Przejdź do treści głównej

Nowe obowiązki w NGO od 2017 r. – stawka godzinowa dla zleceniobiorców

autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
2016-12-23, 10:36
archiwalne
Minimalne wynagrodzenie dotyczy nie tylko osób zatrudnionych na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2017 r. zaczną działać przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową dla zleceniobiorców i samozatrudnionych. Ponieważ wiele organizacji pozarządowych podpisuje (jako zleceniodawcy) takie umowy, warto żeby dowiedziały się, z jakimi NOWYMI obowiązkami jest to powiązane.
Definicja z ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

Minimalna stawka godzinowa pojawiła się w połowie 2016 r. wraz z nowelizacją ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

definicja z ustawy (art. 1 ust. 1a)
„minimalna stawka godzinowa” – minimalna wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi

Jak wynika z definicji minimalna stawka ma zastosowanie do umów zlecenia, wykorzystywanych często przez organizacje pozarządowe. Dotyczy też sytuacji, kiedy organizacja pozarządowa zleca pracę osobie fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, jeśli ta osoba sama nie zatrudnia innych osób lub nie zleca im pracy – czyli chodzi tu o tzw. SAMOZATRUDNIONYCH.

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla takich typów umów miało (dodatkowo) zabezpieczyć pracowników przez omijaniem przepisów o minimalnym wynagrodzeniu, które dotyczyły tylko "etatów".

Minimalna stawka godzinowa będzie wynosić od 1 stycznia 2017 r. 13 zł brutto.

Obowiązek stosowania minimalnej stawki od 1 stycznia 2017 r. oznacza konieczność:

 1. odpowiedniego ujęcia stawki w podpisywanych umowach,
 2. potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia,
 3. wypłacania wynagrodzenia co najmniej raz na miesiąc.
Minimalna stawka w umowie zlecenia

"wysokość wynagrodzenia powinna być ustalona w UMOWIE w taki sposób, aby wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej"
(fragment art. 8a. ust. 1 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, podkreśl. red.)

Od 1 stycznia 2017 r. umowa będzie też musiała zawierać określenie sposobu potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia.

Oba zapisy (o stawce i o sposobie potwierdzania godzin) dotyczą umów zawieranych od 1 stycznia 2017 r. Ale trzeba je też stosować do umów zawartych przed tą datą, nadal obowiązujących. Takie umowy będą wymagać aneksu. Aneksy, ze względu na rolę i charakter zapisu o sposobie potwierdzania godzin, powinny być przygotowane jeszcze w grudniu 2016 r.

Potwierdzanie liczby godzin wykonania zlecenia

Żeby przekonać się, czy stawka minimalna jest naprawdę stosowania, trzeba mieć możliwość sprawdzenia, ile trwało wykonywanie zlecenia. Dlatego przepisy wymagają ustalenia zasady potwierdzania liczby godzin poświęconych zleceniu. Ustalenie to musi się znaleźć w umowie. Nie dla wszystkich umów będzie to łatwe.

Przykłady umów, w których określenie sposobu potwierdzania liczby godzin nie powinno być trudne, ponieważ w sposób oczywisty wynika z samego charakteru zlecenia (z charakteru działania, które zlecamy).

Przykład 1
Umowa zlecenie zawarta z osobą, która poprowadzi szkolenie organizowane przez stowarzyszenie. Szkolenie trwa określoną liczbę godzin.

Przykład 2
Umowa zlecenie z ekspertem, który raz w tygodniu prowadzi w organizacji porady z określonego zakresu. Ustalone jest, że porady trwają od godz. X do godz. Y, jeden dzień w tygodniu. Umowa zawarta została na pół roku.

A teraz przykład umowy, w której określenie sposobu potwierdzania liczby godzin może nie być łatwe, ponieważ nie wynika bezpośrednio z charakteru działania.

Przykład 3
Umowa zlecenie z osobą dokonującą transkrypcji wywiadu, zapisu konferencji itp. Jedyną "daną godzinową", która dysponujemy przy zawieraniu tej umowy jest długość nagrania. Trudno jednak z tego bezpośrednio wywnioskować, ile może trwać wykonywanie zlecenia. Prawdopodobnie jedynym sensownym sposobem potwierdzenia, będzie tu deklaracja zleceniobiorcy, jak długo trwała praca.

Warto pamiętać, że to strony znajdują sposób potwierdzania liczby godzin. To organizacja pozarządowa wspólnie ze zleceniobiorcą (czyli przykładowym szkoleniowcem lub osobą dokonującą transkrypcji) wymyśla ten sposób. Ustawa nie określa, jak to robić (poza wskazaniem "formy dokumentowej", która jest zresztą bardzo szeroka).

PODPOWIADAMY
Wydaje się, że najprostszym sposobem potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia, który będzie spełniał wymagania ustawowe, jest podanie liczby godzin przez wykonującego (zlecenie wykowywałem/wykonywałam …. godzin):

 • na rachunku (w przypadku umowy zlecenia),
 • na fakturze (w przypadku osób samozatrudnionych).

Pamiętajmy: wybrany sposób potwierdzania liczby godzin musimy wcześniej opisać w UMOWIE. Czyli:

 1. najpierw w umowie zapisujemy, że wybranym sposobem potwierdzenia liczby godzin będzie zapis na rachunku lub fakturze,
 2. a potem, kiedy zleceniobiorca wystawia rachunek lub fakturę, potwierdza na nich liczbę godzin (stosuje opisany wcześniej w umowie sposób potwierdzania).
Organizacja dokumentuje stosowanie stawki

Mimo że obowiązek określenia sposobu potwierdzania godzin nie jest przypisany żadnej ze stron (tzn. tak naprawdę jest przypisany obu), to jednak do organizacji pozarządowej (do zleceniodawcy) należeć będzie obowiązek związany z przechowywaniem dokumentacji, potwierdzające liczbę godzin.

"Przedsiębiorca albo inna jednostka organizacyjna, na rzecz której jest wykonywane zlecenie lub są świadczone usługi, przechowuje dokumenty określające sposób potwierdzania liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług oraz dokumenty potwierdzające liczbę godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne".
(art. 8c. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu)

Wynagrodzenie raz na miesiąc

Od 1 stycznia 2017 r. trzeba też będzie dokonywać "wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej" co najmniej raz w miesiącu. Ten przepis dotyczy jednak tylko umów zawartych na czas dłuższy niż jeden miesiąc (w przypadku umów krótszych i tak to się dzieje).

Prawo do wypłaty w wysokości minimalnej stawki jest prawem, którego zleceniobiorca nie może się zrzec. Ustawa określa też, że "wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej dokonuje się w formie pieniężnej".

W jakich sytuacjach nie trzeba stosować minimalnej stawki godzinowej

Zwolnienia z obowiązku zastosowania minimalnej stawki, z konieczności jej odpowiedniego ujęcia w umowach, odpowiedniego dokumentowania i wypłacania, wylicza art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Opisanych w tekście przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje się do:

1) umów, o których mowa w art. 734 i art. 750 Kodeksu cywilnego (umówi zlecenia i świadczenia usług), jeżeli o miejscu i czasie wykonania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. (Co to jest wynagrodzenie prowizyjne? To wynagrodzenie zależne od wyników – np. zlecamy komuś prowadzenie sklepu internetowego i jego wynagrodzenie zależne jest od tego, ile towaru sprzeda);

2) umów dotyczących usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy;

3) umów:

a) o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
b) o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka,
c) w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka,
d) w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej,
e) w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego,
f) w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

- jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

4) umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek – jeżeli ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 1 doba;

5) umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu, a ze względu na charakter sprawowanej opieki usługi są świadczone jednej osobie lub wspólnie zamieszkującej rodzinie nieprzerwanie przez okres dłuższy niż jedna doba, z wyjątkiem przypadku świadczenia usług we wszelkich placówkach świadczących całodobowe usługi dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.


Tekst powstał na podstawie materiału Agnieszki Gamdzyk z biura rachunkowego Superata.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 18 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dokumentowanie działań
 • kadry, zespół, zatrudnienie
 • księgowość
 • obowiązki
 • organizacje pozarządowe
 • prawo
 • umowa zlecenie
 • władze organizacji