Przejdź do treści głównej

CIT-8. Doradzamy, krok po kroku, jak wypełnić w 2018

autor(ka): redakcja poradnik.ngo.pl
2018-01-23, 09:08
pixabay.com, CC0 Public Domain
Wypełnienie formularza CIT-8 jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej księgowości). CIT-8 należy wysłać do urzędu skarbowego do końca marca, jednak ze względu na to, że wypada to w sobotę, w 2018 roku termin ten przedłuża się do 3 kwietnia. Zazwyczaj zajmuje się tym księgowość, jednak w mniejszych NGO można spróbować zrobić to samodzielnie. Podpowiadamy, jak się do tego zabrać.

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Od 2014 roku obowiązuje zasada: jeśli organizacja składała deklaracje podatkowe PIT elektronicznie lub jeśli jest obsługiwana przez biuro księgowe, to musi drogą elektroniczną przekazać także deklarację CIT-8 z załącznikami.


CIT-8 możesz sporządzić, wypełniając formularz papierowy pobrany z urzędu skarbowego albo korzystając z elektronicznego aktywnego formularza pdf, udostępnianego przez Ministerstwo Finansów:
http://www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/cit.

W wypełnianiu elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Wypełniony formularz, który jest ilustracją do przykładu opisanego dalej w tekście
(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)


Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2017 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 25, CIT-8/O wersja 12, CIT-D wersja 5. Numery wersji podane są w nawiasie przy symbolu formularza, na dole każdej strony.

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od określenia miejsca (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i celu składania zeznania. Następnie należy podać dane („Dane podatnika”) organizacji i wskazać okres, za który sporządzane jest sprawozdanie (rok podatkowy). W większości przypadków jest to ubiegły rok kalendarzowy.

W przypadku organizacji zwykle nie występują operacje określone w części B.3, należy więc w każdym puncie tej części zaznaczyć odpowiedź NIE.

Dalej podajemy informację o składanych załącznikach. Jeśli organizacja wykazała, że ma dochód, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc w pole 29. wpisuje się 1. Jeśli organizacja otrzymała darowizny od osób prywatnych i firm, składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole 31. CIT-D wpisując 1. W aktywnym formularzu włącza się wówczas odpowiedni załącznik.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

Krok 1 – Obliczenie przychodów (pole D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w Excelu lub innym arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Inaczej mówiąc: należy wypisać kwoty wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2017 miało następujące przychody:

- składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
- darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta 27 200,00 zł
- sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1 300,00 zł
razem: 29 150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w polach 35. i 39. w formularzu CIT-8.

Krok 2 – Obliczenie kosztów (pole D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykład
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2017 miało następujące koszty:

- koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
- koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27 200,00 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 300,00 zł
razem: 28 860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić, czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów takich nie należą dotacje ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polu 40 i 45.

Krok 3 – Dochód czy strata (Pole D.3)

Dochód oblicza się, odejmując koszty od przychodów. W tym wypadku, na potrzeby formularza CIT-8, od przychodów odejmuje się obliczone wyżej koszty uzyskania przychodu. Strata – to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wykazuje się w sprawozdaniu finansowym).

Zatem, aby sprawdzić, czy organizacja ma dochód podatkowy, czy stratę należy od wszystkich przychodów (wpisanych w polu 39. CIT-8) odjąć koszty uzyskania przychodów (wpisane w polu 45. CIT-8).

Przykład
W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwotę tę wpisuje w polach 46 i 49.

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (Pole E.1)

W części E CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E.1 wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O.

Załącznik CIT-8/O (wersja 12)

W załączniku CIT-8/O w części B.1 wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. W aktualnym formularzu ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień w oddzielnych polach.

W polu 23. wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W polu 11. wskazuje się pozostałe dochody (np. darowizny) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele oraz dochody kościelnych osób prawnych; dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej, dochody klubów sportowych, spółdzielni socjalnych (art. 17 ust. 1 pkt 4).

W polu 15. wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c).

W polu 25. wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w polu 26. wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów, które organizacja otrzymała, tylko kwotę odpowiadająca tzw. dochodowi podatkowemu (wskazaną w polu 49. CIT-8), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład
Przypomnijmy: w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” były przychody:

- składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
- darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
- dotacja z Urzędu Miasta 27 200,00 zł
- sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1 300,00 zł
razem: 29 150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie oraz dotacja.

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w polu 39.), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w polu 45.) ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego. Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B.1 formularza CIT-8/O. Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

- koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
- koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1 300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W polu 23 CIT-8/O należy więc wpisać 50,00 zł składek (art. 17 ust 1 pkt 40).

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł na koszty statutowe. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w polu 11.

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

pole 23. – składki członkowskie 50,00 zł
pole 11. – dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną 240,00 zł
pole 25. – dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) 27 200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27 490,00 zł

Kwotę wolną od podatku (sumę wypełnionych pozycji 23, 11 i 25) wpisujemy w polu 40. CIT-8/O.

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (pole 90. w CIT-8/O)

Po wypełnieniu pierwszej części CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie została do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

W polu 90. w CIT-8/0 wpisujemy tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), przeznaczony na cele statutowe, którego nie wydatkowała w roku za który składa CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego to w polu 90 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku 2017).

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (Pole E.2)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w polu 49. CIT-8 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do części E formularza CIT-8 i wpisujemy ją w polach 51. i 54. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w polu 49., w pole 55. wpisuje się 0,00 zł. Tyle wynosi podstawa opodatkowania. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie musi płacić podatku dochodowego od osób prawnych.

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D (wersja 5)

Art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bywa dwojako rozumiany przez urzędy skarbowe. Jedne rozumieją go tak, że CIT-D wypełnia się tylko jeśli jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. lub suma darowizn przekracza 35 tys., a inne, że wypełnia się go zawsze wtedy, gdy organizacja dostała darowizny, a limity podane powyżej odnoszą się do obowiązku ujawniania w CIT-D nazwy i adresu darczyńcy. Ze względu na ten brak spójności interpretacyjnej rekomendujemy wszystkim organizacjom, które otrzymały nawet małe darowizny od osób prywatnych lub firm, wypełnienie załącznika CIT-D.

Kwotę otrzymanych darowizn (sumę) wpisuje się w polu 23., zaś w części C.4 (pola od 60. do 73.) wskazuje się, na jakie cele zostały one przeznaczone.

Przykład
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny o łącznej kwocie 600,00 zł i wpisało ją w polu 23. W części C.4 zaznaczyło, na co darowizny zostały przeznaczone, zakreślając:
pole 64. – nauka, edukacja, oświata i wychowanie
pole 66. – kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Formularz CIT-8 musi być podpisany przez osobę / osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania podatnika. W praktyce jest to osoba prowadząca księgowość.

Załącznika CIT-8/O nie podpisuje się.

Załącznik CIT-D podpisuje osoba reprezentująca podatnika czyli organizację.

Uwaga: Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być przekazana drogą elektroniczną, gdy organizacja tą drogą przekazuje deklaracje PIT (zatrudnia 5 osób albo rozliczana jest przez biuro księgowości). W sytuacji składania deklaracji CIT-8 z załącznikami drogą elektroniczną jest ona podpisywana przez osobę upoważnioną do podpisu deklaracji podatkowych organizacji.

Wypełniony formularz, który jest ilustracją przykładu opisanego w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 226 11

Skomentuj

KOMENTARZE

 • [+] Rozwiń komentarz wspolnota mieszkaniowa ~grazyna 30.03.2018, 07:10 co ma rozliczyc wspolnota mieszkaniowa jezeli nie mamy zadnych wydatkow tylko wplaty na fundusz remontowy ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Jaki adres? Na koniec okresu czy aktualny? ~MRT 29.03.2018, 10:52 Organizacja zmieniła adres na początku tego roku. Wiemy, że CIT-8 należy złożyć do US właściwego na koniec okresu rozliczeniowego (zeszły rok), ale czy w polu adres powinien być aktualny (zmieniony) adres w innym mieście, czy adres jaki był poprzednio, właściwy dla tego urzędu? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Deklaracja CIT - dotacje jak ujmować ~Ilona Malicka-Janek 29.03.2018, 09:38 Widzę że zmieniliście Państwo interpretacje w zakresie ujmowania w przychodach dotacji i w kosztach. Tu wg autora tekstu ewidentnie odejmujecie z przychodów i kosztów dotacje z Urzędu Miasta. Czy można wiedzieć na podstawie jakich przepisów i dlaczego tak. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanie ~WP 28.03.2018, 10:22 Dlaczego nie ma dostępnego druku z możliwością wpisania danych, CIT 8, Sprawdzałem wiele stron łącznie z gov, pl i druki obwarowane są opłatami, albo nie chcą się dać pobrać. Pdf to trochę wiek do tyłu. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Użyczenie jako jedyny dochód w CIT-8 ~Malpka 27.03.2018, 03:46 Mamy młodą organizację, siedziba mieści się w użyczonym lokalu jednego z członków. Organizacja nie miała innych przychodów, a również żadnych kosztów za 2017. Jak "powszechnie wiadomo" użyczenie powinno być uwzględnione jako dochód (wpływający na pola 35, 39, 46 CIT-8). Jak potraktować tą kwotę w kategorii dochodu? Domyślam się, że trzeba ją uwzględnić w polu CIT-8/O 11 (dochody wolne od podatku ... na cele statutowe), następnie pole 90 (dochody wolne niewydatkowane), ale czy to oznacza że co roku kwota wzrasta w takim przypadku? Jakie konsekwencje rodzi wzrost kwoty wolnej ale niewydatkowanej na przykład przy likwidacji organizacji? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz CIT 2018 ~Ludmiła 27.03.2018 27.03.2018, 02:41 Analizując poradnik nie rozumiem z jakiego powodu jest wpisana w CIT 8/0 kwota która została do wykorzystania. CIT dotyczy roku bilansowego wpisujemy wszystkie przychody i koszty dotyczące tego roku. No i z tego względu wpisując wszystkie przychody z działalności odpłatnej i nie odpłatnej orz koszty działalności odpłatnej mamy dochód który należy zwolnić w CIT 8/0 tak, że wpisujemy w CIT 8/0 wszystkie składki członkowskie dotyczące tego roku oraz darowizny i dotację. I wychodzi nam, że mamy wszystkie przychody z działalności odpłatnej rozliczone wykorzystane (jeżeli mamy okres rozliczeniowy rok bilansowy) zwalniamy pozostałe dochody (przychody) z działalności nie nieodpłatnej w którym są składki itp. i mamy koszty i przychody dotyczące jednego roku. Oraz deklarujemy w poz. 90 kwotę nie wykorzystaną do wykorzystania w następnym roku. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Straty ~Margaret 27.03.2018, 11:31 Witam. Czy możecie podać przykład wypełnienia CIT8 przy zerowym dochodzie a wydatkach np 200zl ? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz zwolnienie CIT 8/0 ~Ludmiła 27.03.2018 27.03.2018, 08:39 Czy nie jest tak, że zwalniamy jak jest napisano w CIT 8/0 dochody (przychody) wolne od podatku. Rozumiem to tak, że zwalniamy całość składek członkowskich to nasz cały przychód zwolniony od podatku, Darowizny całość. A w pozycji 40 CIT 8 koszty uzyskania przychodu mamy koszty działalności odpłatnej. I w poz. 90 CIT 8/0 kwota nie wydatkowana. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz dotacje na srodki trwałe ~Anna Toczek 25.03.2018, 11:17 jak należy wykazać w CIT-8 dotację otrzymaną na środki trwałe zaksięgowaną na 845 MRP, z których wyksięgowywana jest amortyzacja roczna ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Jak wypełniać CIT O ? ~grazyna 20.03.2018, 10:23 czy w CIT O wpisujemy tylko przychody zwolnione nie wydane w bieżącym roku. Np składki część nie wydaną, - przeznaczone na działalność art 17 w części nie wydanej. O dotacjach wiem, że się wpisuje ZAWSZE, czy wydane czy nie wydane. W tym roku wyszła mi strata i jak w CIT 0 wpisałam dotacje otrzymane i wydane, to strata w CIT 8 zwiększyła się o kwotę dotacji. Kompletnie nie mogę pojąć tego. Po co wpisywać w CIT O obowiązkowo otrzymane dotacje? Korzystam z arkusza aktywnego ze strony MF. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz prowizja bankowa ~Zuzanna 30.03.2017, 02:59 nasze stowarzyszenie w ubiegłym roku uzyskało tylko składkę członkowską w kwocie 30zł i darowiznę z banku na organizację wydarzenia kulturalnego dla młodzieży (jesteśmy stowarzyszeniem absolwentów) w kwocie 200 zł. Koszty jakie ponosimy to co miesiąc prowizja bankowa za prowadzenie rachunku - 12 zł. Gdzie te kwoty ująć i jakie załączniki złożyć ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz CIT - D zapytanie ~Piotr 29.03.2017, 07:20 Dzień dobry! W 2015 nasze stowarzyszenie otrzymało 18000 zł darowizny od pewnej firmy na budowę wiaty wielofunkcyjnej. W sprawozdaniu za 2015 kwota została wykazana w CIT-D. W 2016 roku wydaliśmy ok 500 zł na sam projekt z tej kwoty. W takim razie co wpisujemy w CIT- D za 2016, pozostałe 17500zł? Pozdrawiam ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz składki ~NGO 29.03.2017, 02:21 czy jeżeli w przykładzie, z przychodów z tyt. składek członkowskich (50 zł) poniesiono by koszty w kwocie np. 20 zł, to nie stanowiłyby one kosztów uzyskania przychodu, tak jak koszty fin. z dotacji UM, i w załączniku CIT-8/O, w wierszu 23 i tak wykazano by dochody wolne w kwocie 50 zł ? ODPOWIEDZ
 • strata ~Kasia 16.03.2017, 12:22 Jak wykazać w CIT stratę poniesioną na działalności statutowej - wydatki przekroczyły przychody ze składek i dotacji, gdyż stowarzyszenie musiało jedną z otrzymanych dotacji zwrócić. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Darowizna z zagranicy ~ela 13.03.2017, 10:27 Witam , mam pytanie odnośnie darowizny z zagranicy. Dostaliśmy darowiznę od Fundacji z zagranicy , cała jej kwota poszła na cele statutowe . Czy mamy to jakość specjalnie rozliczać? Czy wystarczy wpisanie tej kwoty w pozycję 33 jako przychód a następnie koszt uzyskania przychodu w pozycję 38 ? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Droga Redakcjo, ~P.K. 07.03.2017, 02:33 dziękuję za dodanie artykułu, jest bardzo pomocny w wypełnianiu zeznania. Będzie jeszcze bardziej, jeżeli w tekście znajdą się odnośniki do PDFów, które się wyświetlają, te obecnie niestety mają jakiś błąd. Tak czy inaczej świetna robota, pozdrawiamy serdecznie :) ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz nie otwiera się formularz ~Ola 03.03.2017, 09:04 Witam czy można dołączyć przykładowy formularz z artykułu który działa? Pozdrawiam :) ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Koszty uzyskania przychodu ~Janek 10.02.2017, 10:21 Czy dochód przeznaczony na cele statutowe niewydatkowany w latach poprzednich a wydatkowany w roku bieżącym stanowi Koszty Uzyskania Przychodu ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz działalność gospodarcza ~~isia21 07.02.2017, 02:41 Witam, czy podany przykład można rozszerzyć o stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą, z której uzyskało dochód i zamierza go przeznaczyć w całości na działalność statutową w latach następnych lub na utworzenie funduszu statutowego? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • księgowość
 • obowiązki