Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Najważniejsze informacje o obligacjach skarbowych w organizacjach pozarządowych.

1

Co to są obligacje skarbowe?

Dwie strony umawiają się: A pożycza 100 zł od B i obiecuje, że za dwa lata odda mu pożyczone 100 zł + 5 zł odsetek czyli razem 105 zł. A to emitent obligacji, który jest dłużnikiem B. B to obligatariusz, który staje się właścicielem obligacji. A zobowiązuje się do wykupu obligacji po upływie 2 lat. Obligacja to papier wartościowy, który potwierdza opisaną umowę pomiędzy A i B.

Obligacja zakłada następujące warunki umowy:

  • termin wykupu – obligacje są emitowane np. na 2 lata, 4 lata, 10 lat – po upływie tego czasu emitent ma obowiązek wykupić obligację;
  • cena nominalna – wartość, którą emitent zwraca w dniu wykupu (w naszym przykładzie 100 zł + należne odsetki 5 zł);
  • cena emisyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w momencie emisji pierwszemu właścicielowi (jeśli nasz A jest emitentem, a B pierwszym właścicielem to cena emisyjna wynosi 100 zł);
  • cena transakcyjna – cena, po której obligacja jest sprzedawana w okresie swojej ważności;
  • oprocentowanie – wartość odsetek liczonych od ceny emisyjnej.
Reklama
2

Rodzaje obligacji ze względu na emitenta:

Obligacje mogą być emitowane przez różne instytucje:

  • obligacje skarbowe emitowane przez Skarb Państwa;
  • obligacje przedsiębiorstw emitowane przez przedsiębiorstwa;
  • obligacje komunalne emitowane przez gminy, związki gmin.

Obligacje uznajemy za bezpieczne, jeśli emitent gwarantuje ich wykup. Do najbezpieczniejszych zalicza się obligacje skarbowe – trudno sobie wyobrazić, żeby państwo polskie zbankrutowało.

3

Rodzaje obligacji ze względu na okres emisji

W Polsce obligacje były emitowane na różne okresy m.in. 2 lata, 3 lata, 4 lata, i 10 lat. Obecnie są w sprzedaży dostępne dla organizacji obligacje 2, 4 i 10-letnie.

Obligacje dwuletnie (symbol DOS)
Są to obligacje o stałym oprocentowaniu. Termin wykupu tych obligacji wynosi 2 lata, wartość nominalna – 100 zł. Odsetki płacone są co rok.

Obligacje czteroletnie (symbol COI)
Są to obligacje tzw. indeksowane o zmiennym oprocentowaniu uzależnionym od poziomu inflacji. Oprocentowanie opiera się na poziomie inflacji w danym roku oraz marży odsetkowej. Marża jest dla posiadacza obligacji gwarancją, że zwrot z inwestycji będzie zawsze wyższy od inflacji. Termin wykupu tych obligacji wynosi 4 lata, wartość nominalna – 100 zł. Odsetki są wypłacane po każdym pełnym roku.

Obligacje dziesięcioletnie (symbol EDO)
Są to obligacje indeksowane o zmiennym oprocentowaniu z roczną kapitalizacją odsetek, czyli odsetki są doliczane do wartości obligacji i taka wartość podlega dalszemu oprocentowaniu. Termin wykupu tych obligacji wynosi 10 lat, wartość nominalna – 100 zł.

4

Jak można kupić obligacje?

Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym prowadzi bank PKO BP. Więcej informacji (także o aktualnych emisjach obligacji) można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl.

5

Jak odczytać symbol danej obligacji?

Seria - to nazwa obligacji.

Obecnie na rynku wyróżniamy następujące serie obligacji:

DOS – oznacza obligację dwuletnią o stałym oprocentowaniu

COI – oznacza obligację czteroletnią o zmiennym oprocentowaniu

EOI – oznacza obligację dziesięcioletnią o zmiennym oprocentowaniu.

Cyfry w nazwie serii obligacji oznaczają w kolejności miesiąc i rok wykupu tej obligacji, np.:

np. DOS0810 – to obligacja dwuletnia o stałym oprocentowaniu, której termin wykupu upływa w sierpniu (08) 2010 r. (10).

6

Czy można stracić na obligacjach?

Jeśli kupujemy obligacje Skarbu Państwa i trzymamy je do okresu zapadalności, to nie stracimy na wartości nominalnej naszej inwestycji, gdyż w przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu z góry wiemy, jaki będzie nasz dochód w postaci kuponu;

Pewne ryzyko natomiast niesie za sobą dokonywanie transakcji kupna-sprzedaży na rynku obligacji – tu już jest potrzebna wiedza i znajomość praw rynkowych.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.