DZIŚ

podyskutuj | FAQ NOWE! | o serwisie | infolinia 801 646 719 znajdź w serwisie

Jakie dokumenty załączamy do wnioski rejestracyjnego nowej fundacji?

Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która nie zgłasza do KRS działalności gospodarczej, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwała o przyjęciu statutu - jeden egzemplarz
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru – wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej: poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj: poradnik.ngo.pl/x/370197)

Uwaga! Od 15 stycznia 2015 r. dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być:

 •  zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji)

Zgody takiej nie trzeba dołączać jeśli:

 • osoba, która jest zgłaszana podpisuje wniosek o wpis (podpisuje się pod formularzem) albo podpisała pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis (dołącza się wtedy to pełnomocnictwo do wniosku)
  W przypadku nowej fundacji pod formularzami podpisuje się fundator/fundatorzy. Jeśli są to jednocześnie członkowie zarządu to wystarczy, że te osoby się podpiszą się pod formularzami o rejestrację w KRS, wtedy nie trzeba będzie składać osobno ich zgód na powołanie do zarządu.

 

 • zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu, który tę osobę powoływał
  W przypadku nowej fundacji może to być to informacja o zgodzie na kandydowanie do zarządu zawarta w protokole ze spotkania fundatora/fundatorów (ewentualnie innego organu w zależności od tego kto wybiera zgodnie ze statutem zarząd) z kandydatami na członków zarządu. Kandydaci do zarządu powinni albo podpisać protokół potwierdzając, że byli na spotkaniu albo odrębą listę obecności załączaną do protokołu. Na tym spotkaniu fundator/fundatorzy (ewentualnie inny organ w zależności od tego kto wybiera zgodnie ze statutem zarząd) mogą od razu podjąć uchwałę o powołaniu zarządu.

Wszystkie te dokumenty muszą być oryginałami albo kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w KRS, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli: ministra i starosty powiatu).

Przykłady wzorów dokumentów - kliknij tutaj: poradnik.ngo.pl/x/504023

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP. Nie musi występować o nie samodzielnie i może zaczać działać. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniania jest w rejestrze. Warto sprawdzać ją samodzielnie korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Przypominamy organizacja może samodzielnie pobrać z tej strony odpis z KRS. Zatem w praktyce warto sprawdzić czy zostały nadane numery REGON i NIP i samodzielnie wydrukować akutalny odpis z KRS nie czekając na korespondencję z sądu.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

 


Do wniosku o rejestrację w KRS nowej fundacji, która zgłasza do KRS także działalność gospodarczą, załączamy:

 • oświadczenie o ustanowieniu fundacji (akt notarialny) - jeden egzemplarz
 • oświadczenie wskazujące właściwego ministra nadzoru (jeżeli nie znalazło się ono w akcie fundacyjnym) - jeden egzemplarz
 • statut fundacji - w trzech egzemplarzach, podpisany przez fundatora
 • uchwały o powołaniu władz fundacji (w jednym egzemplarzu) - uchwała o powołaniu zarządu fundacji oraz  uchwała o powołaniu rady fundacji (w zależności od zapisów statutowych, ustalających wzajemne relacje między władzami fundacji, uchwały te mogą być podejmowane przez różne organy, np. jeśli według statutu fundator powołuje zarząd i radę fundacji, to jego uchwały o powołaniu tych organów powinny zostać dołączone do wniosku o rejestrację fundacji)
 • dowód dokonana opłaty za wniosek o wpis do rejestru - wnioskujący o wpis do KRS powinien załączyć dowód wniesienia opłaty za rejestrację (tutaj czytaj więcej:poradnik.ngo.pl/x/342837) lub wniosek o zwolnienie z opłaty (więcej czytaj tutaj:poradnik.ngo.pl/x/370197)

Uwaga! Od 15 stycznia 2015 r. Rejestrująca się fundacja nie musi składać do sądu potwierdzonych notarialnie wzorów podpisów członków zarządu (czyli osób upoważnionych do reprezentacji organizacji). Do tej pory obowiązek taki dotyczył przedsiębiorców czyli organizacji rejestrujących się również w rejsetrze przedsiębiorców.

Wprowadzono jednak nowy przepis mówiący o tym, że dodatkowym dokumentem wymaganym przy rejestracji może być:

 •  zgoda osoby/osób (pisemna) powoływanej/powoływanych do zarządu (organu reprezentacji organizacji)

Zgody takiej nie trzeba dołączać jeśli:

 • osoba, która jest zgłaszana podpisuje wniosek o wpis (podpisuje się pod formularzem) albo podpisała pełnomocnictwo do złożenia wniosku o wpis (dołącza się wtedy to pełnomocnictwo do wniosku)
  W przypadku nowej fundacji pod formularzami podpisuje się fundator/fundatorzy. Jeśli są to jednocześnie członkowie zarządu to wystarczy, że te osoby się podpiszą się pod formularzami o rejestrację w KRS, wtedy nie trzeba będzie składać osobno ich zgód na powołanie do zarządu.

 

 • zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu, który tę osobę powoływał
  W przypadku nowej fundacji może to być to informacja o zgodzie na kandydowanie do zarządu zawarta w protokole ze spotkania fundatora/fundatorów (ewentualnie innego organu w zależności od tego kto wybiera zgodnie ze statutem zarząd) z kandydatami na członków zarządu. Kandydaci do zarządu powinni albo podpisać protokół potwierdzając, że byli na spotkaniu albo odrębą listę obecności załączaną do protokołu. Na tym spotkaniu fundator/fundatorzy (ewentualnie inny organ w zależności od tego kto wybiera zgodnie ze statutem zarząd) mogą od razu podjąć uchwałę o powołaniu zarządu.

 

Wniosek składa się z pojedynczych oryginalnych egzemplarzy formularzy i dokumentów oraz 3 egzemplarzy statutu (jeden statut zostaje w sądzie, dwa pozostałe są wysłane do organów nadzoru, czyli ministra i starosty powiatu).

Po uzyskaniu wpisu w KRS, organizacja otrzyma od razu (automatycznie) numery REGON i NIP. Nie musi składać dodatkowych formularzy/dokumentów i może zaczać działać. Informacja o rejestracji w KRS, nadaniu numeru REGON i NIP ujawniania jest w rejestrze. Warto sprawdzać ją samodzielnie korzystając z elektronicznego dostępu do KRS https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu . Przypominamy organizacja może samodzielnie pobrać z tej strony odpis z KRS. Ma on moc dokumentu urzędowego. Zatem w praktyce warto sprawdzić czy zostały nadane numery REGON i NIP i samodzielnie wydrukować akutalny odpis z KRS nie czekając na korespondencję z sądu.

Dodatkowy obowiązek polega na tym, że organizacja w ciągu 21 dni, powinna złożyć do Urzędu Skarbowego właściwego dla jej siedziby, formularz z danymi uzupełniającymi – NIP-8. Te dane uzupełniające to min.:

 • miejsce przechowywania dokumentacji rachunkowej,
 • wykaz rachunków bankowych,
 • data powstania obowiązku płacenia składek,
 • data wyrejestrowania z ubezpieczenia ostatniej osoby, za którą płatnik ma obowiązek składania dokumentów ubezpieczeniowych,
 • przeważający rodzaj działalności statutowej (według PKD).

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r., Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) art. 9
Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 17, poz. 209 z późn. zm.), art. 9, 19, 19a, 20
Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U. 1995 Nr 142 poz. 702, z późn. zm), art. 5,8a
Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2012 poz. 591, z późn. zm.), art. 42 ust. 3a, 6a, 11, 12
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 4)