Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Status OPP. Mamy wpis do KRS. Co dalej?

Reklama

W grudniu każdego roku Minister Pracy i Polityki Społecznej publikuje wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Czy organizacje muszą gdzieś zgłosić to, że otrzymały wpis w KRS aby pojawić się na liście?

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Zdążyliśmy. Dostaliśmy wpis w sądzie 6 listopada i mamy już status OPP. Czy musimy to zgłosić do ministerstwa, żeby się znaleźć na liście ministra, żeby móc zbierać 1% za ten rok?

Reklama
2

Odpowiedź

Wykaz ministra pracy i polityki społecznej

Organizacje, które spełniają wymogi określone ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez względu na to, czy są zarejestrowane w KRS (stowarzyszenia, fundacje), czy nie są (kluby sportowe), składają wniosek o nadanie statusu OPP do sądu rejestrowego. Mogą to zrobić w dowolnym momencie w ciągu roku.

Organizacje, która otrzymały status OPP, potwierdzony wpisem do KRS, nie mają dodatkowego obowiązku zgłaszania tego faktu do ministra odpowiedzialnego za wykaz.

Jeśli jednak chciałyby skorzystać z jednego z przywilejów OPP i już w najbliższym okresie rozliczeń podatkowych otrzymywać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, muszą uzyskać wpis do KRS do 30 listopada. A to dlatego, że koniec tego miesiąca to termin aktualizacji wykazu OPP, na które podatnicy mogą przekazywać 1%.  Wykaz prowadzony jest przez ministra pracy i polityki społecznej. Minister zamieszcza listę w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej do 15 grudnia danego roku podatkowego.

Organizacje, która otrzymały status OPP, potwierdzony wpisem do KRS, nie mają dodatkowego obowiązku zgłaszania tego faktu do ministra odpowiedzialnego za wykaz. Działy administracji prześlą między sobą informacje o nich. Cały system wymiany tych informacji określa odrębne rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Obieg informacji nt. OPP

Dysponentem informacji o podmiotach, które otrzymały status OPP, jest minister sprawiedliwości. Na początku grudnia każdego roku, przekazuje on dane z rejestru sądowego ministrowi pracy i polityki społecznej. Te dane to: nazwa organizacji pożytku publicznego, jej siedziba, numer wpisu do KRS oraz numer NIP, jeśli został nadany i wpisany do KRS. Dodatkowo przekazywana jest informacja o tych OPP, które otworzyły likwidację lub ogłosiły upadłość.

Na podstawie przesłanych informacji minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego (czyli minister pracy i polityki społecznej) aktualizuje listę organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku. Dane weryfikuje: sprawdza te organizacje, które nie złożyły wymaganych sprawozdań w wymaganym terminie w bazie, co powoduje wykreślenie ich z listy. Tak powstaje nowy wykaz organizacji, publikowany do 15 grudnia każdego roku.

Kolejno wykaz wędruje do ministra finansów, a dalej do urzędów skarbowych, które na końcu tej ścieżki przekazują podatek na rachunki OPP.

Odpowiadając na pytanie

Organizacja, która otrzymała status pożytku publicznego, potwierdzony wpisem do KRS nie musi tego zgłaszać do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Informacje o organizacjach, które znalazły się w rejestrze przed 30 listopada danego roku przekazywane są między działami administracji. W grudniu można sprawdzić, czy organizacja znalazła się na liście.

Na wykazie organizacji pożytku publicznego nie ma informacji o rachunku bankowym. Toteż podmioty, które dopiero otrzymały wpis, muszą pamiętać o zgłoszeniu do urzędu skarbowego numeru konta, na które przekazywany będzie 1% podatku. Numer rachunku zgłasza się na formularzu NIP-8. Organizacje mają na to czas do końca czerwca roku następującego po roku podatkowym. Na przykład, jeśli Stowarzyszenie XYZ otrzymało status 6 listopada 2015 roku, ma obowiązek zgłosić do urzędu skarbowego numer rachunku bankowego najpóźniej do 30 czerwca 2016 roku.

3

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 27. 1. Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z odrębnymi przepisami na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

Art. 27a. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1)     które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

2)     w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, zawiera:

1)     nazwę;

2)     siedzibę;

3)     numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego;

4)     numer identyfikacji podatkowej, jeżeli został on nadany organizacji oraz wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.

5. W przypadku wpisania po dniu 30 listopada roku podatkowego do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości organizacji pożytku publicznego albo w przypadku wykreślenia informacji, o której mowa w art. 22 ust. 2, lub organizacji, o której mowa w art. 22 ust. 3, z Krajowego Rejestru Sądowego, organizację tę usuwa się z wykazu, o którym mowa w ust. 1.

6. Minister Sprawiedliwości dostarcza ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dostarcza ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacje dotyczące organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ust. 4 i 5, uwzględnionych w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

8. Organizacja pożytku publicznego jest obowiązana nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym podać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według siedziby tej organizacji numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przez dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego albo zgłoszenia aktualizacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314 oraz z 2013 r. poz. 2).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wymiany informacji dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.