Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy członek zarządu może wystąpić ze stowarzyszenia?

Reklama

Członek zarządu nie może już działać w naszym stowarzyszeniu – pisze czytelnik ngo.pl. Jak należy postąpić w takiej sytuacji, wyjaśnia doradczyni Informatorium (poradnik.ngo.pl).

1

Pytanie

PYTANIE CZYTELNIKA: Piszę w nietypowej sprawie. Jeden z członków naszego zarządu z powodów osobistych chce zrezygnować w ogóle z członkostwa w stowarzyszeniu. Czy to jest możliwe? Czy może najpierw powinien zrezygnować z funkcji w zarządzie, a dopiero potem z członkostwa w stowarzyszeniu?

Reklama
2

Odpowiedź

Dobrowolność
Zgodnie z prawem jedną z cech stowarzyszenia jest dobrowolność. Oznacza to, że nikt nie może zmusić osoby zarówno do bycia członkiem, jak i do rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu. Szczegółowe zasady złożenia rezygnacji określane są zazwyczaj w statucie organizacji. Zwykle taką rezygnację składa się na piśmie na ręce organu, który „zawiaduje ruchem” członków w stowarzyszeniu (przyjmuje i skreśla z listy członków). Najczęściej jest to kompetencja zarządu odpowiadającego ogólnie za zarządzanie organizacją.

Władze stowarzyszenia: zarząd i komisja rewizyjna są wybierane spośród członków stowarzyszenia. Również i te osoby mają prawo zrezygnować czy to z zasiadania we władzach, czy też zupełnie z członkostwa w stowarzyszeniu. Zasady składania rezygnacji z zasiadania we władzach są także uregulowane w statucie. W przypadku rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu automatycznie następuje rezygnacja z zarządu czy komisji rewizyjnej. To, czy na miejsce osoby, która zrezygnowała, będzie wybierana inna i w jaki sposób, zależy od zapisów statutu.

PRZYKŁAD:
Ze statutu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka”

1. Zarząd składa się z 3 do 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

2. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

W tym przypadku, jeśli zarząd jest 5-osobowy (maksymalna liczba członków) i 1 osoba rezygnuje, zarząd może nadal zgodnie ze statutem działać (zostaje 4 członków). Nie ma potrzeby dokooptowania kogoś na miejsce osoby, która zrezygnowała. Warto zwrócić jeszcze uwagę na funkcje członków zarządu. W przypadku Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Ekierka” obowiązkowo w zarządzie musi być prezes, wiceprezes i skarbnik, decyzja co do funkcji podejmowana jest samodzielnie przez zarząd. Zatem jeśli rezygnuje np. wiceprezes, to po to, by zarząd mógł działać w 4-osobowym składzie, powinien spośród siebie wybrać nowego wiceprezesa.

Warto pamiętać, że wszelkie zmiany w organach muszą być zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Rezygnacja jest możliwa
Odpowiadając na pytanie czytelnika: rezygnacja z funkcji członka zarządu oraz członka stowarzyszenia jest możliwa. Jej tryb powinien określać statut stowarzyszenia. Jeśli nie ma w nim doprecyzowanych zapisów na ten temat, można postąpić tak, jak w opisanym przykładzie: złożyć pisemną rezygnację, adresowaną do zarządu. O zmianie tej należy poinformować KRS.

3

Podstawa prawna

Ustawa Prawo o stowarzyszeniach

Art. 2 ust. 1.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Art. 6.ust. 2.
Nikogo nie wolno zmuszać do udziału w stowarzyszeniu lub ograniczać jego prawa do wystąpienia ze stowarzyszenia. Nikt nie może ponosić ujemnych następstw z powodu przynależności do stowarzyszenia albo pozostawania poza nim.

Statut

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.