DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej: poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197)

Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w KRS, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli: ministra i starosty powiatu).

Przykłady wzorów dokumentów - kliknij tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504023

Organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej muszą dokumenty do GUS (RG-1), urzędu skarbowego (NIP-2) i ZUS (zgłoszenie płatnika) składać bezpośrednio w tych urzędach. Informacje o tym jak to zrobić - kliknij tutaj: http://poradnik.ngo.pl/x/340256

 


Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w czterech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru - wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej: poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197)
 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu
 • wniosek o wpis w rejestrze REGON (druk RG-1)
 • zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego (druk NIP-2) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika US; do NIP-2 trzeba dołączyć umowę/dokument umożliwiającą korzystanie z lokalu w którym jest siedziba (może to być np. umowa użyczenia lokalu - więcej o tej umowie czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/570152)
 • zgłoszenie płatnika składek w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych (o ile chce od razu zatrudniać pracowników)
KRS, niezwłocznie po zarejestrowaniu organizacji (najdalej w ciągu 3 dni roboczych), prześle wnioski (RG-1, NIP-2)  do właściwych urzędów. Dotyczy to jedynie organizacji prowadzących działalność gospodarczą.
 
Uwaga! Formularzy RG-1 i NIP-2 nie trzeba składać jeśli dokumenty rejestrowe są przesyłane w postaci elektronicznej. O zgłoszeniu wniosku do KRS przez Internet czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370206

Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 4 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w sądzie, trzy pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli ministra i starosty powiatu a także do urzędu skarbowego). Formularze i dokumenty do GUS (RG-1), urzędu skarbowego (NIP-2) i ZUS (zgłoszenie płatnika) (czyli wynikające z zasady "jednego okienka") składamy w pojedyńczych egzemplarzach.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) art. 9
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 9, 19, 19a, 19b

Wyraź opinię: przydatne 90 mało pomocne 11