Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Organizacja zmienia siedzibę. Kogo informuje?

Reklama

Skutkiem zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym z grudnia 2014 roku są nowe zasady w aktualizowaniu danych organizacji. Dotyczy to również formalności związanych ze zmianą adresu. Gdzie i co trzeba zgłosić przenosząc siedzibę do innego miasta – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasze stowarzyszenie zmienia siedzibę. Przenosimy się z Poznania do Krakowa. Wprowadziliśmy już odpowiednie zmiany w statucie. Jakie urzędy musimy poinformować o przeprowadzce i do którego KRS wysyłamy formularze, do Poznania czy do Krakowa?

Reklama
2

Odpowiedź

Aktualizacja statutu

Siedziba jest jedną z obowiązkowych informacji zawartych w statucie organizacji pozarządowej. Najczęściej stowarzyszenia lub fundacje wskazują po prostu nazwę miejscowości, w której prowadzą działania lub  gdzie przechowywane są dokumenty organizacji. Może być to np. zapis: „Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań”. W związku z tym, że statut to podstawa działania organizacji i zawsze powinien być aktualny, to wraz ze zmianą siedziby należy zmienić tę informację.

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Organizacja w ciągu 7 dni kalendarzowych po dokonaniu zmiany powinna poinformować o tym sąd, który do tej pory był dla niej właściwy. Robi to na formularzu KRS-Z20. Sąd prześle do „nowego” sądu zaktualizowane dane o podmiocie. Organizacja otrzyma informację o zarejestrowaniu nowej siedziby z wydziału KRS miasta, do którego się przeniosła. W przypadku stowarzyszenia, które zadało pytanie, będzie to jeden z sądów rejonowych w Krakowie.

Do formularza KRS-Z20 należy dołączyć zmieniony statut oraz dokumenty potwierdzające zmianę. W przypadku stowarzyszenia będzie to uchwała o zmianie statutu, protokół z walnego zebrania członków, lista obecności na walnym zebraniu członków.

Od grudnia 2014 roku ścieżka zgłaszania zmian formalnych jest nieco krótsza. To za sprawą wejścia w życie przepisów Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Organizacje, zmieniając dane objęte wpisem do KRS, nie muszą już powiadamiać o tym urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS. Sąd zarejestruje zmianę w specjalnym systemie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, z którego informacje trafią do pozostałych organów.

Dane objęte wpisem do KRS to dane podstawowe organizacji. Stowarzyszenie zgłasza je przy rejestracji i w trakcie działania (jeśli są zmieniane) na formularzach KRS i w stosownych załącznikach. To między innymi: adres, zasady działania określone w statucie, osoby we władzach.

Aktualizacja danych w urzędzie skarbowym

Przeprowadzka organizacji do innego miasta skutkuje także tym, że zmieni się właściwy urząd skarbowy. Organizacja musi zawiadomić o tym odpowiedni organ sama, ponieważ informacja, pod który urząd skarbowy podlega stowarzyszenie nie jest daną objętą wpisem do KRS. Podobnie jak informacja o miejscu przechowywania dokumentów księgowych. Są to tak zwane dane uzupełniające, które należy dostarczyć do urzędu skarbowego, właściwego dla nowej siedziby na formularzu NIP-8. Organizacja składa je po zarejestrowaniu zmian w KRS.

Inni zainteresowani

Warto pamiętać, żeby o zmianie siedziby organizacji powiadomić również innych zainteresowanych: przede wszystkim bank, w którym organizacja ma rachunek, grupę, na rzecz której działa organizacja, partnerów i grantodawców.

Odpowiadając na pytanie

Po wprowadzeniu zmian w statucie stowarzyszenie powinno złożyć do sądu właściwego dla „starej” siedziby, czyli do sądu w Poznaniu, formularz KRS-Z20. Do wniosku załącza dokumenty z walnego zebrania członków: protokół, uchwałę o zmianie statutu i listę obecności. W związku z tym, że wraz ze zmianą miasta, zmienił się również urząd skarbowy, organizacja składa zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-8. Robi to w urzędzie skarbowym w Krakowie, odpowiednim dla nowej siedziby.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104)

Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Art. 41.

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769)

Art. 22.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1161)

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają:

1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3–6,

2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada”.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.