Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizacja zmienia siedzibę. Kogo informuje?

Reklama

Skutkiem zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym z grudnia 2014 roku są nowe zasady w aktualizowaniu danych organizacji. Dotyczy to również formalności związanych ze zmianą adresu. Gdzie i co trzeba zgłosić przenosząc siedzibę do innego miasta – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasze stowarzyszenie zmienia siedzibę. Przenosimy się z Poznania do Krakowa. Wprowadziliśmy już odpowiednie zmiany w statucie. Jakie urzędy musimy poinformować o przeprowadzce i do którego KRS wysyłamy formularze, do Poznania czy do Krakowa?

Reklama
2

Odpowiedź

Aktualizacja statutu

Siedziba jest jedną z obowiązkowych informacji zawartych w statucie organizacji pozarządowej. Najczęściej stowarzyszenia lub fundacje wskazują po prostu nazwę miejscowości, w której prowadzą działania lub  gdzie przechowywane są dokumenty organizacji. Może być to np. zapis: „Siedzibą Stowarzyszenia jest Poznań”. W związku z tym, że statut to podstawa działania organizacji i zawsze powinien być aktualny, to wraz ze zmianą siedziby należy zmienić tę informację.

Aktualizacja danych w Krajowym Rejestrze Sądowym

Organizacja w ciągu 7 dni kalendarzowych po dokonaniu zmiany powinna poinformować o tym sąd, który do tej pory był dla niej właściwy. Robi to na formularzu KRS-Z20. Sąd prześle do „nowego” sądu zaktualizowane dane o podmiocie. Organizacja otrzyma informację o zarejestrowaniu nowej siedziby z wydziału KRS miasta, do którego się przeniosła. W przypadku stowarzyszenia, które zadało pytanie, będzie to jeden z sądów rejonowych w Krakowie.

Do formularza KRS-Z20 należy dołączyć zmieniony statut oraz dokumenty potwierdzające zmianę. W przypadku stowarzyszenia będzie to uchwała o zmianie statutu, protokół z walnego zebrania członków, lista obecności na walnym zebraniu członków.

Od grudnia 2014 roku ścieżka zgłaszania zmian formalnych jest nieco krótsza. To za sprawą wejścia w życie przepisów Ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Organizacje, zmieniając dane objęte wpisem do KRS, nie muszą już powiadamiać o tym urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i ZUS. Sąd zarejestruje zmianę w specjalnym systemie Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników, z którego informacje trafią do pozostałych organów.

Dane objęte wpisem do KRS to dane podstawowe organizacji. Stowarzyszenie zgłasza je przy rejestracji i w trakcie działania (jeśli są zmieniane) na formularzach KRS i w stosownych załącznikach. To między innymi: adres, zasady działania określone w statucie, osoby we władzach.

Aktualizacja danych w urzędzie skarbowym

Przeprowadzka organizacji do innego miasta skutkuje także tym, że zmieni się właściwy urząd skarbowy. Organizacja musi zawiadomić o tym odpowiedni organ sama, ponieważ informacja, pod który urząd skarbowy podlega stowarzyszenie nie jest daną objętą wpisem do KRS. Podobnie jak informacja o miejscu przechowywania dokumentów księgowych. Są to tak zwane dane uzupełniające, które należy dostarczyć do urzędu skarbowego, właściwego dla nowej siedziby na formularzu NIP-8. Organizacja składa je po zarejestrowaniu zmian w KRS.

Inni zainteresowani

Warto pamiętać, żeby o zmianie siedziby organizacji powiadomić również innych zainteresowanych: przede wszystkim bank, w którym organizacja ma rachunek, grupę, na rzecz której działa organizacja, partnerów i grantodawców.

Odpowiadając na pytanie

Po wprowadzeniu zmian w statucie stowarzyszenie powinno złożyć do sądu właściwego dla „starej” siedziby, czyli do sądu w Poznaniu, formularz KRS-Z20. Do wniosku załącza dokumenty z walnego zebrania członków: protokół, uchwałę o zmianie statutu i listę obecności. W związku z tym, że wraz ze zmianą miasta, zmienił się również urząd skarbowy, organizacja składa zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu NIP-8. Robi to w urzędzie skarbowym w Krakowie, odpowiednim dla nowej siedziby.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104)

Art. 10. 1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:

2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia

Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

Art. 41.

Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający.

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. 1997 nr 121 poz. 769)

Art. 22.

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1161)

Art. 3.

W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 42:

a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, z wyłączeniem rejestru dłużników niewypłacalnych i podmiotów, o których mowa w art. 49a ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wpisowi do rejestru podmiotów podlegają:

1) dane objęte treścią wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym – w zakresie odpowiadającym danym, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz 3–6,

2) dane uzupełniające: przewidywana liczba pracujących, forma własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnia ogólna gospodarstw rolnych i użytków rolnych, przeważający rodzaj działalności statutowej dla podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dane kontaktowe: numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej, o ile podmiot takie posiada”.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.