynosi 4.244,58 zł (Dz. Urz. GUS z 2016 r. poz. 28).

  1. W sprawie interpretacji innych przepisów ustawy – osoba zainteresowana może wystąpić z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa).

Co więc może zrobić organizacja, która chce zorganizować charytatywną loterię fantową odbiegającą charakterem od tradycyjnych gier tego rodzaju i nie wie, czy to co planuje mieści się w definicji gry losowej (bo tylko taki charakter może mieć charytatywna loterią fantowa)? Biorąc pod uwagę gigantyczny koszt samego rozpatrzenia wniosku, optymalnym rozwiązaniem wydaje się zgłoszenie loterii w takiej formie, w jakiej chcemy ją zorganizować. Wtedy bowiem decyzja urzędnika rozpatrującego zgłoszenie będzie nie tylko bezpłatna, ale też dużo szybsza niż odpowiedź na wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

!
Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” jest współfinansowany przez Miasto Stołeczne Warszawa.

autor(ka): Katarzyna Sadło, FRSO

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.