Przejdź do treści głównej

Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016

autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
2016-04-15, 06:39
archiwalne
pixabay.com, cc
Od 20 maja 2016 zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Czy zmieniły się przepisy dotyczące zakładania nowych stowarzyszeń? Wyjaśnia to doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

Na początku jest pomysł i… przyjaciele

Stowarzyszenie to ludzie, których łączy wspólna idea, wspólny pomysł na działanie. Czasem to dążenie do rozwiązania jakiegoś konkretnego społecznego problemu, czasem potrzeba, by podzielić się z innymi swoimi umiejętnościami, by rozwinąć nowe, także by miło spędzić czas. Motywy zakładania stowarzyszeń są różne, jednak podstawą są osoby, które włączą się w działania.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. (art. 2 ust. 1).


Jeśli masz pomysł, wiesz, co chcesz robić, poszukaj sojuszników, osób które myślą podobnie, znajomych, przyjaciół.


Formalnie stowarzyszenie może być założone przez:

 • co najmniej 7 osób (art. 9) – są to członkowie założyciele
 • obywateli polskich, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawionych praw publicznych (art. 3 ust. 1)
 • cudzoziemców zamieszkałych w Polsce (art. 4 ust. 1).

Zmiana w ustawie dotyczy tylko liczby osób, które mogą zawiązać stowarzyszenie. Warunki, jakie muszą spełnić osoby indywidualne, pozostały takie same.

Nie zmieniły się również zasady uczestnictwa w stowarzyszeniu osób małoletnich. Małoletni nie mogą być członkami – założycielami, ale mogą przystępować do już działających stowarzyszeń, a nawet być we władzach takiego stowarzyszenia. Więcej na ten temat tutaj: Małoletni we władzach nowego stowarzyszenia.

Najważniejszy jest statut

Skoro już mamy 7 osób chętnych do wspólnego działania, to trzeba zadbać o to, by stworzyć dobrą bazę, podstawę do działania. Dokumentem zbierającym zasady, na jakich stowarzyszenie będzie się opierało, jest statut. Statut to najważniejszy wewnętrzny akt prawny dla stowarzyszenia.

Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. (art. 2 ust. 2).


Minimalna zawartość statutu określona została w art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Zgodnie z tymi zapisami w statucie musi być informacja o:

 • nazwie, siedzibie i terenie działania
 • celach i sposobach ich realizacji
 • członkach stowarzyszenia (sposób nabycia, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków)
 • władzach (sposób ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje)
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją
 • sposobie reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych, a także sposobie podejmowania decyzji, czyli warunkach ważności uchwał
 • sposobie uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich
 • zasadach wprowadzania zmian w statucie
 • sposobie rozwiązania się stowarzyszenia.

Nowością jest możliwość wynagradzania członków zarządu za pełnioną funkcję. Do tej pory członkowie, w tym członkowie zarządu mogli być zatrudniani w stowarzyszeniu przy pracach niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkami, kompetencjami wynikającymi ze statutu (np. dostawiali wynagrodzenie na prowadzenie szkolenia, a nie za zarządzanie organizacją). Zgodnie ze zmienioną ustawą Prawo o stowarzyszeniach będzie można wynagradzać osoby w zarządach właśnie za ich pracę zarządczą. Warunkiem jest jednak wprowadzenie takiej możliwości do statutu stowarzyszenia.

Uwaga! Umowy z członkami zarządu – niezależnie od tego czy będą one dotyczyły konkretnego zadania czy wynagrodzenia za pracę zarządczą – muszą być podpisywane przez pełnomocnika powołanego uchwałą walnego zebrania członków albo przez członka komisji rewizyjnej wskazanego w uchwale komisji rewizyjnej. Pisaliśmy o tym: [Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu].

W statucie stowarzyszenia może być oczywiście dużo więcej informacji. Część z nich (np. zasady tworzenia oddziałów terenowych) zgodnie ze zmienioną ustawą Prawo o stowarzyszeniach wymaga szczegółowego opisania zgodnie z wytycznymi (art. 10a). Będziemy o tym pisać w odrębnym artykule.

O zasadach uchwalania statutu stowarzyszenia informacje także tutaj:

http://poradnik.ngo.pl/uchwalanie-statutu-stowarzyszenia

Pomocna może być także filmowa instrukcja

Jak samodzielnie napisać statut stowarzyszenia

Zebranie założycielskie

Jest 7 osób gotowych do działania z napisanym własnym i niepowtarzalnym statutem z rozwiązaniami „szytymi na miarę”. Co teraz trzeba zrobić? Zebranie założycielskie.

Zebranie założycielskie to spotkanie, na którym formalnie członkowie – założyciele (po rejestracji stają się członkami zwyczajnymi) decydują o:

 • założeniu stowarzyszenia
 • przyjęciu (uchwaleniu) statutu. (Choć dobrą praktyką jest, by statut został napisany wcześniej tak by wszyscy mogli się z nim zapoznać, to w trakcie zebrania założycielskiego mogą pojawić się nowe pomysły, rozwiązania dotyczące poszczególnych zapisów statutu)
 • wyborze zarządu
 • rekomendujemy też wybranie od razu komisji rewizyjnej. (Choć nie ma obowiązku wybrania komisji rewizyjnej na zebraniu założycielskim, to rekomendujemy, by wykorzystać tę okazje, jaka jest spotkanie członków i wybrać komisję, ponieważ i tak trzeba będzie to zrobić – jej istnienie jest obowiązkowe w stowarzyszeniach).

Zgodnie z art. 9 znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach można wybrać także komitet założycielski. To zmiana w przepisach. Do 20 maja 2016 wybranie komitetu założycielskiego było obowiązkowe. Obecnie obowiązkowo trzeba powołać zarząd, gdyż to właśnie zarząd składa wniosek o rejestrację do KRS (art. 9 i 12 ust. 1).

Zebranie założycielskie jest prowadzone przez przewodniczącego / przewodniczącą zebrania. Taką osobę wybiera się na początku wraz z protokolantem / protokolantką czyli osobą rejestrującą (protokołującą) przebieg zebrania. Obydwie te osoby podpisują się pod protokołem z zebrania założycielskiego oraz podjętymi uchwałami, które są załącznikami do protokołu.

Jednym z pierwszych zadań przewodniczącego zebrania, prócz miłego przywitania wszystkich, jest przypomnienie o wpisaniu niezbędnych danych na liście członków założycieli. To bardzo ważny dokument zbierający informacje o osobach, które decydują się na założenie stowarzyszenia.

Lista założycieli musi zawierać imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczny podpis. Dodatkowo, z praktycznych względów, warto dodać numer PESEL – przyda się jeśli osoba zostanie wybrana do zarządu albo komisji rewizyjnej, jednakże nie jest to obowiązkowe.

 

Imię i Nazwisko

Data, miejsce urodzenia

Miejsce zamieszkania (ulica, kod, miasto)

Nr PESEL
(opcjonalnie)

 

Własnoręczny podpis

 

1. Jan Kowalski 

03.01.1970,
Wrocław

ul. Piękna 2,
02-784 Opole

70010323071

 

2. ...

 

 

 

 

3. …

 

 

 

 

 

Wszystkie dokumenty z zebrania założycielskiego czyli:

 • listę założycieli
 • statut
 • protokół z uchwałami o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze zarządu i komisji rewizyjnej, (a jeśli był wybrany także o wyborze komitetu założycielskiego)

stowarzyszenie przygotowuje w 3 egzemplarzach. Dwa z nich będą wysyłane do sądu, a trzeci zostaje w dokumentacji stowarzyszenia.

Wniosek o rejestrację w KRS

Zarząd wybrano spośród 7 członków założycieli i teraz to jego zadaniem jest rejestracja wniosku o założenie stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Wniosek składa się z formularzy KRS oraz dokumentów z zebrania założycielskiego.

Od 20 maja 2016 zarząd nowo założonego stowarzyszenia będzie więc składał do sądu:

 • formularz KRS-W20 – formularz podstawowy służący do rejestracji stowarzyszenia, 1 sztuka, podpisuje cały zarząd
 • formularz KRS-WK – formularz służący do zgłoszenia osób zasiadających w zarządzie, liczba egzemplarzy uzależniona od liczby osób w zarządzie (na jednym formularzu można zgłosić 2 osoby), podpisuje cały zarząd
 • formularz KRS-WK – formularz służący do zgłoszenia osób zasiadających w komisji rewizyjnej, liczba egzemplarzy uzależniona od liczby osób w komisji rewizyjnej (na jednym formularzu można zgłosić 2 osoby), podpisuje cały zarząd
 • listę założycieli, 2 sztuki, podpisują członkowie założyciele
 • statut, 2 sztuki, podpisuje cały zarząd
 • protokół wraz z uchwałami, 2 sztuki, podpisuje przewodniczący i protokolant

Stowarzyszenie bez działalności gospodarczej, tak jak do tej pory, nie płaci za rejestrację w KRS. Dodatkowo nie będzie też płacić za zgłaszanie zmian (np. w statucie). 


Dodatkowo jeśli stowarzyszenie rejestruje od razu działalność gospodarczą składa formularz KRS-WM, jedna sztuka, podpisuje cały zarząd.

Nadzór starosty

Dlaczego nadal trzeba składać dwa egzemplarze dokumentów z zebrania założycielskiego? Do tej pory związane było to z uprawnieniem starosty powiatu, na terenie którego znajduje się siedziba stowarzyszenia. Starosta (w miastach na prawach powiatu – prezydent) miał prawo do uczestniczenia w postępowaniu rejestrowym. Dostawał dokumenty i miał prawo zgłosić uwagi np. do statutu. Zmiana ustawy Prawo o stowarzyszeniach zniosła to uprawnienie, jednak nadal to starosta jest organem nadzoru zewnętrznego nad stowarzyszeniem i musi wiedzieć, że takie stowarzyszenie się zarejestrowało. Zatem sąd po rejestracji, informacyjne, przesyła do starostwa postanowienie o wpisie wraz z listą założycieli, statutem i uchwałami (art. 12. pkt. 4).

KRS, NIP, REGON…

Teraz tylko pozostaje złożyć wniosek o rejestrację w KRS i czekać. Numer REGON i NIP jest nadawany bez wpisywany do rejestru KRS bez składania osobnych formularzy. Można (i trzeba) sprawdzić to w elektronicznym systemie https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu. To tam jest właśnie pełna informacja o rejestracji stowarzyszenia, nadaniu mu numeru REGON i NIP.

Następnym krokiem jest założenie konta bankowego i zgłoszenie informacji o numerze konta bankowego, a także innych informacji uzupełniających do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby stowarzyszenia.

poradnik.ngo.pl - informacje i porady. Odwiedź już dziś!

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 89 9

Skomentuj

KOMENTARZE

 • członek stowarzyszenia ~ZDZISŁAW 03.03.2018, 08:49 czy można powołać instytucję członka założyciela i nadać mu dodatkowe uprawnienia ? ODPOWIEDZ
 • Koszty założenia stowarzyszenia, prowadzącego działalność gospodarcza ~Anna Ciesielska 31.10.2017, 06:34 Witam. Chciałabym się dowiedzieć jakie są koszty założenia stowarzyszenia, które będzie mogło prowadzić działalność gospodarczą. Czy wpis do KRS w takim przypadku będzie też bezpłatny? A jeśli nie, to ile wyniesie? Z tego co się orientowałam konieczny będzie też wpis do rejestru przedsiębiorców i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Jakiego rzędu będą to koszty?Czy ponadto będziemy musieli ponieść jakieś inne z tytułu rejestracji stowarzyszenia? Z góry dziękuję za odpowiedź ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Ograniczenia dla przyszłych członków stowarzyszenia. ~Nerek1 22.10.2017, 11:21 Witam, czy w statucie mogą być zawarte ograniczenia dla przyszłych członków? np. wiekowe, lub też inne wymagania? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz a uczniowski klub sportowy? ~grazyna 14.02.2017, 07:24 Aby założyć uczniowski klub sportowy potrzeba było 15 osób założycieli. czy coś się zmieniło w tej sprawie? My rejestrowaliśmy się w 1999r. Chcielibyśmy skorzystać z opcji, że członków może być 7. Czy jest to możliwe? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanie ~Adam 14.02.2017, 10:38 Mamy 140 członków parkingu i chcemy założyć stowarzyszenie, jaka jest wymagana ilość członków na zebraniu założycielskim żeby można było zagłosować nad statusem stowarzyszenia i resztą uchwał?Czy jest to jakoś prawnie usankcjonowanie? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanie o wykladnie prawną dot Komitetu Zalozycilskiego Federacji Stowarzyszen i Statutu ~Antoni Furtak prezes@federacjautw.olsztyn.pl 02.01.2017, 06:19 Trzy Stowarzyszenia postanowiły założyć Federację zakładająć ze po zarejestrowaniu w KRS zostanie przeprowadzone Walne Zebranie Wyborcze Członków Zwyczajnych. Sąd Rejestrowy zarejestrował Federację Stowarzyszeń na podstawie wniosku podpisanego przez 3 członków Założycieli zobowiązując do zorganizowania Walnego Zebrania Wyborczego Członków Zwyczajnych Federacji w ciągu 3 miesiecy. od daty zarejestrowania. Komitet Zalożycielski działając jako tymczasowy Zarząd Federacji przyjął przed datą Zebrania Walnego 4 nowych członków Zwyczajnych Federacji na podstawie wniosków złożonych przez Stowarzyszenia. Tymczasem uprawnienie to zgodnie ze Statutem przysługuje Zarządowi Federacji którego wówczas jeszcze nie było. Sąd podważył prawo przyjmowania nowych członków przez Komitet Założycielski ale jednoczesnie przeprowadzenie Walnego Zebrania tylko poprzez 3 organizacji Członków Zalozycieli Federacji uniemożliwiłoby wybór władz Federacji zgodnie ze Statutem gdyż zabrakło by wówczas osób do obsadzenia funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej . W tej sytuacji powstał Pat prawny . Nie można wybrać pełnych władz określonych liczbowo w statucie (5+3osoby) przez członków Załozycieli a jednocześnie Komitet Zalożycielski nie może przyjąć nowych członków zwyczajnych Federacji gdyż jest to uprawnienie statutowo przypisane dla Zarządu. Powyższe dotyczy Federacji UTW Warmii i Mazur zs w Olsztynie Numer KRS: 0000640478 Uwaga Formularz nie przyjmuje właściwych adresów email! ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanko ~MAJSTER 20.12.2016, 03:12 Witam wspólnie ze znajomymi założyliśmy Stowarzyszenie Paramilitarne "......". Narazie działamy jako zwyczajne stowarzyszenia ale staramy się o KRS jednak ostatnio dostaliśmy z Sadu zwrotkę z prośbą "o przedłożenie dokumentu zawierającego uzgodnienie, zakresu działalności, która ma być prowadzona przez Stowarzyszenie a jest bezpośrednio związana z obronnością albo bezpieczeństwem państwa lub ochrona porządku publicznego, zawarte pomiędzy założycielami Stowarzyszenia a Ministrem Obrony Narodowej lub ministrem właściwym do spraw wewnętrznych albo organami przez nich określonymi zgodnie z art. 45 Prawa o Stowarzyszeniach". ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanie. ~obserwator 13.12.2016, 07:21 Jaka jest podstawa prawna stowarzyszenia zakładanego po nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r? Czy w statucie wpisać ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r? czy ustawa z dnia 20 maja 2016 r.? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Pytanie ~Zdezorientowana 28.11.2016, 11:42 A co jeżeli stowarzyszenie było założone w 2015, czy może mieć również obecnie 7czlonkow ? ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Opłaty w KRS ~Ela 04.08.2016, 07:40 Nie wiem jak jest obecnie gdy obowiązuje nowa ustawa, ale dotychczas KRS wymagał bezwarunkowej opłaty za wszelkie rejestracje, zmiany w zarządzie czy statucie pomimo, ze nasza organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cofnięto nam formularze gdy nie było na nich naklejonych kopii dowodów wpłaty ( już nie pamietam jakie to były kwoty - ale były! ) W jaki sposób można domagać się aby sąd KRS odstąpił od wymuszania opłat? Mamy zamiar wprowadzić nowe zapisy do statutu i obawiamy sie, że znowu będzie trzeba za to zapłacić. ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Numer Regon ~Tomasz 28.06.2016, 11:39 Dobry wieczor, Zlozylismy wszystkie niezbedne dokumenty do krs, stowarzyszenie zostalo zarejestrowane, jednakze na stronach internetowych przy podgladaniu naszego podmiotu widnieje jedynie nadany numer NIP. Co z regonem? Czy nie powinien zostac on nadany rowniez automatycznie? ODPOWIEDZ
 • Sąd wymaga oświadczeń członków zarządu o zgodzie na powołanie do pełnienia funkcji ~TOMAZ 14.06.2016, 07:41 Uwaga: krakowski Sąd wymaga również oświadczeń członków zarządu o zgodzie na powołanie do pełnienia funkcji pomimo, że członkowie ci podpisani są na formularzu KRS-W20. Zmieniony art. 19a ust. 5 ustawy o KRS sformułowany jest niejednoznacznie, krakowski Sąd stosuje wykładnię językową. ODPOWIEDZ
 • Pytanie techniczne ~Andrzej 16.05.2016, 06:09 Witam, można tu zapytać? Jeżeli chodzi o listę założycieli. 2 sztuki - czy może być kserokopia czy muszą się wszyscy dwukrotnie podpisać, jakby na 2 listach? I do zwroti "podpisują członkowie założyciele" - czy wystarczy podpis w formularzu listy czy jeszcze jakoś dodatkowo, poniżej rubryczek mają się podpisać? Z góry baaardzo dziękuję i pozdrawiam ODPOWIEDZ
 • [+] Rozwiń komentarz Obcokrajowcy w stowarzyszeniu - czy coś się zmieniło? ~Lucyna Hajduk 17.04.2016, 11:15 Mam pytanie o: 1. zakładanie stowarzyszenia przez obcokrajowców czy teraz mogą zakładać? 2. członkowstwo obcokrajowców w stowarzyszeniu? Nadal obowiązuje przepis o zameldowaniu w Polsce? Czy ważny jest status pobytu np. karta czy nie ma znaczenia? ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • prawo
 • statut
 • walne
 • zarząd