DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej: poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197)

Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w KRS, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli: ministra i starosty powiatu).

Przykłady wzorów dokumentów - kliknij tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504023

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP. Nie musi występować o nie samodzielnie i może zaczać działać.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

 


Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru - wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej:poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj:poradnik.ngo.pl/x/370197)
 • wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania fundacji uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu

 

Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w sądzie, dwapozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli ministra i starosty powiatu).

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP. Nie musi składać dodatkowych formularzy/dokumentów i może zaczać działać.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) art. 9
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 9, 19, 19a, 20
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702, z późn. zm), art. 5,8a
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 poz. 591, z późn. zm.), art. 42 ust. 3a, 6a, 11, 12

Wyraź opinię: przydatne 93 mało pomocne 11