Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Ważne daty dla organizacji pozarządowych w 2022 roku - miesiąc po miesiącu.

1

UWAGA: zmiany terminów w pandemii

Ostatnie dwa lata to okres pandemii. Ponieważ część obowiązków wymaga zaangażowania (niekiedy osobistego - np. spotkań), niektóre terminy w 2020 i 2021 roku były przesuwane. Tak jest też i w 2022 roku (zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie / Termin złożenia deklaracji CIT-8 w 2022 roku przesunięty! Opublikowano rozporządzenie / Termin na sprawozdanie OPP przesunięty! Opublikowano rozporządzenie). W KALENDARZU poniżej znajdziecie dziś standardowe terminy oraz terminy aktualne dla 2022 roku - PRZESUNIĘTE.

Reklama
2

STYCZEŃ 2022

do 17 stycznia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 stycznia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 stycznia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

do 31 stycznia – sprawozdania z realizacji zadań publicznych z dotacji ze środków publicznych o ile terminem zakończenia realizacji zadania był 31 grudnia 2021 r.

Organizacja, która realizowała w 2021 r. zadanie ze środków publicznych (miała dotację np. urzędu gminy itp.) jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie wysyła się w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania (w przypadku zadań publicznych realizowanych do 31 grudnia 2020 r.) to 30 stycznia. Ponieważ w 2022 ten dzień przypada w niedzielę, sprawozdanie możemy złożyć 31 stycznia 2022 r.

do 31 stycznia - zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych organizacji pozarządowej do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz fundacje zgłaszają beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Termin 31 stycznia 2022 dotyczy organizacji zarejestrowanych w KRS przed 31 października 2021 r. (pozostałe mają 7 dni od rejestracji / dokonania zmiany). To nowy obowiązek dużej części NGO - piszemy o nim m.in. tu: 31 stycznia 2022. Ostatni dzień na zgłoszenie beneficjentów rzeczywistych NGO do CRBR.

do 31 stycznia deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, PIT-8C

 • Organizacja, która zatrudniała w 2021 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
 • Organizacja, która w 2021 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Każdy płatnik (a więc także organizacja pozarządowa), ma obowiązek wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 31 stycznia – złożenie deklaracji ZUS IWA do ZUS

Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2021 r.

Odpowiedzialność za terminowe wysłanie sprawozdań i deklaracji spoczywa na organie zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu stowarzyszenia, fundacji. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tych obowiązków mogą oni być osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej (np. zapłacą karę).

do 31 stycznia – złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy

Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2022 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.

3

LUTY 2022

do 15 lutego zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 lutego wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 lutego złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Obowiązek świętowania! 😉🥳

do 28 lutego – przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R do pracowników organizacji

 • Organizacja, która zatrudniała w 2021 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 dla pracownika PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na PDOF.
 • Organizacja, która wypłacała w 2021 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, przekazuje tej osobie deklarację PIT-8C.
4

MARZEC 2022

do 15 marca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 marca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 25 marca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2021 rok przypada na 31 marca 2022 r. 

Sprawozdania za 2021 rok powinny być sporządzone w formie elektronicznej. Od 2020 r. sprawozdania organizacji pozarządowych muszą być sporządzone w strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje].

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

31 marca – ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2021 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2021 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Organizacja, która otrzymała w 2021 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2021 r. nie przekroczył 20000 zł.

Deklaracja CIT-8 z załącznikami przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne.

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Termin złożenia deklaracji CIT-8 w 2022 roku przesunięty! Opublikowano rozporządzenie.

5

KWIECIEŃ 2022

do 15 kwietnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 kwietnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 kwietnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

do 2 maja – ostateczny termin rozliczenia podatków i przekazania 1% za 2021 r.

Najpóźniej do 2 maja (termin ustawowy to koniec kwietnia ale 30 kwietnia 2022 to dzień wolny) podatnicy rozliczają podatki za 2021 r., wypełniając i wysyłając PIT-y, w tym także elektronicznie – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jest to więc ostateczny termin wskazania przez nich w deklaracjach, której OPP chcą przekazać 1% podatku.

zobacz: 1 procent

6

MAJ 2022

do 16 maja zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 maja wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 maja złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

7

CZERWIEC 2022

do 15 czerwca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 czerwca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 czerwca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego (w przypadku większości organizacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym - czyli od 31 grudnia) powinno nastąpić przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały.

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

30 czerwca – ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdania za 2021 rok powinny być sporządzone w formie elektronicznej. Od 2020 r. sprawozdania organizacji pozarządowych muszą być sporządzone w strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje].

Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

30 czerwca – zgłoszenie przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do listopada 2021 r. lub uzyskały go wcześniej, ale zmienił im się numer konta, na który przyjmują wpłaty 1% podatku, mają obowiązek zgłosić numer rachunku właściwy do przekazywania wpłat 1% do swojego (właściwego dla ich siedziby) urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8.

30 czerwca – ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2021 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2021 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Organizacja, która otrzymała w 2021 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2021 r. nie przekroczył 20000 zł.

Deklaracja CIT-8 z załącznikami przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne. 

Zobacz: Termin złożenia deklaracji CIT-8 w 2022 roku przesunięty! Opublikowano rozporządzenie.

8

LIPIEC 2022

15 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej

W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do KAS (organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej). Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 15 lipca. 

Sprawozdania za 2021 r. muszą być sporządzane i składane w formie elektronicznej w tzw. strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje]). 

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KAS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat.

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

15 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli organizacji dotyczy ten wymóg). 

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdania organizacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) muszą być sporządzone w tzw. strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje]).

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

15 lipca – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 15 lipca. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

UWAGA: W 2022 roku termin ten został przesunięty. Zobacz: Termin na sprawozdanie OPP przesunięty! Opublikowano rozporządzenie.

zobacz w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP

do 15 lipca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 lipca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 lipca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

do 31 lipca przekazanie organizacjom pożytku publicznego środków z 1%

W okresie od maja do lipca organizacjom pożytku publicznego (OPP) przekazywane są pieniądze z 1% zadeklarowane dla nich przez podatników w deklaracjach PIT. Od 2020 rozliczeniem zajmuje się Centrum Kompetencyjne Rozliczeń (zob. 1% – jeden przelew?).

9

SIERPIEŃ 2022

do 16 sierpnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 22 sierpnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 25 sierpnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

10

WRZESIEŃ 2022

do 15 września zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 września wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 26 września złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 września publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2021 r.

Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2021 r.

30 września przekazanie OPP danych podatników

Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane  identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.

30 września – ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały.

Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

11

PAŹDZIERNIK 2022

17 października - ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej

W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do KAS (organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej). Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu (przesuniętym terminie), czyli 30 września, to termin jego wysłania mija 15 października (ponieważ 15 to sobota, termin przesuwa się na jeszcze na najbliższy dzień roboczy – 17 października). 

Sprawozdania za 2021 r. muszą być sporządzane i składane w formie elektronicznej w tzw. strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje].

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KAS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat.

Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

17 października - ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli organizacji dotyczy ten wymóg). 

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdania organizacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) muszą być sporządzone w tzw. strukturze logicznej. Skorzystaj z instrukcji: Jak przygotować, podpisać i złożyć sprawozdanie finansowe NGO [instrukcje].

Zobacz: Terminy sprawozdawcze przesunięte! Opublikowano rozporządzenie.

17 października – ostateczny (PRZESUNIĘTY) termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. Wskazany termin dotyczy OPP, której rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

Zobacz: Termin na sprawozdanie OPP przesunięty! Opublikowano rozporządzenie.

do 17 października zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 października wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 października złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

12

LISTOPAD 2022

do 15 listopada zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 listopada wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 25 listopada złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2022 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP

Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2022 r.

do 30 listopada – OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

zobacz w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP

13

GRUDZIEŃ 2022

do 15 grudnia – publikacja na stronie BIP NIW wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za 2022 r.

Wykaz zawiera nazwę, siedzibę OPP i jej numer KRS oraz numer NIP, jeżeli jest on wpisany do KRS. Na wykazie nie ma numerów rachunków bankowych OPP.

do 15 grudnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 grudnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 grudnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 grudnia – złożenie przez fundacje sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (sprawozdanie merytoryczne) do ministra sprawującego nad nią nadzór (wskazanego w statucie). Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. W przepisach nie podano terminu składania sprawozdania; przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2021 r. do końca 2022 r.).

Ważne! Fundacje mające status OPP składają jedno sprawozdanie merytoryczne. Podmioty te zamieszczą swoje sprawozdanie merytoryczne za rok 2021 w bazie sprawozdań OPP (do 15 lipca lub 30 listopada).

31 grudnia – zamknięcie roku

Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku od strony księgowej, czyli:

 • Sporządzenie protokołu z kontroli kasy (przeliczona gotówka w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym) oraz przeprowadzenia weryfikacji sald z zapisami w księgach (stan kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie) przez organizacje przyjmujące lub dokonujące płatności gotówką (prowadzące kasę).
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach(stan konta bankowego na koniec roku musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku) przez organizacje, które mają konto w banku.
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald należności i zobowiązań przez organizacje, które mają przepływy finansowe (wydatki, wpływy); w przypadku stwierdzenia rozbieżności wysłanie potwierdzenia sald należności do dłużników organizacji albo uiszczenie własnych zaległych zobowiązań.
 • Opłacenie podatków i składek przez organizacje, które mają płatności wobec US (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ZUS i korzystają z pieniędzy publicznych (zwykle, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, organizacja musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i ZUS od umów wypłaconych w grudniu do końca trwania zadania publicznego a nie dopiero w styczniu następnego roku).

Przeczytaj też

 • sprawozdania

 • Prawo i obowiązki

 • Prawo i obowiązki

 • Infografika

 • Redakcja ngo.pl

  Prawo i obowiązki

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.