Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO w PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Ważne daty dla organizacji pozarządowych w 2021 r. - miesiąc po miesiącu.

1

Zmiany standardowych terminów

Reklama
2

STYCZEŃ 2021

do 15 stycznia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 stycznia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 stycznia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

do 30 stycznia – sprawozdania z realizacji zadań publicznych z dotacji ze środków publicznych o ile terminem zakończenia realizacji zadania był 31 grudnia 2019 r.

Organizacja, która realizowała w 2020 r. zadanie ze środków publicznych (miała dotację np. urzędu gminy itp.) jest zobowiązana do przygotowania i złożenia sprawozdania z jego realizacji. Sprawozdanie wysyła się w terminie określonym w umowie i wg wzoru określonego w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej. Najczęstszy termin złożenia sprawozdania (w przypadku zadań publicznych realizowanych do 31 grudnia 2020 r.) to 30 stycznia 2021 r.

3

LUTY 2021

do 1 lutego deklaracje: PIT-4R, PIT-8AR oraz PIT-11, PIT-8C

 • Organizacja, która zatrudniała w 2020 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, musi złożyć do urzędu skarbowego (US) na formularzu PIT-4R rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF), które były płacone w ciągu roku.
 • Organizacja, która w 2020 r. wypłacała wynagrodzenia do wysokości 200 zł/m-c lub ponosiła świadczenia na rzecz byłych pracowników (rencistów, emerytów), składa do US informacje (na formularzu PIT-8AR) o przekazanych w ciągu roku kwotach zryczałtowanego podatku dochodowego.

Każdy płatnik (a więc także organizacja pozarządowa), ma obowiązek wysłania formularzy deklaracji podatkowych do urzędu skarbowego wyłącznie drogą elektroniczną. Można to zrobić poprzez:

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 1 lutego – złożenie deklaracji ZUS IWA do ZUS

Składa ją organizacja, która była zgłoszona jako płatnik w ZUS nieprzerwanie przez cały rok, zgłaszała średnio w miesiącu co najmniej 10 pracowników do ubezpieczenia wypadkowego i nadal działa. W deklaracji podaje się informacje o ewentualnych wypadkach w miejscu pracy w 2020 r.

Odpowiedzialność za terminowe wysłanie sprawozdań i deklaracji spoczywa na organie zarządzającym, czyli najczęściej na członkach zarządu stowarzyszenia, fundacji. Trzeba pamiętać, że w przypadku niedopełnienia tych obowiązków mogą oni być osobiście pociągnięci do odpowiedzialności karno-skarbowej (np. zapłacą karę).

do 1 lutego – złożenie deklaracji i odprowadzenie podatku od nieruchomości do urzędu gminy

Organizacja, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu), składa do urzędu gminy deklarację na podatek od nieruchomości na 2021 r. na formularzu obowiązującym w danej gminie. Organizacje pożytku publicznego (lub inne organizacje, które urząd zwolnił z podatku) składają deklarację zerową, jeśli lokal służy im do prowadzenia działalności statutowej. Sposób opłacania podatku (m.in. terminy, liczba rat) zależy od danej gminy, należy je sprawdzić w swoim urzędzie.

do 15 lutego zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 lutego wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 lutego złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

27 lutego - Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych

Obowiązek świętowania! 😉🥳

4

MARZEC 2021

1 marca – przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C, IFT-1R/IFT-1R do pracowników organizacji

 • Organizacja, która zatrudniała w 2020 r. osoby na umowy o pracę, dzieło lub na zlecenie, ma obowiązek przygotować i przekazać deklarację PIT-11 dla pracownika PIT-11 zawiera informacje o uzyskanych przez pracownika (podatnika) dochodach oraz pobranych zaliczkach na PDOF.
 • Organizacja, która wypłacała w 2020 r. osobom indywidualnym m.in. stypendia i inne świadczenia niepodlegające opodatkowaniu, przekazuje tej osobie deklarację PIT-8C.

do 15 marca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 22 marca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 25 marca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 marca – ostateczny termin sporządzenia sprawozdania finansowego

Organizacja pozarządowa ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego (na które składają się bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za rok obrotowy w ciągu 3 miesięcy od jego zakończenia. W większości organizacji rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, zatem termin przygotowania sprawozdania za 2020 rok przypada na 31 marca 2021 r. 

Sprawozdania za 2020 rok powinny być sporządzone w formie elektronicznej. Od 2020 r. sprawozdania organizacji pozarządowych muszą być sporządzone w strukturze logicznej (zobacz: Sprawozdania finansowe organizacji pozarządowych w 2020 r. Jakie zmiany?).

UWAGA: SPRAWOZDANIA - ZMIANA TERMINU

Opisany wyżej standardowy (określony w ustawie) termin sporządzenia sprawozdania został w 2021 roku przesunięty z powodu pandemii o 3 miesiące. W 2021 r. sprawozdanie sporządzamy do 30 czerwca. Zobacz: Nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego i wysyłać CIT-8 do 31 marca.

31 marca – ostateczny termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Każda organizacja musi na formularzu CIT-8 złożyć do US rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych (PDOP) za 2020 r. Dotyczy to także organizacji, które nie miały żadnych przychodów w 2020 r. oraz są zwolnione z płacenia tego podatku.

Organizacja, która otrzymała w 2020 r. darowizny określonej wartości, upublicznia informacje o nich np. na swojej stronie internetowej, a także wypełnia i składa do US formularz CIT-D. Obowiązek ten pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekroczyła 15000 zł lub wartość wszystkich darowizn od jednego darczyńcy przekroczyła 35000 zł. Deklaracji nie składa organizacja, której dochód w 2020 r. nie przekroczył 20000 zł.

Deklaracja CIT-8 z załącznikami przekazywana jest do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne.

UWAGA: CIT-8 - ZMIANA TERMINU

Opisany wyżej standardowy (określony w ustawie) termin złożenia CIT-8 został w 2021 roku przesunięty z powodu pandemii o 3 miesiące. W 2021 r. CIT-8 składamy do 30 czerwca. Zobacz: Nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego i wysyłać CIT-8 do 31 marca.

5

KWIECIEŃ 2021

do 15 kwietnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 kwietnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 23 kwietnia zawarcie umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK)

Obowiązki związane z pracowniczymi planami kapitałowymi większość organizacji zaczyna realizować w 2021 r. Dotyczą w uproszczeniu tych NGO-sów, które zatrudniają pracowników i współpracowników (również na np. umowy zlecenia). Organizacja, która ma obowiązek wdrożyć PPK, musi mieć podpisaną umowę o zarządzanie, nawet jeśli wszyscy jej pracownicy rezygnują z programu.

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 26 kwietnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 kwietnia – ostateczny termin rozliczenia podatków i przekazania 1% za 2020 r.

Najpóźniej do końca kwietnia podatnicy rozliczają podatki za 2020 r., wypełniając i wysyłając PIT-y, w tym także elektronicznie – za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jest to więc ostateczny termin wskazania przez nich w deklaracjach, której OPP chcą przekazać 1% podatku.

zobacz: 1 procent

6

MAJ 2021

do 10 maja zawarcie umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych (PPK)

Obowiązki związane z pracowniczymi planami kapitałowymi większość organizacji zaczyna realizować w 2021 r. Dotyczą w uproszczeniu tych NGO-sów, które zatrudniają pracowników i współpracowników (również na np. umowy zlecenia). Organizacja, która ma obowiązek wdrożyć PPK, a jej pracownicy zdecydowali się na uczestnictwo w programie, musi mieć podpisaną umowę o prowadzenie PPK.

do 17 maja zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 maja wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 maja złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

7

CZERWIEC 2021

do 15 czerwca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 21 czerwca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 czerwca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 czerwca – ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego (w przypadku większości organizacji jest tożsamy z rokiem kalendarzowym - czyli od 31 grudnia) powinno nastąpić przyjęcie (zatwierdzenie) sprawozdania finansowego przez władze organizacji określone w statucie (np. zarząd, walne zebranie członków). Obowiązek ten dotyczy wszystkich organizacji. Zatwierdzenie następuje poprzez przyjęcie uchwały.

UWAGA: SPRAWOZDANIA - ZMIANA TERMINU

Opisany wyżej standardowy (określony w ustawie) termin zatwierdzenia sprawozdania został w 2021 roku przesunięty z powodu pandemii o 3 miesiące. W 2021 r. sprawozdanie zatwierdzamy do 30 września. Zobacz: Nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego i wysyłać CIT-8 do 31 marca.

30 czerwca – zgłoszenie przez OPP numeru rachunku do wpłat 1% podatku

Organizacje pożytku publicznego, które uzyskały status OPP do listopada 2020 r. lub uzyskały go wcześniej, ale zmienił im się numer konta, na który przyjmują wpłaty 1% podatku, mają obowiązek zgłosić numer rachunku właściwy do przekazywania wpłat 1% do swojego (właściwego dla ich siedziby) urzędu skarbowego. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu NIP-8.

30 czerwca termin złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami CIT-8/O i CIT D do urzędu skarbowego

Standardowy (marcowy) termin złożenia CIT-8 został w 2021 roku przesunięty z powodu pandemii o 3 miesiące. W 2021 r. CIT-8 składamy do 30 czerwca. Zobacz: Nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego i wysyłać CIT-8 do 31 marca.

8

LIPIEC 2021

12 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej

W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego trzeba je przesłać do KAS (organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej) . Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w ostatnim możliwym dniu, czyli 30 czerwca, to termin jego wysłania mija 12 lipca. 

Sprawozdania za 2020 r. muszą być sporządzane i składane w formie elektronicznej w tzw. strukturze logicznej

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KAS upływa dziesiątego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdanie finansowe jest traktowane jak inne deklaracje podatkowe składane do urzędu skarbowego - za spóźnienie grozi mandat.

UWAGA: SPRAWOZDANIA - ZMIANA TERMINU

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu wysyłki sprawozdania. Ostateczny termin wysyłki wypada w październiku.

15 lipca – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

Organizacja, która prowadzi działalność gospodarczą, musi złożyć sprawozdanie finansowe do KRS w ciągu 15 dni od daty jego zatwierdzenia. Do sprawozdania dołącza się uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie, ewentualnie uchwałę o podziale nadwyżki przychodów nad kosztami i przeznaczeniu jej na cele statutowe oraz opinię audytora (jeśli organizacji dotyczy ten wymóg). 

Uwaga! Jeśli sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone wcześniej, termin jego wysłania do KRS upływa piętnastego dnia od daty zatwierdzenia.

Sprawozdania organizacji wpisanych do rejestru przedsiębiorców (prowadzące działalność gospodarczą) muszą być sporządzone w tzw. strukturze logicznej.

UWAGA: SPRAWOZDANIA - ZMIANA TERMINU

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu wysyłki sprawozdania. Ostateczny termin wysyłki wypada w październiku.

15 lipca – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW) . OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 15 lipca. Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

UWAGA: SPRAWOZDANIA - ZMIANA TERMINU

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań. Termin umieszczenia wypada w październiku. Zob. Przesunięty termin na sprawozdanie OPP w 2021 r. Projekt rozporządzenia.

zobacz w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP

do 15 lipca zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 lipca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 26 lipca złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

do 31 lipca przekazanie organizacjom pożytku publicznego środków z 1%

W okresie od maja do lipca organizacjom pożytku publicznego (OPP)  przekazywane są pieniądze z 1% zadeklarowane dla nich przez podatników w deklaracjach PIT. Od 2020 rozliczeniem zajmuje się Centrum Kompetencyjne Rozliczeń https://publicystyka.ngo.pl/1-procent-jeden-przelew

9

SIERPIEŃ 2021

do 16 sierpnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 sierpnia każdego miesiąca wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 25 sierpnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

10

WRZESIEŃ 2021

do 15 września zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 września wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 września złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 września publikacja na stronie Ministerstwa Finansów informacji o wysokości środków uzyskanych przez poszczególne OPP z 1% podatku za 2020 r.

Minister finansów zamieszcza na swojej stronie internetowej wykaz OPP zawierający: nazwę i numer KRS wszystkich OPP, które uzyskały środki z 1% podatku, wraz z wysokością wpłat otrzymanych przez OPP z 1% za 2020 r.

30 września przekazanie OPP danych podatników

Naczelnik urzędu skarbowego, właściwy dla organizacji pożytku publicznego, przekazuje jej zbiorczą informację, zawierające dane  identyfikujące podatników którzy przekazali 1% podatku (imię, nazwisko, adres), wysokość kwot oraz cel szczegółowy, który wskazali w zeznaniu podatkowym.

30 września ostateczny termin przyjęcia sprawozdania finansowego

Standardowy (czerwcowy) termin złożenia zatwierdzenia sprawozdania finansowego został w 2021 roku przesunięty z powodu pandemii o 3 miesiące. W 2021 r. sprawozdanie finansowe zatwierdzamy do 30 września. Zobacz: Nie musicie sporządzać sprawozdania finansowego i wysyłać CIT-8 do 31 marca.

11

PAŹDZIERNIK 2021

do 11 października - ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowej Administracji Skarbowej

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 września i przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu wysyłki sprawozdania. Ostateczny termin wysyłki sprawozdania do KAS wypada 11 października.

15 października – ostateczny termin wysłania sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 września i przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu wysyłki sprawozdania. Ostateczny termin wysyłki sprawozdania do KRS wypada 15 października.

15 października – ostateczny termin umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań NIW

W związku z przesunięciem terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego w 2021 r. (zob. powyżej - informacja przy dacie 30 września i przy dacie 30 czerwca), następuje również przesunięcie terminu umieszczenia sprawozdań OPP w bazie sprawozdań. Ostateczny umieszczenia sprawozdań OPP wypada 15 października. Zob. Przesunięty termin na sprawozdanie OPP w 2021 r. Projekt rozporządzenia.

do 15 października zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 października wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 25 października złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

12

LISTOPAD 2021

do 15 listopada zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 listopada wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

dział w PORADNIK.NGO.PL: Zatrudnianie w NGO i wolontariat

do 26 listopada złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

30 listopada – dla organizacji, które chcą otrzymywać 1% podatku za rok 2021 ostateczny termin wpisu do KRS informacji o posiadaniu statusu OPP

Do tego dnia organizacja musi uzyskać status OPP (wpis w KRS o posiadaniu statusu), by znaleźć się w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1% za 2021 r.

do 30 listopada – OPP, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy umieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie NIW

Organizacja pożytku publicznego (OPP) ma obowiązek umieścić sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności (NIW). OPP publikuje też sprawozdania na swojej stronie internetowej. W przypadku OPP, której rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, sprawozdania muszą być umieszczone w bazie do 30 listopada  Niezłożenie sprawozdań grozi m.in. wykreśleniem z listy OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku w kolejnym roku.

zobacz w PORADNIK.NGO.PL: Sprawozdanie OPP

13

GRUDZIEŃ 2021

do 15 grudnia – publikacja na stronie BIP NIW wykazu OPP uprawnionych do 1% podatku za 2021 r.

Wykaz zawiera nazwę, siedzibę OPP i jej numer KRS oraz numer NIP, jeżeli jest on wpisany do KRS. Na wykazie nie ma numerów rachunków bankowych OPP.

do 15 grudnia zapłata naliczonych składek i przesłanie deklaracji do ZUS za miesiąc poprzedni

Organizacja płaci do ZUS składki od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim miesiącu, jeśli zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej, ma skończone 26 lat i nie jest studentem). Równocześnie przesyła deklarację ZUS (w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) najczęściej za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi).

do 20 grudnia wpłata do US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc poprzedni

Organizacja, która zatrudnia osoby na umowy o pracę, o dzieło, umowy zlecenie lub wypłaca inne opodatkowane świadczenia dla osób fizycznych, przekazuje do odpowiednich US zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (z tytułu wypłaconych w poprzednim miesiącu należności).

do 27 grudnia złożenie deklaracji VAT 7 i ewentualna zapłata podatku VAT za miesiąc poprzedni

Organizacja, która z racji wysokości przychodów objętych podatkiem VAT lub na mocy własnej decyzji jest zarejestrowana jako aktywny płatnik podatku VAT, tzw. VAT-owiec, ma obowiązek wysłać elektronicznie deklarację VAT (jednolity plik kontrolny JPK_VAT ) i ewentualnie zapłacić podatek.

31 grudnia – złożenie przez fundacje sprawozdania z działalności do właściwego ministerstwa

Każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności (sprawozdanie merytoryczne) do ministra sprawującego nad nią nadzór (wskazanego w statucie). Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy, co dla większości fundacji oznacza rok kalendarzowy. W przepisach nie podano terminu składania sprawozdania; przyjmuje się, że należy je wysłać najpóźniej do końca następnego roku (czyli sprawozdanie za 2020 r. do końca 2021 r.).

Ważne! Fundacje mające status OPP składają jedno sprawozdanie merytoryczne. Podmioty te zamieszczą swoje sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 w bazie sprawozdań OPP (do 15 lipca lub 30 listopada).

31 grudnia – zamknięcie roku

Koniec roku to czas na tzw. zamknięcie roku od strony księgowej, czyli:

 • Sporządzenie protokołu z kontroli kasy (przeliczona gotówka w kasie powinna zgadzać się z ostatnim raportem kasowym) oraz przeprowadzenia weryfikacji sald z zapisami w księgach (stan kasy musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w kasie) przez organizacje przyjmujące lub dokonujące płatności gotówką (prowadzące kasę).
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald na rachunku bankowym z zapisami w księgach(stan konta bankowego na koniec roku musi zgadzać się z dokumentem księgowym przedstawiającym stan środków w banku) przez organizacje, które mają konto w banku.
 • Przeprowadzenie weryfikacji sald należności i zobowiązań przez organizacje, które mają przepływy finansowe (wydatki, wpływy); w przypadku stwierdzenia rozbieżności wysłanie potwierdzenia sald należności do dłużników organizacji albo uiszczenie własnych zaległych zobowiązań.
 • Opłacenie podatków i składek przez organizacje, które mają płatności wobec US (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych), ZUS i korzystają z pieniędzy publicznych (zwykle, zgodnie z zapisami umowy dotacyjnej, organizacja musi zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy i ZUS od umów wypłaconych w grudniu do końca trwania zadania publicznego a nie dopiero w styczniu następnego roku).

Przeczytaj też

 • sprawozdania

 • Prawo i obowiązki

 • Prawo i obowiązki

 • Infografika

 • Redakcja ngo.pl

  Prawo i obowiązki

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.