Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego

Reklama

Obecnie w Warszawie działa 18 Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego.

1

Powstanie DKDS

Powstanie dzielnicowej komisji może zainicjować minimum 5 organizacji, które zgłaszają chęć jej utworzenia burmistrzowi dzielnicy, przy której ma ona działać. Burmistrz przekazuje to zarządowi dzielnicy. Jeśli zarząd uzna zasadność wniosku, zwoływane jest pierwsze spotkanie – w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia. Jeśli sytuacja jest wątpliwa lub burmistrz odmawia powołania dzielnicowej komisji, organizacje mogą zwrócić się z prośbą o mediację do Pełnomocnika Prezydent m.st. Warszawy do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. W każdej dzielnicy może działać tylko jedna komisja.

Reklama
2

Skład DKDS

Dzielnicowe komisje składają się z przedstawicieli: organizacji pozarządowych, jednostek organizacyjnych,działających w zakresie zadań publicznych i należących do dzielnicy, przy której działa komisja, np. dzielnicowego domu kultury, ośrodka pomocy społecznej, szkół (przedstawiciele jednostek mają jedynie głos doradczy) oraz z przynajmniej jednego przedstawiciela Miasta, delegowanego przez urząd, przy którym działa komisja.

Tak jak w przypadku komisji miejskich, DKDS-y mają charakter otwarty, co oznacza, że każda organizacja może do nich dołączyć w dowolnym momencie. Wystarczy tylko złożyć do przewodniczącego oświadczenie. Przedstawiciel nowej organizacji otrzymuje prawo głosu od następnego posiedzenia.

W spotkaniach komisji mogą brać udział eksperci, specjaliści, przedstawiciele różnych instytucji, w tym także spółek Miasta oraz inni zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

Nie ma ograniczeń co do liczebności komisji. Przeciętna dzielnicowa komisja skupia ok. 30 przedstawicieli organizacji.

3

Jak pracuje DKDS?

Tryb i organizacja pracy komisji (w tym sposób zwoływania posiedzeń, sposób wyboru i odwoływania przewodniczącego oraz zarys rocznego programu pracy) opisane są w regulaminie, który jest ustalany każdego roku. Komisja ma czas do 28 lutego 2018 r., aby sporządzić lub zaktualizować te dokumenty.

Co dwa lata każda komisja wybiera przewodniczącego lub przewodniczącą. Członkowie i członkinie danej komisji mogą również, choć nie muszą, wybrać prezydium. Warto podkreślić, że w wyborze władz Miasto ma tylko jeden głos, niezależnie od tego, ilu urzędników bierze udział w pracach komisji. Zasada ta ma zastosowanie także w innych sytuacjach, w których przeprowadza się głosowanie. Odnosi się również do organizacji pozarządowych, biorących udział w pracach DKDS-u.

Dane osób kierujących komisją (adres e-mail oraz nazwa organizacji, którą reprezentują) znajdują się na stronie Urzędu m.st. Warszawy.

4

Cele i zadania DKDS

Cele i zadania komisji dzielnicowych są analogiczne do celów i zadań komisji ogólnomiejskich, z tym, że mają z jednej strony charakter bardziej lokalny (dzielnicowy), z drugiej – ponieważ reprezentują organizacje z różnych branż – zajmują się bardzo różnymi sprawami. Zatem ich celem jest polepszenie i podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców dzielnicy. Są także dla urzędu dzielnicy dobrym źródłem wiedzy o potrzebach społecznych oraz partnerem do dyskusji o rozwiązywaniu problemów. Są także zorganizowanymi przedstawicielami społeczeństwa.

Głównym zadaniem merytorycznym komisji dzielnicowych jest współtworzenie i konsultowanie polityki dzielnicy w dziedzinach związanych z działalnością organizacji pozarządowych. Chodzi tu zwłaszcza o nowo powstające dokumenty i akty prawne dzielnicy. Oczywiście realizacja tego zadania jest możliwa tylko wtedy, gdy dzielnica włącza komisje do swoich prac nad nowymi rozwiązaniami. Oprócz tego komisje dzielnicowe opiniują tematy zadań konkursowych (dzielnicowych) oraz delegują przedstawicieli organizacji do prac w dzielnicowych komisjach konkursowych oraz do zespołów do spraw oceny realizacji zadania publicznego w ramach małego grantu.

5

Spotkania DKDS

Komisje dzielnicowe spotykają się najczęściej raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące. Spotkania odbywają się w miejscach prowadzenia działalności przez poszczególne organizacje pozarządowe, w siedzibie urzędu dzielnicy lub w innych miejscach. Są to spotkania jawne i otwarte, po których powstają notatki – sprawozdania przesyłane i umieszczane stronie Urzędu m.st. Warszawy. Tam znajdują się również informacje o datach i miejscach kolejnych spotkań oraz sprawozdania roczne przygotowane przez komisje. Informacje o spotkaniach są również rozsyłane w newsletterze serwisu warszawa.ngo.pl. Obsługę organizacyjną prac komisji dzielnicowych zapewnia właściwy urząd dzielnicy. DKDS może obradować online.

6

Rozwiązanie DKDS

Komisja dzielnicowa zostaje rozwiązana w sytuacji, gdy:

  • nie spotyka się przez trzy miesiące (z wyłączeniem okresu wakacyjnego od 1 lipca do 31 sierpnia),
  • nie przekazuje informacji o swoich działaniach na stronę Urzędu przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
  • nie dostarczy sprawozdania z dzialaności za dany rok kalendarzowy do 30 czerwca 2019 r. ,
  • strona pozarządowa nie przestrzega zasad: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji, jawności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

W tych przypadkach o rozwiązaniu DKDS-u decyduje Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

DKDS może także – kierując się swoimi powodami – podjąć uchwałę o samorozwiązaniu.

Rozwiązanie komisji stwierdza Pełnomocnik i przekazuje informację o tym do urzędu dzielnicy, przy którym działała komisja.

Informacje o komisjach dzielnicowych znaleźć można na stronie UM Warszawa: http://ngo.um.warszawa.pl/komisje/dkds.


Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego mogą korzystać z bezpłatnej oferty Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

SCWO to system wsparcia dla organizacji pozarządowych działających na rzecz Warszawy i osób w niej mieszkających.

Więcej na temat wsparcia SCWO dla Komisji Dialogu Społecznego: warszawa.ngo.pl/scwo-dla-kds.

Pełna oferta i aktualności SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo.

Projekt „Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” współfinansuje m.st. Warszawa.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.