Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

O status organizacji pożytku publicznego mogą ubiegać się organizacje, które są w stanie udokumentować dwuletnią nieprzerwaną działalność prowadzoną „w sferze zadań pożytku publicznego”. Co to oznacza i czy czas dwóch lat działalności organizacji liczy się od zarejestrowania w KRS, czy od zebrania założycielskiego?

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasza stowarzyszenie w tym roku chciałoby ubiegać się o status OPP. W październiku minęły dwa lata od naszego zebrania założycielskiego, zastanawiamy się, czy mamy szansę otrzymać status OPP już w tej chwili ? Pierwsze działania organizacji rozpoczęliśmy bezpośrednio po wpisie do KR , a ten nastąpił 10 grudnia 2016 roku.

Reklama
2

Odpowiedź

Aby zostać OPP

Organizacją pożytku publicznego może zostać podmiot, który prowadzi zdefiniowaną w ustawie „działalność pożytku publicznego” nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata oraz spełnia łącznie kilka innych warunków. Innymi słowy organizacja, która chciałaby uzyskać status OPP, musi wykazać się aktywnością prowadzoną dla dobra społecznego w dziedzinach opisanych w ustawie jako „sfera zadań publicznych”. Do tych zdań zaliczono 33 obszary, opisane w art. 4. Ustawy. Znalazły się tu m.in. zadania z zakresu podtrzymywania tradycji narodowej, działalności charytatywnej, ekologii, ochrony zwierząt i oraz wiele innych.

Jakie są inne warunki uzyskania statusu OPP?

W zarządzie organizacji powinny być osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Ponadto w organizacji musi być obowiązkowo wewnętrzny organu kontroli lub nadzoru (często jest to komisja rewizyjna w stowarzyszeniach lub rada fundacji). Członkowie tych ciał nie mogą być członkami organu zarządzającego. Nie mogą też być z nimi powiązani, tj. nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej. Podobnie jak członkowie zarządu również członkowie organu kontroli nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Organizacja, która chce ubiegać się o status OPP, może prowadzić działalność gospodarczą, ale tylko i wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego i cały swój dochód z tej działalności powinna przeznaczać na działalność pożytku publicznego.

Dodatkowym wymogiem przy ubieganiu się o status organizacji pożytku publicznego jest obowiązek posiadania w statucie organizacji lub w innym akcie wewnętrznym (na podstawie którego działa organizacja) pewnych zapisów, które będą stanowić zabezpieczenie przed wyprowadzaniem majątku organizacji poza organizację. Zakazy dotyczą m.in. udzielania pożyczek, zaciągania zobowiązań majątkiem organizacji, przekazywania majątku na rzecz innych członków czy wykorzystywania go.

Dodatkowe informacje i dokumenty

Dodatkowe informacje na temat ubiegania się o status OPP oraz dokumenty, jakie w tej sprawie należy złożyć w KRS, można znaleźć w poradniku.ngo.pl.

Dwa lata

Ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie wyraźnie wskazuje, że organizacją OPP może stać się tylko ten podmiot, który jest w stanie wykazać, że przez okres co najmniej dwóch lat prowadził aktywną i nieprzerwaną działalność w sferze zadań pożytku publicznego i na rzecz szerokiego kręgu odbiorców, wyodrębnionych ze względu na różne kryteria. Taki rodzaj działalności organizacja może udowodnić poprzez pokazanie sprawozdań ze swojej działalności. Aby udokumentować działania można dołączyć również np. rekomendacje instytucji, osób, które znają działalność organizacji, a także materiały prasowe.

Uwaga!

Starając się o status OPP Warto pamiętać, że to nie tylko czas istnienia organizacji się liczy, ważny jest także czas prowadzenia określonych działań. Organizacja może bowiem istnieć dwa lata, ale jeśli nie prowadziła przez ten czas działań, które spełniają ustawowe warunki, może nie uzyskać statusu OPP.

Odpowiadając na pytanie

Stowarzyszenia i fundacje uzyskują osobowość prawną dopiero z chwilą zarejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zatem organizacja w opisanym wyżej przypadku mogła rozpocząć swoją działalność dopiero w momencie wpisu do KRS. Dwa lata jej działalności miną 10 grudnia 2012 roku i dopiero od tego momentu będzie organizacją, która może starać się o status OPP pod warunkiem, że spełni wymogi zapisane w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie.

3

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Art. 20.
1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Art. 21.
W przypadku podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1:

1) działalność pożytku publicznego określona w art. 20 ust. 1 pkt 1 podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym;

2) przepis art. 20 ust. 1 pkt 3 stosuje się do nadwyżki przychodu nad kosztami uzyskiwanej w wyniku prowadzenia działalności pożytku publicznego;

3) przepis art. 20 ust. 1 pkt 4 stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem szczegółowych zasad organizacji i działania tych jednostek, uregulowanych w przepisach dla nich właściwych, w tym w statutach lub innych aktach wewnętrznych.

Art. 22.
1. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4 mogą uzyskać status organizacji pożytku publicznego pod warunkiem, iż działalność o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 prowadzona jest nieprzerwanie przez co najmniej 2 lata.

2. Organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do tego Rejestru informacji o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 20, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Organizacja pozarządowa inna niż wymieniona w ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, uzyskują status organizacji pożytku publicznego z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego, na zasadach i w trybie określonych w ustawie, o której mowa w ust. 2.

4. Organizacja pozarządowa, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 4 o których mowa w ust.2, traci status organizacji pożytku publicznego z chwilą wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego informacji o spełnianiu wymagań określonych w art. 20, a podmioty, o których mowa w ust. 3 – z chwilą ich wykreślenia z tego Rejestru.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.