Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama

Masz pomysł na działanie, które zrealizujesz za mniej niż 10 tys. zł i w ciągu 90 dni? Małe granty są dla Ciebie. Sprawdź!

1

Jak ubiegać się o mały grant?

Małe granty to potoczna nazwa przyjęta dla pozakonkursowego trybu zlecania realizacji zadań publicznych. Dotacja tego typu jest przyznawana na wniosek organizacji pozarządowej. Możliwość tę przewiduje art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Urząd m.st. Warszawy wprowadził małe granty w 2011 roku. Od 2012 roku obowiązuje tzw. procedura małograntowa, które reguluje tryb przyznawania tych środków. W 2018 r. procedura małograntowa została dostosowana do ogólnomiejskiej procedury konkursowej, która wykorzystuje generator wniosków witkac.pl.

Reklama
2

Informacja o dostępnej puli środków na małe granty

W danym roku kalendarzowym wysokość środków finansowych przyznanych w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym biurze lub dzielnicy na realizację zadań publicznych przez organizacje.

Jeśli biuro lub dzielnica dysponują środkami na zlecanie zadań w trybie małych grantów, wówczas informacja taka jest upubliczniania. Jeśli środków nie ma, nie ma także informacji o ich dostępności.

Każde biuro lub dzielnica może przeznaczyć pulę środków na „małe granty”.

W przypadku podjęcia decyzji o przeznaczeniu środków finansowych na realizację zadań w trybie małych grantów biura oraz dzielnice tworzą i uruchamiają nabór ofert małograntowych w Generatorze oraz informują o tym Pełnomocnika ds. organizacji pozarządowych. Pełnomocnik powinien również dostać informację m.in. o wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w trybie małych grantów oraz o zakresie zadań publicznych, które mogą być w ten sposób realizowane.

Informacje przekazane przez dzielnice lub biura Pełnomocnik zamieszcza na stronie internetowej Miasta: http://ngo.um.warszawa.pl/malegranty2018.

Informacja ta jest na bieżąco aktualizowana.

3

Składanie oferty na mały grant

Organizacja pozarządowa może złożyć ofertę w dowolnym terminie.

Organizacja składa ofertę w Generatorze. Wydrukowane z Generatora potwierdzenie złożenia oferty składa w odpowiednim biurze lub urzędzie dzielnicy wskazanym na stronie www.ngo.um.warszawa.pl . Potwierdzenia złożenia oferty rejestrowane są w systemie kancelaryjnym.

Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).

UWAGA!

Nie ma możliwości uzupełnienia złożonej oferty. Ocenie formalnej podlegają tylko prawidłowo złożone oferty. W dalszej procedurze konkursowej biorą udział tylko te oferty złożone w Generatorze, do których wpłynęły papierowe potwierdzenia złożenia oferty.

Jeśli potwierdzenie nie zostało złożone w odpowiednim biurze lub urzędzie dzielnicy, urząd nie podejmuje żadnych działań. Nie jest określony maksymalny termin na złożenie potwierdzenia oferty. Nawet jeśli organizacja doniesie potwierdzenie np. miesiąc po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl – oferta zostanie rozpatrzona (o ile będą nadal dostępne środki).

W przypadku, gdy w biurze lub urzędzie dzielnicy została złożona papierowa wersja oferty bez jej zarejestrowania w Generatorze, urząd w terminie 7 dni roboczych informuje organizację pozarządową za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie o nieprawidłowym trybie złożenia oferty.

Jeśli wnioskodawca chce wycofać złożoną ofertę, musi dostarczyć oświadczenie o wycofaniu oferty podpisane przez osoby upoważnione. Oświadczenie składa w odpowiednim biurze lub wydziale dla dzielnicy wskazanym na stronie www.ngo.um.warszawa.pl . Wycofana oferta nie podlega dalszej procedurze oceny, a jej elektroniczna wersja pozostaje w Generatorze.

Jeśli organizacja złożyła ofertę mimo braku naboru w danym biurze albo wydziale dla dzielnicy, urząd w terminie 7 dni roboczych od złożenia oferty informuje organizację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie o braku środków finansowych i nie przystępuje do rozpatrywania oferty.

W przypadku wyczerpania środków w naborze w trakcie oceny formalnej lub merytorycznej złożonych ofert, biuro lub wydział dla dzielnicy informuje o tym fakcie zarówno organizację pozarządową, która złożyła ofertę, jak i Pełnomocnika oraz członków zespołu do oceny realizacji zadań. W Karcie Oceny umieszcza informację: „brak środków finansowych”.

Pracownik biura albo wydziału dla dzielnicy, do którego wpłynęło potwierdzenie złożenia oferty przesyła informację o wpłynięciu oferty do Pełnomocnika.

4

Zakres projektu finansowanego z małego grantu

Charakterystyka projektu składanego w ramach tzw. małego grantu:

  • wnioskowana od m.st. Warszawy dotacja nie może być wyższa niż 10 000 złotych,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,
  • zadanie może być powierzeniem lub wsparciem – decyduje o tym oferent,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • w danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazanych z budżetu m.st. Warszawy danej organizacji pozarządowej na realizację zadań publicznych w trybie tzw. małych grantów nie może przekroczyć 20 000 złotych.
5

Ocena formalna oferty na mały grant

W ciągu 4 dni roboczych od dnia wpłynięcia potwierdzenia złożenia oferty do właściwego merytorycznie biura albo wydziału dokonywana jest ocena formalna ofert przez pracowników Urzędu.

Jeśli oferta zawiera błędy formalne, dyrektor biura albo burmistrz w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia papierowego potwierdzenia złożenia oferty przekazuje oferentowi oraz Pełnomocnikowi informację o niespełnieniu przez ofertę wymagań formalnych.

Organizacja może złożyć odrzuconą ofertę ponownie, jako nową, poprawiając wcześniej wskazane błędy formalne.

6

Upublicznienie oferty na mały grant

Jeśli oferta została pozytywnie oceniona pod względem formalnym – zgodnie z ustawowymi przepisami w ciągu 7 dni roboczych od wpłynięcia oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy oferta jest upubliczniania przez 7 dni, tj. zamieszczana:

  • na tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy,
  • na stronie internetowej Miasta,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.
7

Ocena merytoryczna oferty na mały grant (uznanie celowości)

Gdy minie czas składania uwag do upublicznionej oferty (7 dni), Urząd (dyrektor biura lub burmistrz dzielnicy) podejmuje decyzję, czy realizacja zgłoszonego zadania jest celowa z punktu widzenia Urzędu m.st. Warszawy.

Na podjęcie decyzji Urząd ma 10 dni roboczych od ostatniego dnia składania uwag.

Zanim dyrektor biura lub burmistrz podejmie decyzję, zapoznaje się z rekomendacjami Zespołu opiniującego oferty składane w ramach procedury małograntowej.

Ostateczną decyzję o przyznaniu małego grantu podejmuje dyrektor biura lub burmistrz dzielnicy. O swojej decyzji – w ciągu 3 dni od jej podjęcia – informuje pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Pełnomocnika i organizację-oferenta.

Zespół opiniujący

Zespół taki jest powoływany przez dyrektora biura lub burmistrza. Tak jak w przypadku komisji oceniającej oferty na konkurs, także tu w skład zespołu w tej samej liczbie wchodzą przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazani przez odpowiednie komisje dialogu społecznego (dzielnicowe lub branżowe) oraz urzędnicy.

Jeśli komisje nie wskażą swego kandydata, zespół stanowią tylko urzędnicy. Skład zespołu jest publicznie znany (jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy).

Zazwyczaj zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Ustalenia Zespołu odnotowane są w części II Karty oferty także w przypadku braku wspólnego stanowiska Zespołu.

Zespół obraduje za pośrednictwem narzędzi elektronicznych (Generatora wniosków) lub na posiedzeniach w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Zespół powoływany jest na okres nie dłuższy niż jeden rok kalendarzowy do zaopiniowania oferty albo do opiniowania ofert z danego zakresu.

8

Umowa na mały grant

W ciągu 20 dni roboczych od daty podjęcia pozytywnej decyzji pracownicy Urzędu przygotowują treść umowy. Organizacja ma obowiązek dostarczyć potrzebne oświadczenia, np. wypełnione oświadczenie podatnika podatku VAT (tylko w przypadku, jeśli w składanej ofercie przewidziano pobieranie opłat od adresatów zadania).

Umowa jest akceptowana pod względem formalnoprawnym i przesyłana do kontrasygnaty Skarbnika, a w przypadku Dzielnic – głównego księgowego. Umowę podpisuje Prezydent (albo upoważniona przez niego osoba) lub dwóch członków zarządu dzielnicy łącznie – ze strony Urzędu m.st. Warszawy oraz osoby upoważnione ze strony organizacji. Następnie do Biura Księgowości i Kontrasygnaty Urzędu m.st. Warszawy lub odpowiedniego wydziału budżetowego dzielnicy jest kierowany wniosek o przekazanie dotacji lub jej transzy dla organizacji.

9

Realizacja projektu - małego grantu

Zasady dotyczące realizacji zadania są takie same jak w przypadku zadania zleconego organizacji w wyniku konkursu ofert.

Zadanie powinno rozpocząć się i zakończyć zgodnie z terminem wskazanym w umowie. Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty. Środki finansowane z dotacji oraz wkład własny mogą być wydatkowane najwcześniej od dnia uznania celowości zadania przez dyrektora biura lub burmistrza, zgodnie jednak z terminem realizacji zadania publicznego podanym w ofercie.

UWAGA!

Wszelkie zmiany w harmonogramie, zakresie oraz kosztorysie powinny mieć formę pisemną (aneksu do umowy).

Realizacja powinna być dokumentowana, a informacja o (do)finansowaniu zadania przez Urząd m.st. Warszawy powinna być umieszczana zgodnie z zapisami w umowie. Zazwyczaj oznacza to, że organizacja zamieszcza znak promocyjny z napisem „Projekt finansuje/współfinansuje Urząd m.st. Warszawy” w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na swojej stronie internetowej, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę.

10

Sprawozdanie z realizacji małego grantu

Podobnie jak przy realizacji zadań publicznych finansowanych w procedurze konkursowej, tak i przy projektach realizowanych z małych grantów oferent (zleceniobiorca) obowiązany jest złożyć sprawozdanie.

Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego należy wypełnić w Generatorze wniosków, a następnie – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji wydruk z Generatora, należy złożyć (osobiście lub przesyłką poleconą) w siedzibie zleceniodawcy w terminie przewidzianym w umowie.

11

Kontrola małego grantu

Kontrole są dokonywane na takich samych zasadach jak w przypadku ofert składanych na konkurs dotacyjny. Mogą mieć miejsce w trakcie realizacji zadania lub do 5 lat po jego zakończeniu.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.