Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie placówki wsparcia dziennego

Reklama

Podstawowe informacje na temat prowadzenia placówki wsparcia dziennego istotne dla organizacji pozarządowych.

1

Jakie kwalifikacje musi mieć kadra placówki wsparcia dziennego

W placówce obowiązkowo muszą zostać zatrudnieni tylko kierownik i wychowawcy. Placówka może jednak zatrudniać także innych specjalistów. Wymagania dotyczące ich kwalifikacji zostały sprecyzowane w ustawie.

Uwaga

Pod opieką jednego wychowawcy w placówce wsparcia dziennego, w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci. Nie oznacza to jednak, że dozwolone jest prowadzenie tylko placówki, w której liczba dzieci na wychowawcę wynosi do 15 osób, ale placówka musi tak zorganizować grafik zajęć, aby o konkretnej porze nie było ich więcej.

Reklama
2

Kierownik

Placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik – może to być nim osoba, która spełni następujące wymagania:

1. ma wykształcenie wyższe:

a) ukończyła studia na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub b) ukończyła studia wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego (chodzi o orzeczenie sądowe, które może być wyegzekwowane np. przez komornika);

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kierownik nie może być pozbawiony władzy rodzicielskiej w stosunku do własnych dzieci – zarówno teraz, jak i w przeszłości. Nie może mieć także ograniczonej ani zawieszonej władzy rodzicielskiej, ale jej zawieszenie lub ograniczenie w przeszłości nie jest przeszkodą w objęciu funkcji.

Kierownik musi wypełniać obowiązek alimentacyjny – chodzi o alimenty orzeczone przez sąd, nie wystarczy, że po prostu nie łoży na osoby bliskie.

W praktyce ustalenie, czy dana osoba ma ograniczoną władzę rodzicielską albo czy wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego, jest trudne – nie ma rejestrów, z których wynikałyby takie dane. W tej sytuacji zatrudniający może jedynie zażądać od osoby zatrudnianej oświadczenia (pisemnego), że spełnia wyżej wymienione wymagania ustawowe.

Kierownik nie może być osobą skazaną kiedykolwiek za przestępstwo umyślne, ale skazanie go za przestępstwo nieumyślne (np. nieumyślne spowodowanie śmierci) nie stoi na przeszkodzie w objęciu funkcji.

3

Wychowawca

Wychowawcą może być osoba, która:

 1. posiada:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, lub dowolne studia wyższe uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 1. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 2. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przepisy prawa nie precyzują, co należy rozumieć przez pracę z dziećmi lub rodziną. Z reguły przyjmuje się, że praca z dziećmi lub rodziną to praca np. przedszkolanki, czy asystenta rodziny. Udokumentowanie oznacza przedstawienie dokumentów, z których wynika, że wykonywany był wymagany rodzaj pracy – ustawa nie precyzuje, jakie powinny być to dokumenty.

Uwaga

Zatrudniający powinien zażądać od kierownika i wychowawców zaświadczenia o niekaralności. Zaświadczenie takie można uzyskać z Krajowego Rejestru Sądowego. Jest ono płatne – od 1 lipca 2014 r. opłata wynosi 30 zł (przed 1 lipca – 50 zł). Jeśli wniosek złożony przez internet to opłata wynosi 20 zł, ale żeby to zrobić dana osoba powinna mieć swoje konto na ePUAP (więcej: http://ms.gov.pl/pl/).

Więcej o zaświadczeniach z KRK, także adresy Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego, w których można uzyskać takie zaświadczenie, można znaleźć na stronie BIP ministra sprawiedliwości: http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny.

4

Pedagog

Pedagogiem może być osoba, która:

 1. ma tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika albo pedagogika specjalna;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5

Psycholog

Psychologiem może być osoba, która:

 1. ma prawo wykonywania zawodu psychologa w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obecna ustawa nie przewiduje, kiedy w placówce musi być zatrudniony psycholog lub pedagog. Poprzednio obowiązujące (już uchylone) Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych stanowiło, że: „Psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualną dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce.” Obecnie nie ma takiego uregulowania.

6

Osoba prowadząca terapię

Osobą prowadzącą terapię może być osoba, która:

 1. posiada udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii o profilu potrzebnym w pracy z dzieckiem i rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli taki jej obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7

Opiekun dziecięcy

Opiekunem dziecięcym może być osoba, która:

 1. ukończyła szkołę przygotowującą do pracy w zawodzie opiekuna dziecięcego lub pielęgniarki albo studia pedagogiczne,
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a jej władza rodzicielska nie jest ograniczona ani zawieszona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Ustawa nie wskazuje, kiedy placówka powinna zatrudnić opiekuna dziecięcego i jakie ma on funkcje. Poprzednio obowiązujące Rozporządzenie MPiPS z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455) stanowiło, że opiekun dziecięcy to osoba, której zadaniem jest opiekowanie się dziećmi do lat 3 oraz dziećmi niepełnosprawnymi.

8

Wolontariusze

Do zapewnienia opieki nad dziećmi przebywającymi w placówce wsparcia dziennego oraz wykonywania innych czynności związanych z realizacją zadań tej placówki można korzystać z pomocy wolontariuszy. Wolontariuszem może być osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Jeśli organizacja planuje współpracę z wolontariuszami przez dłuższy czas, powinna zawrzeć z nimi umowę wolontariacką.

Uwaga

W placówce wsparcia dziennego może być zatrudniona wyłącznie osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy to wszystkich wymienionych osób oraz pozostałych zatrudnionych. Każda osoba zatrudniona w placówce wsparcia dziennego powinna przedstawić zaświadczenie o niekaralności.

9

W przypadku wszczęcia postępowania karnego

W przypadku wszczęcia postępowania karnego przeciwko osobie zatrudnionej w placówce (chodzi o umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego) zawiesza się ją w pełnieniu obowiązków do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W okresie zawieszenia osoba ta otrzymuje połowę przysługującego jej wynagrodzenia. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego wypłaca się pozostałą część wynagrodzenia (nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego). Osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, w przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego, okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze (nie dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania karnego).

10

Dokumentacja placówki wsparcia dziennego – o czym należy pamiętać, standardy

Ustawa nie określa dokumentacji, jaka musi być prowadzona przez placówkę wsparcia dziennego. Organizacje prowadzą dokumentację merytoryczną w różny sposób.

Kilka kwestii, o których warto pamiętać:

 • Dokumentacja merytoryczna dotycząca dziecka i jego rodziny, gromadzona w świetlicy, może być potrzebna w sądzie rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli sąd zdecyduje się na interwencję w sprawie dziecka. Jeżeli ustawa nie zobowiązuje do prowadzenia dokumentacji, to placówka nie ma takiego obowiązku, ale zgromadzone w niej dokumenty mogą pomóc sądowi podjąć odpowiednią decyzję. Sąd może prosić o informacje dotyczące dziecka albo o odpowiednią dokumentację. Specjaliści nierzadko zmieniają miejsce pracy, a sąd może potrzebować informacji nawet po kilku latach (zainteresowanie sądu może w przyszłości dotyczyć także dzieci, które przebywały w świetlicy dobrowolnie i wówczas nie były objęte jeszcze żadnymi procedurami sądowymi). Dlatego warto prowadzi dokumentację dotyczącą każdego dziecka.

 • Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po nowelizacji w 2014 r. stanowią, że podmioty i osoby realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (więc także placówki wsparcia dziennego), mogą przetwarzać dane osobowe osób, do których stosuje się niniejszą ustawę (czyli przede wszystkim podopiecznych świetlicy), oraz członków ich rodzin w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oznacza to, że organizacja nie musi uzyskiwać zgody tych osób na przetwarzanie danych osobowych.

 • W przypadku zbierania danych osobowych nie od osób, których one dotyczą (np. o rodzicach dzieci od innych członków rodziny), na organizacjach nie ciążą obowiązki informacyjne – nie muszą uzyskiwać ich zgody, nie muszą informować o swojej nazwie oraz adresie, o celu i zakresie zbierania danych, źródle danych, prawie dostępu do treści danych oraz prawie do ich poprawiania itd. Dane mogą być zbierane jednak jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 • Organizacje realizujące zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej są obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji o osobach, do których stosuje się ustawę, oraz o członkach ich rodzin, w tym informacji o udzielonej tym osobom pomocy i świadczeniach.

 • Na fotografowanie, filmowanie dzieci oraz publikowanie ich zdjęć w sieci należy mieć pisemną zgodę opiekunów prawnych. Dotyczy to także fotografowania i filmowania innych osób – np. rodzin podopiecznych oraz osób pracujących w placówce.

Uwaga

Odrębną kwestią jest dokumentacja placówki wsparcia dziennego, która uzyskała dofinansowanie (dotację) od jakiegoś podmiotu, w tym także od samorządu. Musi ona pozwalać na sporządzenie sprawozdania z realizacji zadania. Stąd, przygotowując dokumentację dla placówki, należy zgrać to z tym, jakie dane trzeba będzie przekazywać w sprawozdaniu (np. liczba dzieci, liczba dzieci korzystających z określonych zajęć, liczba konsultacji określonego typu).

11

Standardy prowadzenia placówek wsparcia dziennego

Nie ma uniwersalnych standardów, które obowiązują wszystkich podmiotów prowadzących świetlice. Urzędy opracowują je czasem na własny użytek. Na przykład w czerwcu 2013 r. m. st. Warszawa zleciło przeprowadzenie ewaluacji pracy placówek wsparcia dziennego oraz opracowanie dla nich standardów programowych. Wypracowane standardy znaleźć można na końcu tego opracowania: https://warszawarodzinna.um.warszawa.pl/sites/warszawarodzinna.um.warszawa.pl/files/raport_koncowy_pwd.pdf

Standardy wypracowane zostały dla warszawskich placówek wsparcia dziennego, ale mogą być formą pomocy także dla innych świetlic.

12

Przed kim odpowiada, komu składa sprawozdania placówka wsparcia dziennego, kto ją kontroluje

Do niedawna kwestia uprawnień kontrolnych wobec placówek nie były jasna – brakowało odpowiednich regulacji prawnych. Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2014 r. zawiera nowe przepisy – prawo do kontroli placówek mają organy samorządowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta) oraz organ administracji rządowej (wojewoda).

13

Uprawnienia kontrolne wójta, burmistrza, prezydenta miasta

W gminach kontrolę nad placówkami wsparcia dziennego sprawuje odpowiednio (zależnie od tego, w jakiej gminie znajduje się świetlica): wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W przypadku placówek o zasięgu ponadgminnym kontrolę sprawuje zarząd powiatu.

Wójt może upoważnić pisemnie do sprawowania kontroli swojego zastępcę, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej gminy (np. kierownika ośrodka pomocy społecznej). Osobami upoważnionymi nie mogą być osoby zatrudnione w kontrolowanej placówce wsparcia dziennego.

Zarząd powiatu może upoważnić pisemnie do sprawowania kontroli członka zarządu powiatu, pracownika urzędu albo kierownika jednostki organizacyjnej powiatu (np. kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie). Osobami upoważnionymi nie mogą być pracownicy kontrolowanych jednostek.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) oraz odpowiednio zarząd powiatu w związku z przeprowadzaną kontrolą ma prawo do:

 1. żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
 2. wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej placówki (organy kontroli mają prawo sprawdzenia placówki o każdej godzinie, w tym również nocy);
 3. przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 4. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej lub pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;
 5. obserwacji dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego;
 6. przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi przebywającymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej.

Uwaga

Uregulowania dotyczące kontroli są nowe – trudno więc stwierdzić, jaka będzie praktyka ich stosowania. Największą obawę organizacji pozarządowych budzi uprawnienie zawarte w punktach 5 i 6 – obserwacja dzieci w placówce oraz przeprowadzanie z nimi rozmów. Organizacje podkreślają, że takie działanie osób kontrolujących może rozbijać pracę placówki.

Ustawa stanowi, że przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego wójt / zarząd powiatu może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę w tym zakresie – w skład komisji dokonującej kontroli mogą więc wchodzić osoby o szczególnych kompetencjach (pedagog, psycholog, osoby o dużym doświadczeniu w pracy w placówkach wsparcia dziennego). Nie doprecyzowano, czy osoba ta musi być pracownikiem urzędu – ze sformułowania przepisu można wywnioskować, że nie jest to obligatoryjne.

14

Kontrola wojewody

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2014 r. stanowi, że kontrola nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (czyli także placówki wsparcia dziennego) należy do wojewody.

Wojewoda może także kontrolować zgodność kwalifikacji zatrudnionych w placówkach osób z wymaganiami ustawowymi.

Wojewoda w związku z przeprowadzanym postępowaniem kontrolnym ma prawo do:

 1. żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania kontroli;
 2. wstępu w ciągu doby do obiektów i pomieszczeń kontrolowanej organizacji,
 3. przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu określonych czynności objętych obowiązującym standardem;
 4. żądania od pracowników kontrolowanej jednostki udzielenia informacji w formie ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli;
 5. wzywania i przesłuchiwania świadków;
 6. zwrócenia się o wydanie opinii biegłych;
 7. obserwacji dzieci przebywających w placówkach wsparcia dziennego;
 8. przeprowadzania indywidualnych rozmów z dziećmi przebywającymi w placówkach wsparcia dziennego, w tym zasięgania opinii dzieci, z uwzględnieniem ich wieku, możliwości intelektualnych oraz stopnia dojrzałości poznawczej;
 9. obserwacji zajęć prowadzonych przez wychowawcę w placówkach wsparcia dziennego.

W imieniu wojewody kontrolę przeprowadza zespół inspektorów złożony z upoważnionych pracowników wydziału właściwego do spraw wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji urzędu wojewódzkiego. Zespół inspektorów musi być złożony z co najmniej dwóch osób (przepisy dotyczące kontrolowania placówek przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i zarząd powiatu nie zawierają takiego zastrzeżenia, co może oznaczać, że w tym przypadku kontrolować może jedna osoba).

Zespół inspektorów jest obowiązany do okazania legitymacji służbowych oraz imiennego upoważnienia do prowadzenia czynności kontrolnych wymieniającego kontrolowaną jednostkę. Przepisy nie wskazują, że w upoważnieniu musi być wskazany zakres kontroli.

Członkiem zespołu inspektorów upoważnionym do prowadzenia czynności kontrolnych w kontrolowanych jednostkach może być osoba, która posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą;
 2. co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji lub co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. w świetlicach).

Przy przeprowadzaniu postępowania kontrolnego wojewoda, podobnie jak organy samorządowe, może korzystać z pomocy osób posiadających specjalistyczną wiedzę z zakresu przedmiotu kontroli.

Jeżeli wojewoda uzna, że do przeprowadzenia kontroli niezbędna jest pomoc policji (np. podejrzewa, że popełniono przestępstwo, albo spodziewa się, że złamane zostanie prawo), może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności. Komendant policji ma obowiązek zapewnienia zespołowi inspektorów pomocy policji w toku wykonywanych przez ten zespół czynności.

15

Zalecenia pokontrolne

Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego wojewoda może wydać zalecenia pokontrolne.

Kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia. Wojewoda, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, musi zdecydować, czy je uwzględnia i przedstawić swoje stanowisko. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez wojewodę kontrolowana jednostka jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia otrzymania stanowiska wojewody, do powiadomienia wojewody o realizacji zaleceń pokontrolnych, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeżeń.

16

Zawiadomienie organu założycielskiego/organu zlecającego realizację zadania

W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w działalności placówki wojewoda, niezależnie od przysługujących mu innych środków, zawiadamia o stwierdzonych uchybieniach właściwy organ założycielski kontrolowanej jednostki oraz organ zlecający realizację zadania, jeśli organizacja prowadzi świetlicę w ramach przyznanej dotacji, np. z gminy.

Organ, do którego skierowano zawiadomienie o stwierdzonych uchybieniach, jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych uchybieniach, powiadomić wojewodę o podjętych czynnościach.

Przepisy nakładają także kary na podmioty nierealizujące zaleceń pokontrolnych – podlegają one karze pieniężnej w wysokości od 500 do 10 000 zł.

Uwaga

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2014 r. wprowadziła także przepis, według którego podmiot, który wykonuje zadania placówki wsparcia dziennego bez zezwolenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta, starosty) podlega karze w wysokości 10 000 zł. Karę może nałożyć wojewoda po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego. Jeżeli ukarany podmiot prowadzi placówkę w więcej niż jednym miejscu, karę wymierza się osobno za każde miejsce, w którym wykonywane są te zadania.

Organizacja i tryb przeprowadzania kontroli przez wojewodę ma zostać dodatkowo uregulowany w drodze rozporządzenia przez ministra pracy i polityki społecznej.

W sprawach nieuregulowanych ustawą i rozporządzeniem stosuje się przepisy Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 r., Nr 30, poz. 168).

Uwaga

Działalność placówek wsparcia dziennego może być także kontrolowana także przez inne podmioty – organy, które są uprawnione do kontroli organizacji pozarządowych, są uprawnione do kontroli również tej części ich działalności – np. urzędy skarbowe, zakład ubezpieczeń społecznych. Placówki wsparcia dziennego mogą być kontrolowane również przez grantodawców.

17

Centrum obsługi placówek (nowe przepisy od 2014 r.)

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2014 r. (więcej: wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/1005204.html) wprowadziła przepis stanowiący, że gmina lub powiat mogą zapewnić wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną prowadzonych placówek wsparcia dziennego, w szczególności tworząc centra administracyjne do ich obsługi, lub zlecić realizację tego zadania na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego można zatrudniać psychologów, pedagogów, osoby prowadzące terapię i opiekunów dziecięcych.

Jeżeli gmina lub powiat decyduje się na zapewnienie wspólnej obsługi placówek wsparcia dziennego, np. przy pomocy centrum do obsługi placówek wsparcia dziennego, to musi mieć ono kierownika, który kieruje jednocześnie wieloma placówkami wsparcia dziennego, przy pomocy wyznaczonych w poszczególnych placówkach wychowawców.

Jeżeli powiat lub gmina zleciła prowadzenie więcej niż jednej placówki wsparcia dziennego innemu podmiotowi (np. organizacji pozarządowej), to również może nimi kierować kierownik przy pomocy wyznaczonych w poszczególnych placówkach wychowawców. Nie jest to jednak obligatoryjne – organizacja może zdecydować, że w każdej z placówek zostanie zatrudniony kierownik.

Analogicznie dzieje się w przypadku podmiotu, który uzyskał zezwolenie wójta albo starosty – jeżeli placówek jest więcej, także może nimi kierować jeden kierownik przy pomocy wyznaczonego w poszczególnych placówkach wsparcia dziennego wychowawcy, ale nie jest to obligatoryjne.

Osobą kierującą centrum do obsługi placówek może być wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone ustawą dla kierownika placówki wsparcia dziennego (więcej: link).

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.