Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Urząd Skarbowy wzywa NGO ws. „uproszczonej księgowości”

Reklama

Od 1 stycznia 2016 roku część NGO może korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Wybór tej formy księgowości uprawnia do zrezygnowania z prowadzenia pełnej księgowości i składania sprawozdania finansowego. Decyzję o przejściu na uproszczoną księgowość należy zgłosić do urzędu skarbowego.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Jesteśmy małym, lokalnym stowarzyszeniem. Z portalu ngo.pl dowiedzieliśmy się, że spełniamy warunki do prowadzenia uproszczonej księgowości. Zgodnie z informacjami zawartymi w portalu ngo.pl, w styczniu 2016 r. wysłaliśmy do urzędu skarbowego pismo informujące o przejściu na uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Jednak kilka dni temu otrzymaliśmy pismo od Naczelnika Urzędu Skarbowego z wezwaniem do złożenia sprawozdania finansowego za 2016 r. Naczelnik powołuje się m.in. na art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zadzwoniliśmy do urzędu pod numer wskazany w piśmie, wyjaśniając, że wybór uproszczonej księgowości zwalnia nas z obowiązku składania sprawozdania finansowego. Urzędnik, z którym rozmywaliśmy stwierdził, że według jego wiedzy musimy sprawozdanie złożyć, a jeśli uważamy inaczej, to powinniśmy wykazać podstawę prawną, która by nas zwalniała z obowiązku składania sprawozdania. Jak odpowiedzieć na pismo urzędu skarbowego?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADA:

Obowiązek składania sprawozdania finansowego wynika z art. 27 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (na ten właśnie artykuł powołuje Naczelnik Urzędu Skarbowego w opisywanej sprawie). Artykuł ten zobowiązuje podatników mających obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego do złożenia tego sprawozdania. Natomiast sam obowiązek sporządzenia sprawozdania wynika z ustawy o rachunkowości.

Kto ma obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do US?

Sprawozdanie finansowe muszą sporządzić te podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe i podlegają ustawie o rachunkowości. Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych i stosowania ustawy o rachunkowości nie dotyczy organizacji pozarządowych, które wybrały tzw. „uproszczoną księgowość” (tj. uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów). Ta możliwość wyłączenia wynika z samej ustawy o rachunkowości. Art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości wskazuje, że istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów – na zasadach i warunkach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W takiej sytuacji uproszczona ewidencja przychodów i kosztów zastępuje więc pełną ewidencję rachunkową. Potwierdza to stanowisko Ministerstwa Finansów (zobacz stanowisko w serwisie Ministerstwa Finansów).

Skoro NGO nie ma obowiązku stosowania wymogów wynikających z ustawy o rachunkowości, to w szczególności nie ma również obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego.

Uwaga!

To, że organizacja pozarządowa wybrała prowadzenie uproszczonej ewidencji, nie oznacza, że nie można sprawdzić przepływów finansowych tej organizacji i ustalić obowiązku zapłaty podatku od osób prawnych. Wybór uproszczonej ewidencji wiąże się z koniecznością stosowania określonego sposobu jej prowadzenia, który został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to bardzo precyzyjnie dookreśla sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów w celu określenia zobowiązania podatkowego organizacji. Na podstawie ww. rozporządzenia organizacja zamiast sprawozdania finansowego musi co miesiąc przygotowywać zestawienie przepływów finansowych zawierających wszystkie niezbędne dane do sporządzenia obowiązkowego rocznego zeznania podatkowego CIT-8.

Organizacja pozarządowa prowadząca finanse metodą uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zbiera dane wystarczające, by sporządzić deklarację podatkową CIT-8. To za mało informacji, by spełnić wymogi określone w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdania finansowego. Na przykład nie można na podstawie danych z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów sporządzić bilansu czy rachunku zysków i strat. Dlatego nawet gdyby NGO chciała sporządzić dodatkowo takie sprawozdanie (choć w omawianej sytuacji nie ma takiego obowiązku), nie jest to praktycznie możliwe, gdyż nie ma danych finansowych, które są do tego potrzebne.

Odpowiadając na pytanie organizacji pozarządowej

Skoro NGO spełniła warunki uprawniające ją do prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów na podstawie art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w ustawowym terminie (tj. w styczniu 2016 r.) powiadomiła Naczelnika Urzędu Skarbowego o wyborze uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, to od 2016 r. prowadzi uproszczoną księgowość zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji. Wobec tego organizacji nie obowiązuje ustawa o rachunkowości, a więc w szczególności nie dotyczy jej obowiązek sporządzania sprawozdani finansowego. Podstawą prawną jest art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości oraz art. 10a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pismo takiej treści organizacja powinna wysłać do urzędu skarbowego (dla siebie zachowując kopię oraz dowód złożenia pisma).

Zobacz też w PORADNIK.NGO.PL Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od ​osób prawnych (t.j. Dz.U.2016.1888 z późn. zm.)

Art. 27. 

  1. (…)
  2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z badania, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki - także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia sprawozdania z badania nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.2016.1047 z późn. zm.)

Art.  2.

1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej "ustawą", stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro;
3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów;
4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także:

a) państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych,
b) gminnych, powiatowych i wojewódzkich zakładów budżetowych,
c) (uchylona);

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2;
6) oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej;
7) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć zawiadomienie na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2a. Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a.

2b. Przepisy ustawy stosuje się również, bez względu na wielkość przychodów, do alternatywnych spółek inwestycyjnych w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, w tym uprawnionych do posługiwania się nazwą "EuVECA" albo "EuSEF".

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.

4. Kościelne osoby prawne nieprowadzące działalności gospodarczej prowadzą rachunkowość zgodnie z przepisami wewnętrznymi tych osób.

5. Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

Ustawa o z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U.2016.1817 późn. zm.)

Art. 10a. 
1. Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,
4) osiągają przychody wyłącznie z:

a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

  • jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2. Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

3. O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;
2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, warunki, jakim powinna odpowiadać ta ewidencja w celu prawidłowego określenia zobowiązań podatkowych, mając na uwadze zakres oraz cel działania podmiotów prowadzących ewidencję.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2015.2178 z późn. zm.)

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.