Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Stowarzyszenia i fundacje! Macie pytania prawne, formalne, księgowe? Pomożemy je rozwiązać. Piszcie: info@ngo.pl i dzwońcie: 801 646 719 lub 22 828 91 21 (g. 9.00-13.00).

Sprawozdanie finansowe jednostki mikro. Przykład z opisem (ostatni raz do sprawozdań za 2016 r.)

Reklama

[ARCHIWUM] Stowarzyszenie Kulturo - sprawozdanie za 2016 r. Przykład sprawozdania sporządzonego zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro.

1

Sytuacja organizacji

Stowarzyszenie Kulturo powstało w 2016 roku. Zdecydowało, że będzie sporządzać sprawozdanie finansowe zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości dla jednostek mikro.

Przychody Stowarzyszenia w 2016 roku to:

 • darowizny osób prywatnych - 500,00 zł
 • składki członkowskie - 270,00 zł
 • dotacja z budżetu gminy - 1500,00 zł
 • odsetki bankowe - 0,04 zł

Koszty, które poniosło stowarzyszenie w 2016 roku to:

Sfinansowane z otrzymanej darowizny:

- wynajęcie sali na zajęcia z młodzieżą - 410,00 zł

Sfinansowane ze składek członkowskich:

- koszty obsługi bankowej - 36,00 zł
- materiałów biurowych - 137,00 zł

Sfinansowane z dotacji gminy Wesołowo:

- druk plakatów - 100,00 zł
- materiały warsztatowe - 400,00 zł
- wynajęcie sali - 50,00 zł
- wynagrodzenie przygotowujących i prowadzących warsztaty - 950,00 zł

Kończąc rok organizacja posiadała:

 • 170,00 zł w kasie
 • 154,04 zł na rachunku bankowym.

31 grudnia mała też niezapłaconą jedną fakturę za zakupione materiały na kwotę 137,00 zł.

Mając zebranie wszystkie informacje finansowe z całego 2016 roku zarząd stowarzyszenie przystępuje do wypełnienia wymaganych prawem sprawozdań.

Reklama
2

Jako że rok obrotowy (podatkowy) zakończył się w stowarzyszeniu 31 grudnia 2016 roku, to ma ono obowiązek do 31 marca 2017, sporządzić sprawozdanie finansowe, które musi do 30 czerwca 2017 zatwierdzić.

Sprawozdanie finansowe zatwierdza (zgodnie z zapisami statutu stowarzyszenia) walne zebranie. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe musi być w ciągu 10 dni do zatwierdzenie złożone w właściwym urzędzie skarbowym.
Do urzędu skarbowego stowarzyszenie składa także, do 31 marca 2017 roku, deklaracje podatkową CIT-8, w której informuje urząd skarbowy o osiągniętych w 2016 roku przychodach, kosztach i zastosowanych zwolnieniach podatkowych.

3

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe składa się z trzech części:

 • bilansu,
 • rachunku zysków i strat oraz
 • informacji dodatkowych.

Szczegółowy zakres informacji, które mają się znaleźć w poszczególnych częściach sprawozdania określone są odpowiednich załącznikach ustawy o rachunkowości. Stowarzyszenie Kulturo wybrało najmniej rozbudowany wzór sprawozdania dla jednostek mikro, którego zakres informacji określony jest w załączniku 4 do ustawy o rachunkowości.

Zobacz

zestawienie księgowe finansów Stowarzyszenia Kulturo (zebrane operacje finansowe stowarzyszenia), które posłuży nam do ilustracji opisywanego poniżej przykładu (plik w formacie xls)

4

Rachunek zysków i strat – informacja o przychodach i kosztach

Wypełnianie sprawozdania finansowego najlepiej zacząć od rachunku zysków i strat. Czym jest ten rachunek? Najczęściej ma formę tabeli, której wzór jest w miarę ujednolicony i ogólnie przyjęty. Zawiera zestaw informacji księgowych przedstawionych w postaci liczb. Zakres tych informacji określa załącznik nr 4 do Ustawy o rachunkowości.

Do tej części sprawozdania stowarzyszenie wpisuje wszystkie osiągnięte przez nie przychody organizacji w danym roku oraz jakie były wydatki, czyli koszty w tymże roku. Na samym dole tabeli (rachunku) znajduje się podsumowanie, informujące o tym, czy w danym roku organizacja osiągnęła zysk, czy ma stratę.

Przychody i koszty w sprawozdaniu jednostki mikro podzielone są na przychody i koszty podstawowej działalności oraz pozostałe przychody i zyski oraz koszty i straty.

Koszty podstawowej działalności muszą w tym wzorze zostać podzielone na czerty grupy, kosztów:

 1. amortyzacji
 2. materiałów i energii
 3. wynagrodzeń
 4. pozostałe

Na dole tabeli znajduje się podsumowanie roku, czyli różnica pomiędzy sumą wszystkich przychodów i kosztów całego roku. Stowarzyszenie Kulturo nie prowadzi działalności gospodarczej i sporządza sprawozdanie dla jednostek mikro, więc podsumowaniem roku jest jego rachunku zysków i strat wynik finansowy.

Przychody działalności statutowej czyli podstawowej Stowarzyszenia Kulturo to:

 • darowizny osób prywatnych - 500,00 zł
 • składki członkowskie - 270,00 zł
 • dotacja z budżetu gminy - 1500,00 zł

razem to kwota 2270,00 zł, którą wpisujemy w punkcie A. rachunku zysków i strat (zobacz przykład, albo tabela poniżej).

Natomiast koszty podstawowej działalności to koszty działań statutowych:

 • sfinansowanych z otrzymanej darowizny - 410,00 zł
 • sfinansowane ze składek członkowskich - 137,00 zł
 • sfinansowane z dotacji gminy Wesołowo - 1500,00 zł

Razem daje to 2083,00 zł, które wpisujemy w punkcie B. rachunku zysków i strat (przykład, albo tabela).

W kolejnych punktach musimy podzielić te koszty wg ich rodzajów. Potrzebne jest do tego dodatkowe zestawienie kosztów, grupujące koszty w podziale na cztery wymagane grupy.

Koszty amortyzacji - w naszym przykładzie nie występują.

Koszty materiałów i energii to:

 • faktura 3/9 za materiały warsztatowe - 400,00 zł
 • faktura F 17/12 za materiały biurowe - 137,00 zł
  razem - 637,00 zł

Koszty całkowite wypłaconych wynagrodzeń to:

 • rachunek - umowa zlecenie za prowadzenie zajęć - 300,00 zł
 • rachunek - umowa o dzieło za opracowania i teksty - 650,00 zł
  razem wynagrodzenia - 950,00 zł

Koszty pozostałe (np. usług):

 • opłata za token do konta bankowego - 36,00 zł
 • faktura F-1220 za druk plakatów - 100,00 zł
 • rachunek 3/9 za wynajęcie sali - 460,00 zł
  razem koszty pozostałe to - 596,00 zł
  Rok poprzedni Rok bieżący
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00 2 270,00
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej: 0,00 2 083,00
    I. Amortyzacja   0,00
    II. Zużycie materiałów i energii   537,00
    III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   950,00
    IV. Pozostałe koszty   596,00

Na pozostałe przychody zyski oraz koszty w omawianym przykładzie składają się tylko otrzymane odsetki bankowe: 0,04 zł, wpisujemy ją w punkcie C. rachunku (przykład, lub tabela).

Wszystkie dochody Stowarzyszenia Kulturo, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego osób prawnych więc także w punkcie E. Podatek dochodowy wpisujemy zero. W punkcie G. Wynik finansowy netto ogółem wpisujemy różnicę wszystkich przychodów i wszystkich kosztów stowarzyszenia - jest to kwota 187,04 zł.

Jest to dodatni wynik finansowy więc kwota ta wpisana jest w kolejnym punkcie I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia).

C. Pozostałe przychody i zyski, w tym akt. wartości aktywów   0,04
D. Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów   0,00
E. Podatek dochodowy   0,00
G. Wynik finansowy netto ogółem (A−B+C−D−E), w tym: 0,00 187,04
    I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)   187,04
    II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)    
5

Bilans - informacja o aktywach i pasywach

Kolejną częścią sprawozdania finansowego do wypełnienia jest bilans. Bilans pokazuje, ile Stowarzyszenie Kulturo ma pieniędzy, czyli jaki jest stan majątkowy w ostatnim dniu roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 roku.

Pierwszą częścią bilansu są aktywa czyli informacje o tym jakie pieniądze (majątek) organizacja posiada. Stowarzyszenie Kulturo nie posiada aktywów trwałych (np. samochodu), w punkcie A. Aktywa trwałe wpisujemy wiec zero.

Na aktywa obrotowe składają się pieniądze w kasie 170,00 zł i na rachunku bankowym 154,04 zł. Sumę 324,04 zł wpisujemy w punkcie B. Aktywa obrotowe, w środkach finansowych.

AKTYWA Stan na  
  początek roku koniec roku
A. Aktywa trwałe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym: 0,00 324,04
   - środki finasowe   324,04
   - należności krótkoterminowe   0,00
Aktywa razem 0,00 324,04

Drugą częścią bilansu są pasywa. To informacja o tym, skąd organizacja ma posiadany majątek.

W części A. Kapitał (fundusz) własny podawane są informacje o funduszu statutowym i wyniku finansowym. Stowarzyszenie Kulturo nie tworzy funduszu statutowego więc w punkcie kapitał (fundusz) podstawowy wpisujemy zero. W punkcie wynik finansowy wpisujemy wynik finansowy z rachunku zysków i strat – 187,04 zł.

W części B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wpisywane są środki które organizacje jest dłużna lub są one zarezerwowane na przyszłe wydatki. Stowarzyszenie Kulturo ma niezapłaconą fakturę za materiały, kwotę tego zobowiązania 137,00 zł, wykazujemy to w punkcie zobowiązania inne.

Kwota w podsumowaniu tabeli aktywów (pozycja Suma aktywów) i pasywów (pozycja Suma pasywów) – czyli suma bilansowa – musi być taka sama, co do grosza. Inaczej mówiąc: aktywa i pasywa musza się zrównoważyć. W naszym przykładzie suma aktywów jak i pasywów to 324,04 zł.

PASYWA Stan na  
  początek roku koniec roku
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym: 0,00 187,04
  - kapitał (fundusz) podstawowy   0,00
  - należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)   0,00
  - wynik finansowy   187,04
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym: 0,00 137,00
  - rezerwy na zobowiązania   0,00
  - zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek   0,00
  - zobowiązania inne   137,00
  - przychody przyszłych okresów   0,00
Pasywa razem 0,00 324,00

Kwota w podsumowaniu tabeli aktywów (pozycja Suma aktywów) i pasywów (pozycja Suma pasywów) – czyli suma bilansowa – musi być taka sama, co do grosza. Inaczej mówiąc: aktywa i pasywa musza się zrównoważyć. W naszym przykładzie suma aktywów jak i pasywów to 324,04 zł.

6

Informacje dodatkowe

W tej części organizacja podaje informacje o sobie i uszczegółowia informacje podane w poprzednich częściach sprawozdania.

Pierwszą częścią są Informacje ogólne, czyli informacje identyfikujące i opisujące księgowość stowarzyszenia.

 • nazwa organizacji: Stowarzyszenie Kulturo siedziba i adres: Nad Potokiem 78/26, 22-244 Gdańsk numer KRS: 00057975, NIP 523-45-67-891

Czas działania Stowarzyszenia jest nieograniczony, nie planowana jest np. likwidacja. Typowo dla organizacji lata sprawozdawcze stowarzyszenia to kolejne lata kalendarzowe. Jest to pierwsze sprawozdanie i rok sprawozdawczy rozpoczął się w dniu zarejestrowania w KRS i kończy ostatniego dnia roku kalendarzowego.

 • Czas trwania działalności jednostki, jest nieograniczony.
 • Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 10-05-2016 do 31-12-2016.

Kolejne punkty opisują zasady z polityki rachunkowości Stowarzyszenia.

 • Organizacja stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane dla jednostek mikro (z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń): a) korzysta z niestosowania zasady ostrożnej wyceny, b) sporządza sprawozdanie wg załącznika 4 ustawy o rachunkowości.
 • Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
 • Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości: Organizacja posada środki finansowe w walucie polskiej wyceniane według wartości nominalnej. Wyposażenie i środki trwałe wyceniane są wg nominalnych cen zakupu. Amortyzacja dokonywana jest według zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynik finansowych ustalany jest z uwzględnieniem wyodrębnienia rodzajów działań określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kolejna część to Informacje uzupełniające do bilansu. Stowarzyszenie Kulturo nie posiada szczególnych rodzajów aktywów, o których musi poinformować w sprawozdaniu, informacja o nich jest więc jednoznacznym wskazaniem, że ich nie posiada.

Stowarzyszenie nie posiada żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju. Organizacja nie posiada udziałów i akcji.

Dla przejrzystego obrazu posiadanego majątku Stowarzyszenie umieszcza w sprawozdaniu uzupełniające dane o aktywach i pasywach fundacji.

1) Aktywa trwałe: nie posiada.
2) Aktywa obrotowe: - środki finansowe w kasie: 170,00 zł, - środki finansowe na rachunku bankowym: 154,04 zł.
3) Pasywa – Fundusze Własne: - fundusz statutowy: 0,00 zł, - wynik roku: 187,05 zł.
4) Pasywa – Zobowiązania i rezerwy: - zakupy do rozliczenia: 137,00 zł.

Stowarzyszenie szczegółowo opisuje przychody i koszty w uzupełniających informacjach do rachunku zysków i strat.

Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody statutowe:

 • darowizny osób prywatnych: 500,00 zł
  składki członkowskie: 270,00 zł
  dotacja gminy Wesołowo: 1500,00 zł.

Pozostałe przychody:

 • przychody finansowe: 0,04 zł.

Informacje o strukturze kosztów

 • koszty działań statutowych: 583 zł,
 • koszty projektu Tango, dotacja gminy Wesołowo: 1500,00 zł.

Podanie dodatkowo tych informacji sprawi, że raport o finansach organizacji - a tym właśnie jest sprawozdanie finansowe – będzie bardziej przejrzysty.

Nasz przykład

Informacje dodatkowe (plik w formacie doc)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.