Przejdź do treści głównej

Czy NGO składa sprawozdanie finansowe do KRS?

autor(ka): Monika Chrzczonowicz, poradnik.ngo.pl
2017-05-26, 04:04
archiwalne
Grafika: Grzegorz Laszuk
Czy stowarzyszenie lub fundacja, zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, składają sprawozdania finansowego do KRS? Doradczyni poradnik.ngo.pl odpowiada na to pytanie.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Jesteśmy warszawską fundacją. Nasza księgowa twierdzi, że sprawozdanie finansowe należy wysłać tylko do urzędu skarbowego, bo nie prowadzimy działaności gospodarczej. Czy naprawdę nie musimy składać sprawozdania finansowego do KRS?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Co mówi ustawa o KRS

Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Sądowego opisane są w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
KRS to rejestr jawny, składający się z trzech części:

 

  • rejestru przedsiębiorców
  • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
  • rejestru dłużników niewypłacalnych

Rejestrowi stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej został poświęcony rozdział 3 ustawy o KRS. Zgodnie z ustawa o KRS fundacje i stowarzyszenia rejestrowe są wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obowiązkiem NGO, zarejestrowanych w KRS, jest zgłaszanie informacji i zmian opisanych w art. 53a ustawy. Informacje, które należy zgłaszać do KRS, to m.in.: nazwa, adres, informacje o oddziałach (art. 38), dane personalne członków zarządu i członków organu nadzoru, a także informacje o sposobie reprezentacji (art. 39), czy też dane związane z likwidacją NGO (art. 43, 44).

Rejestrowanie działalności gospodarczej w KRS

Jeśli fundacja czy stowarzyszenie chce prowadzić działalność gospodarczą, dodatkowo rejestruje się także w rejestrze przedsiębiorców. NGO staje sie przedsiębiorcą i w związku z tym zobowiązane jest również do przestrzegania obowiązków dotyczących przedsiębiorców. Obowiązkom dla przedsiębiorców poświęcony jest rozdział 2 ustawy o KRS. Zgodnie z art. 40 ustawy o KRS w dziale 3 rejestru przedsiębiorców umieszcza się m.in. „wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia”.

Odpowiadając na pytanie NGO o składanie sprawozdania finansowego do KRS

Księgowa czytelnika poradnik.ngo.pl ma rację. Fundacja, która nie prowadzi działalności gospodarczej, jest wpisana tylko do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nie jest wpisana do rejestru przedsiębiorców. W związku z tym fundacja, które nie prowadzia działaności gospodarczej, nie ma obowiązku przesyłania sprawozdania finansowego do KRS, gdyż nie dotyczą jej przepisy art. 40 związane ze składaniem sprawozdania finansowego do KRS.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 700)

Art. 49.
1. Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami rozdziału 2, jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej.

Art. 50.
Jeżeli podmiot wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Art. 53a.
Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, są obowiązane zgłaszać dotyczące ich informacje wymienione w art. 38, 39, 43, 44, 52 i 53 oraz zmiany tych informacji, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 40
W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji określa się przedmiot działalności oddziału;

2) wzmiankę o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, z oznaczeniem dat ich złożenia;

3) wzmiankę o złożeniu opinii biegłego rewidenta, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez biegłego, na podstawie przepisów o rachunkowości;

4) wzmiankę o złożeniu uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz podziale zysku lub pokryciu straty;

5) wzmiankę o złożeniu sprawozdania z działalności, jeżeli przepisy o rachunkowości wymagają jego złożenia do sądu rejestrowego.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

Art. 69 ust. 1
Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o których mowa w art. 49 ust. 1 także sprawozdanie z działalności – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Art. 80 ust. 3
Do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych, fundacji, przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, społeczno-zawodowych organizacji rolników, organizacji samorządu zawodowego, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła i Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, nie stosuje się przepisów rozdziałów 6 i 7 ustawy.


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 23 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Sprawozdanie do KRS ~Ola 01.06.2016, 01:29 Dwa lata temu wyszliśmy z tego samego założenia, że nasze stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie wysłaliśmy sprawozdania finansowego. Po czym każdy członek zarządu z osobna dostał wezwanie z Sądu o złożenie sprawozdania pod rygorem ukarania grzywną. Od tego czasu co roku wysyłamy sprawozdanie. ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność gospodarcza
  • księgowość
  • obowiązki
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • sprawozdania