DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie są różnice między stowarzyszeniem i fundacją? Która forma jest lepsza?

Nie da się powiedzieć, co jest lepsze, ale można wskazać różnice i podbieństwa pomiędzy stowarzyszeniem i fundacją, które mogą ułatwić podjęcie decyzji co założyć - stowarzyszenie, czy fundację.

 

W poniższej tabeli porównujemy stowarzyszenia i fundacje – pokazujemy zarówno różnice, jak i podobieństwa pomiędzy nimi. Stowarzyszenia i fundacje to najbardziej typowe i najliczniejsze formy prawne, w jakich zakładane są i działają organizacje pozarządowe. Modelowo te dwie formy prawne różnią się w sposób zasadniczy, choć w praktyce ich działalność może być zbliżona.

 

 

stowarzyszenie zarejestrowane
 
fundacja
założyciele i członkowie
  min. 15 założycieli (osoby fizyczne)
      fundator/założyciel – jeden lub wielu (osoby prawne lub fizyczne)
 • obywatele polscy (cudzoziemcy na wyjątkowych zasadach)
 • osoby mające pełną zdolność do pełnienia czynności prawnych
 • osoba prawna – jedynie jako członek wspierający, nie ma prawa głosu na posiedzeniach organów stowarzyszenia
 • nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania
 • nie występuje pojęcie „członkostwa”
 
cele i formy działań
 możliwy jest każdy cel zgodny z prawem
 
   cel powinien być zgodny z prawem, społecznie lub gospodarczo użyteczny
 cel niezarobkowy
   cel niezarobkowy
 cele specyficzne dla stowarzyszenia:
 • wspieranie własnych członków
 • (np. Stowarzyszenie Miłośników Gry w Krykieta, którego głównym celem jest rozwój zainteresowań i wspieranie członków stowarzyszenia)
 • cele mogą być nierealne, nierzeczywiste (np. Stowarzyszenie Poszukiwaczy Atlantydy, którego celem jest poszukiwanie mitycznego lądu – Atlantydy)
   cel nie może być nierealny i nie może polegać na wspieraniu członków władz
  możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
  możliwość prowadzenia nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego
  działania mogą być adresowane do:
 • członków organizacji
 • osób spoza organizacji
 • członków organizacji i osób spoza organizacji
  działania powinny być adresowane do:
 • osób spoza organizacji
 
władze
 • walne zebranie członków
 • komisja rewizyjna
 • zarząd
 • zarząd
 • organ kontroli wewnętrznej (rada fundacji, rada nadzorcza, komisja rewizyjna) – nieobowiązkowo
majątek i źródła finansowania
  na etapie tworzenia nie jest potrzebny majątek (to ludzie stanowią „kapitał”)
 • podstawą działania fundacji jest majątek, w który fundację wyposaża fundator – tzw. fundusz założycielski ustanowiony przez fundatora, mogą to być zarówno pieniądze jak i ruchomości oraz nieruchomości
 • odrębny fundusz w wysokości min.1000 zł na działalność gospodarczą
  Źródła finansowania:
 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)
 • składki członkowskie
  Źródła finansowania:
 • administracja centralna i samorządowa (np. dotacje)
 • organizacje grantodawcze
 • osoby fizyczne i prawne (np. darowizny, zbiórki publiczne)
 • własna działalność zarobkowa (odpłatna działalność pożytku publicznego, działalność gospodarcza)
księgowość
 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
 • księgi rachunkowe
 • konieczność rachunkowego wyodrębnienia działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
podatki, ulgi i zwolnienia
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 • obowiązek płacenia podatku dochodowego od osób prawnych
 • możliwość korzystania ze zwolnienia w przypadku realizacji celów, wymienionych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
sprawozdawczość, kontrola
  organem kontroli zewnętrznej i nadzoru jest starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba stowarzyszenia
  organem kontroli zewnętrznej i nadzoru są:
 • minister właściwy do spraw ds. fundacji (wskazany w statucie przez fundatora),
 • starosta powiatu, na terenie którego mieści się siedziba fundacji
  brak corocznych obowiązków sprawozdawczych z prowadzonej działalności statutowej(sprawozdanie merytoryczne)
 
  coroczny obowiązek sprawozdawczy z prowadzonej działalności wobec ministra wskazanego przez fundatora jako organ nadzoru (sprawozdanie merytoryczne)
  coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)
  coroczny obowiązek sprawozdawczy wobec urzędu skarbowego (sprawozdanie finansowe)

Jest takie powiedzenie:

"JEŚLI MASZ PRZYJACIÓŁ – ZAŁÓŻ STOWARZYSZENIE. JEŚLI MASZ PIENIĄDZE – ZAŁÓŻ FUNDACJĘ"

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)