DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Czy członkowie władz organizacji (np. zarządu, komisji rewizyjnej) mogą pobierać wynagrodzenie za swoje funkcje w tych organach?

Pobieranie wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie wygląda inaczej w stowarzyszeniu niż w fundacji.

W stowarzyszeniu, zarówno członkowie władz jak i wszyscy jego członkowie, mają obowiązek działać społecznie na rzecz organizacji, której są członkami. W związku z tym nie mogą być zatrudnieni na stanowisku „członka zarządu”. Oznacza to, że nie mogą pobierać wynagrodzenia za działania społeczne, w które się dobrowolnie angażują. Nie wyklucza to jednak możliwości zatrudnienia członków zarządu stowarzyszenia do różnych zadań, które wynikają z realizowanych projektów. W takich przypadkach trzeba bardzo starannie i precyzyjnie określić zakres obowiązków w umowie z takim pracownikiem. W zakresie obowiązków pracownika nie mogą znajdować się zadania wykonywane przez niego z racji członkostwa w zarządzie. O zatrudnianiu członków zarządu w stowarzyszeniu czytaj także tutaj: http://www.ngo.pl/x/368214.

W fundacji będzie inaczej, zarząd może otrzymywać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków, a więc może być zatrudniony w fundacji. W umowie o pracę może być wpisane także takie stanowisko, jak „członek zarządu”. O zatrudnianiu członków zarządu w fundacji czytaj także tutaj: http://www.ngo.pl/x/377473.

Członkowie organów kontroli i nadzoru wewnętrznego w stowarzyszeniu (czyli komisji rewizyjnej) nie mogą pobierać wynagrodzenia za pełnienie swoich funkcji. W fundacji nie ma takich przeciwwskazań wynikających z przepisów. Jednak w sytuacji, gdy byliby oni pracownikami organizacji, a więc podlegali by zarządowi (z tytułu zatrudnienia), mogłyby pojawić się zastrzeżenia co do rzetelności ich pracy jako członków organu wewnętrznego, np. oceniania dokumentów przedstawianych im przez zarząd. Chociaż zatem przepisy nie zabraniają tego wprost, taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, gdyż budzi poważne wątpliwości związane z przejrzystością organizacji.

Wprost zakaz zatrudniania członków organów nadzoru wewnętrznego dotyczy natomiast organizacji pożytku publicznego (OPP). Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie muszą one mieć organ kontroli wewnętrznej (dotyczy to również fundacji), a ponadto jego członkowie muszą spełniać odpowiednie warunki. Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4a tej ustawy nie mogą oni być „członkami organu zarządzającego ani pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej”. Jednocześnie jednak mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w organie nadzoru zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni (art. 20 ust. 1 pkt 4c).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 pkt. 4

Wyraź opinię: przydatne 51 mało pomocne 5