Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Standardy współpracy organizacji i administracji

Reklama

Obowiązki wynikające z przepisów prawnych i rekomendowane przez ekspertów standardy dotyczące współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej.

1

Tworzenie polityk publicznych

Podstawowe standardy

 1. Organizacja bierze udział w konsultacjach społecznych, w tym w szczególności w konsultacjach programu współpracy.
 2. Organizacja bierze udział w tworzeniu programów i strategii lokalnych poprzez przekazywanie uwag do projektów programów i strategii opracowywanych przez samorząd.
 3. Organizacja uczestniczy w otwartych spotkaniach ciał konsultacyjnych, doradczych, opiniujących, które odpowiadają za współpracę organizacji z samorządem.
 4. Jeśli działania statutowe organizacji wpisują się w realizację polityk publicznych samorządu, to organizacja informuje o tym samorząd i upublicznia informacje o tym np. na swojej stronie internetowej.

Rekomendowane standardy

 1. Organizacja bierze udział w pracach powoływanych przez samorząd zespołów roboczych ds. opracowania programów i strategii, zwłaszcza w zakresie swoich działań statutowych.
 2. Organizacja inicjuje powstanie zespołów roboczych ds. opracowania programów i strategii, zwłaszcza w zakresie swoich działań statutowych.
 3. Podczas konsultacji projektów aktów prawnych organizacja tworzy wspólne stanowiska
  z innymi organizacjami pozarządowymi, zwłaszcza tymi, które również działają w danej branży.   
 4. Podczas udziału we współtworzeniu dokumentów strategicznych oraz konsultacjach organizacja udostępnia samorządowi informacje na temat potrzeb odbiorców jej działań oraz inne istotne informacje, którymi dysponuje.
 5. Jeśli działania statutowe organizacji wpisują się w realizację polityk publicznych samorządu, to organizacja informuje o tym samorząd i upublicznia informacje o tym np. na swojej stronie internetowej.
 6. Organizacja ocenia swoją działalność statutową w kontekście realizacji polityk publicznych i upublicznia wynik tej oceny.
Reklama
2

Tworzenie warunków do społecznej aktywności (infrastruktury współpracy)

Podstawowe standardy

 1. Organizacja pozarządowa bierze udział w szkoleniach, doradztwie, poradnictwie oferowanym przez samorząd lub na jego zlecenie w zakresie zasad realizacji zadań publicznych.
 2. Jeśli samorząd prowadzi bazę danych organizacji (lub jest ona prowadzona na jego zlecenie), to organizacja regularnie aktualizuje w niej swoje dane.
 3. Organizacja pozarządowa bierze udział w lokalnych spotkaniach branżowych organizacji pozarządowych.
 4. Organizacja współpracuje z porozumieniami (federacjami) organizacji pozarządowych.
 5. Organizacja uczestniczy w otwartych spotkaniach ciał konsultacyjnych, doradczych, opiniujących, które odpowiadają za współpracę organizacji z samorządem.
 6. Jeśli organizacja realizuje zadania publiczne, to upublicznia informacje o tym np. na swojej stronie internetowej.
 7. Jeśli organizacja korzysta z mienia publicznego, to upublicznia informacje o tym, np. na swojej stronie internetowej.

Rekomendowane standardy

 1. Organizacja bierze udział w delegowaniu przedstawicieli organizacji do komisji konkursowych, które oceniają oferty realizacji zadań publicznych.
 2. Organizacja jest członkiem porozumień organizacji (federacji).
 3. Organizacja bierze udział w pracach stałych ciał (zespołów roboczych, komisji) działających w zakresie jej zadań statutowych.
 4. Organizacja współpracuje z partnerstwem lokalnym w zakresie swoich działań statutowych.
 5. Jeśli działania partnerstwa lokalnego są związane z działaniami organizacji, to organizacja jest jego członkiem.
3

Realizacja zadań publicznych

Podstawowe standardy

 1. Zadania publiczne zlecane przez samorząd do realizacji organizacjom mieszczą się w sferze zdań publicznych, wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Realizacja zadań publicznych przebiega w zgodzie z zasadą pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.
 3. Jeśli organizacja ma zamiar realizować zadanie publiczne, to stosuje zasady bezstronności (unikania tzw. konfliktu interesów), tj. np. nie deleguje swych przedstawicieli do komisji oceniających oferty.
 4. Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie publiczne, na które samorząd nie ogłasza konkursu, to na zasadach opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zgłasza samorządowi wniosek o ogłoszenie konkursu; albo zgłasza ofertę realizacji zadania (w przypadku tzw. „małych grantów”, czyli dotacji niższych niż 10 tys. zł).
 5. Jeśli organizacja chce zrealizować zadanie publiczne w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego, to zgłasza taki wniosek zgodnie z procedurą zgłaszania zadań publicznych.
 6. Jeśli organizacja składa ofertę na realizację zadania publicznego, to jego koszty kalkuluje zgodnie z cenami rynkowymi, faktycznymi kosztami oraz uwzględniając zasadę efektywności wydatkowania środków publicznych.
 7. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, to:
 • przeprowadza działania, przestrzegając przepisów prawa, w tym ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o ochronie danych osobowych
 • przeprowadza działania zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej realizacji tego zadania i w ofercie, a także w zgodzie ze standardem obowiązującym w danej jednostce samorządu terytorialnego (jeśli istnieje)
 • wydaje środki zgodnie z zasadami wydatkowania pieniędzy publicznych
 • zapewnia odpowiednią obsługę merytoryczną i finansową realizacji zadania
 • upublicznia informacje o tym, np. na swojej stronie internetowej.
 1. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, zlecone jej w formie wspierania, to zapewnia i wydatkuje wkład własny, zgodnie z zapisami w umowie na realizację zadania.
 2. Jeśli organizacja realizuje projekt partnerski z jednostką samorządu terytorialnego, to robi to zgodnie z umową partnerstwa.
 3. Po zrealizowaniu zadania publicznego organizacja sporządza sprawozdania i rozlicza je zgodnie z terminem podanym w umowie o realizację zdania publicznego (w ciągu 30 dni).
 4. Jeśli podczas realizacji zadania publicznego organizacja korzysta z mienia publicznego, to wykorzystuje je zgodnie z przeznaczeniem.

Rekomendowane standardy

 1. Jeśli jest to możliwe, organizacja przy realizacji zadań publicznych łączy swoją działalność z działaniami innych organizacji pozarządowych w celu uzyskania efektu synergii.
 2. Organizacja pozarządowa inicjuje opracowanie z samorządem standardu realizacji zadania publicznego danego typu, w tym kalkulacji kosztów jego realizacji.
 3. Jeśli organizacja korzysta z mienia komunalnego przy realizacji zadań publicznych, to informuje o tym, np. na swojej stronie internetowej.
 4. Jeśli organizacja realizuje zadanie publiczne, to:
 • dokonuje wewnętrznej oceny realizacji zadania publicznego i załącza ją do sprawozdania,
 • upublicznia raporty z realizacji tych zadań, np. na swojej stronie internetowej.
 1. Jeśli zadanie publiczne ma charakter otwarty, do udziału w nim są zapraszani przedstawiciele samorządu.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.