Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Krok 2. Powstaje projekt statutu

W stowarzyszeniu zwykłym wystarczył regulamin - stowarzyszeniu rejestrowemu potrzebny jest statut.

1

Regulamin w stowarzyszeniu zwykłym

Stowarzyszenie zwykłe opiera swoją działalność na regulaminie. Minimalny zakres regulaminu opisany jest w ustawie - Prawo o stowarzyszeniach. Regulamin musi zawierać informacje o:

 • nazwie
 • celu lub celach i środkach działania
 • terenie działania i siedzibie
 • sposobie nabycia i utraty członkostwa
 • zasadach wyboru przedstawiciela lub zarządu
 • zasadach zmiany regulaminu
 • zasadach rozwiązania stowarzyszenia zwykłego

Stowarzyszenie zwykłe może także powołać organ nadzoru wewnętrznego (komisję rewizyjną).

Zobacz przykład regulaminu stowarzyszenia zwykłego.

2

Statut w stowarzyszeniu rejestrowym

Minimalny zakres statutu także określony jest w ustawie Prawo o stowarzyszeniach. Statut musi być nieco szerszy - zawiera informacje o:

 • nazwie organizacji
 • siedzibie i terenie działania
 • celach i sposobach ich realizacji
 • członkach stowarzyszenia (m.in. sposobie nabycia, przyczynach utraty członkostwa, prawach i obowiązkach członka)
 • władzach (m.in. rodzajach, sposobie ich wyboru, kompetencjach, trybie pracy)
 • wynagradzaniu członków zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją (jeśli stowarzyszenie przewiduje taką możliwość)
 • sposobie podejmowania decyzji (czyli warunki ważności uchwał)
 • źródłach majątku (informacje o tym, skąd stowarzyszenie będzie miało pieniądze na działalność)
 • sposobie reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych
 • zasadach wprowadzania zmian w statucie
 • sposobie rozwiązania się stowarzyszenia

Zatem część informacji można przenieść z regulaminu do statutu np. nazwę, cele i sposoby ich realizacji czy też zasady związane z nabyciem i utratą członkostwa. Jednak znaczna część informacji jest nowa, inna. Wiąże się to z nowym spojrzeniem na działalność stowarzyszenia i poukładaniem tego w statucie. Warto się jednak zastanowić w gronie członków (choćby tych pierwszych 3 osób zakładających stowarzyszenie zwykłe) jak ten dokument powinien brzmieć, na co zwrócić uwagę.

Zobacz: uchwalanie statutu stowarzyszenia

Organizacjom warszawskim przypominamy o możliwości konsultacji projektu statut w ramach doradztwa prowadzonego przez Stołeczne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – więcej informacji warszawa.ngo.pl/scwo

Projekt statutu jest załącznikiem do zawiadomienia o zebraniu w sprawie przekształcenia stowarzyszenia zwykłego. Uchwalony statut jest załącznikiem do wniosku o przekształcenie stowarzyszenia zwykłego w rejestrowane w KRS.

3

przejdź do kolejnego kroku: Krok 3. Przygotuj informację o finansach

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.