Przejdź do treści głównej

Sprawdź, co zrobić, jeśli statut stowarzyszenia jest do wymiany

autor(ka): Helena Romanowska, poradnik.ngo.pl
2017-04-06, 03:40
archiwalne
Stowarzyszenia opierają swoją aktywność na statucie, przygotowanym przed rejestracją organizacji. Często w toku działania okazuje się jednak, że formuła zawarta w dokumencie nie przystaje do rzeczywistości i że właściwie należałoby zmienić statut w całości. Czy jest to możliwe? – wyjaśnia doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Chcielibyśmy zmienić kilka rzeczy w stowarzyszeniu, przede wszystkim strukturę władz, która po kilku latach okazała się mało praktyczna i utrudnia nam funkcjonowanie. Ale okazuje się, że musimy zmieniać niemal każdy rozdział statutu. Czy możemy przyjąć cały nowy statut organizacji, czy musimy się rozdrabniać i po kolei opisywać każdą zmianę?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Stowarzyszenie opiera swoją aktywność na statucie. W nim opisane są między innymi zasady działania organizacji, takie jak struktura władz, organy władzy, sposób podejmowania decyzji, podział obowiązków i kompetencji. Jeśli w trakcie działania okaże się, że formuła ustalona w statucie nie sprawdza się, warto pomyśleć o wprowadzeniu zmian. Nie sposób tkwić w sytuacji, która blokuje rozwój organizacji lub uniemożliwia szybką reakcję na problem.

Kiedy zmian jest bardzo dużo, są one znaczące i wymagają wprowadzenia nowej numeracji, możliwe jest przyjęcie nowego statutu w całości. Oczywiście zmiana musi być dobrze przemyślana i najlepiej wypracowana zespołowo.

Zmieniamy statut w zgodzie ze statutem

Zapisy w statutach dotyczące jego zmian są mniej lub bardziej szczegółowe. Zanim się za nie zabierzemy, musimy wiedzieć, kto wychodzi z inicjatywą zmiany statutu, czy trzeba o zmiany wnioskować do organu odpowiedzialnego za podjęcie decyzji, w jaki sposób podejmuje się decyzję o zmianie: czy wystarczy zwykła większość głosów, czy też uchwały zapadają jednogłośnie. Odpowiedzi na te pytania określa sam statut.

Zgłaszamy zmiany statutu na formularzach KRS

Stowarzyszenie przyjmując nowy statut, stosuje zasady przewidziane dla rejestracji organizacji. Dlatego w formularzu KRS-Z20, w polu C.5 dotyczącym zmiany statutu, wpisuje się datę przyjęcia nowej treści statutu. Natomiast w polu C.8 wpisuje się cele organizacji, nawet jeśli nie uległy zmianie. Należy też wypełnić formularz KRS-ZK, gdzie w części drugiej, wpisuje się sposób reprezentacji podmiotu, niezależnie od tego czy zapis pozostał ten sam, czy został zaktualizowany.


Za rejestrację zmian odpowiedzialny jest zarząd stowarzyszenia. Robi to niezwłocznie, w ciągu 7 dni od przyjęcia zmian ("nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu").


ODPOWIADAJĄC NA PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Stowarzyszenie może zaktualizować cały statut. Nowy jednolity tekst statutu powinien być przyjęty uchwałą walnego zebrania członków, którą załącza się do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowe zapisy zgłasza się na formularzu KRS-Z20.

Podstawa prawna (obowiązek zgłoszenia zmian)

Art. 21. ust. 1
Zarząd stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić sąd rejestrowy o zmianie statutu. W sprawie wpisu zmiany statutu stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu stowarzyszenia do tego rejestru. Sąd rejestrowy dokonuje wpisu zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że są one zgodne z obowiązującym statutem.

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 687 z późn. zm.)

Art. 22. Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Podstawa prawna (zawartość statutu stowarzyszenia)

Art. 10. ust. 1 i 2
1. Statut stowarzyszenia określa w szczególności:
  1) nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji;
  2) teren działania i siedzibę stowarzyszenia;
  3) cele i sposoby ich realizacji;
  4) sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków;
  5) władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje;
  5a) możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
  6) sposób reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności uchwał władz stowarzyszenia;
  7) sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
  8) zasady dokonywania zmian statutu;
  9) sposób rozwiązania się stowarzyszenia.
2. Ogólnokrajowe stowarzyszenia zrzeszające osoby wykonujące określony zawód lub zawody pokrewne, podejmujące zadania w zakresie rozpowszechniania wiedzy specjalistycznej i podnoszenia poziomu zawodowego w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności - określają w statucie te zadania oraz zakres i sposób ich realizacji.


A zmiana statutu w fundacji?

Na podobnych zasadach jak przy zmianie statutów stowarzyszeń (co opisaliśmy powyżej w odpowiedzi na pytanie stowarzyszenia) będą też zmieniały swoje statuty FUNDACJE. Oznacza to, że również w fundacji możliwa jest zmiana całego statutu, a także że zmiany muszą być zgłoszone do sądu rejestrowego (zobacz: ZMIANY w poradnik.ngo.pl). Tak samo jak w stowarzyszeniach, fundacje zmieniają statut (uchwalają nowy) zgodnie z procedurą zapisaną w zmienianym (starym) statucie.

zobacz w PORADNIK.NGO.PL: Uchwalenie statutu fundacji


Zmieniliście statut? Wybraliście nowe osoby do zarządu? Macie nową siedzibę? Zobacz, jak wypełnić formularze KRS, służące do zgłaszania zmian w fundacjach i stowarzyszeniach. http://poradnik.ngo.pl/formularze


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.
Informacja własna portalu ngo.pl

Źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 8 1

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • członkowie stowarzyszeń
  • organizacje pozarządowe
  • prawo
  • statut
  • władze organizacji
  • zarządzanie