Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Status OPP – trudności z rejestracją w KRS

Reklama

Status organizacji pożytku publicznego (OPP) mogą otrzymać stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty z nimi zrównane (np. organizacje sportowe i kościelne). Dzięki niemu organizacje mają możliwość skorzystania z różnych przywilejów (w tym z odpisów 1% podatku), ale mają też dodatkowe obowiązki, takie jak złożenie dodatkowego sprawozdania.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Nasza organizacja działa aktywnie ponad dwa lata. Bardzo nam zależy na uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Wiemy, że aby skorzystać w przyszłym roku z odpisów 1%, musimy uzyskać ten status do końca listopada. Złożyliśmy już wniosek do KRS, ale niestety sąd nam go zwrócił. Zakwestionowano sposób wypełnienia formularza KRS WOPP, brakowało też oświadczeń osób w zarządzie – myśleliśmy, że zapisy w statucie wystarczą. Jak dobrze przygotować ten wniosek?

Reklama
2

Odpowiedź

Warunki dla OPP

Aby uzyskać status OPP, organizacja pozarządowa musi spełnić szereg warunków, opisanych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pierwszy i najważniejszy jest taki, że organizacja musi prowadzić działalność pożytku publicznego nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat. Data powstania czy rejestracji nie jest tożsama z datą rozpoczęcia działalności. Może się przecież zdarzyć, że organizacja przez pierwsze miesiące po rejestracji nie podejmuje aktywności.

W takiej sytuacji moment, od którego liczą się dwa lata, ulega przesunięciu.

Pozostałe warunki, które trzeba spełniać, dotyczą różnych obszarów działania organizacji. Część z nich musi być wprost zapisana w statucie albo w jakimś innym ważnym akcie wewnętrznym.

Oprócz wymogu prowadzenia działalności działalność pożytku publicznego nieprzerwanie od co najmniej dwóch lat organizacja ubiegająca się o status OPP powinna:

 • prowadzić działalność pożytku publicznego, czyli wszystkie działania takiej organizacji mają mieścić się w sferze zadań publicznych, określonej w ustawie o pożytku publicznym,
 • działać na rzecz ogółu społeczeństwa (czyli szerokiego grona osób) albo na rzecz mniejszej grupy osób, będącej w szczególnej sytuacji życiowej czy materialnej wobec reszty społeczeństwa (np. osoby z niepełnosprawnością, bezdomne, uzależnione); organizacja OPP może także prowadzić działalność na rzecz swoich członków/iń,
 • przeznaczać na działalność pożytku publicznego nadwyżkę przychodów nad kosztami,
 • mieć statutowy organ kontroli, który jest całkiem odrębny od zarządu i nie podlega mu w żaden sposób, a członkowie tego organu muszą spełnić dodatkowe warunki zapisane w ustawie o pożytku publicznym,
 • zapewnić, że członkowie zarządu spełniają warunki zapisane w ustawie o pożytku (np. nie mogą być ukarani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo skarbowe i ścigane z oskarżenia publicznego)
 • mieć w statucie albo w jakimś innym akcie zapisy zabezpieczające majątek organizacji,
 • w przypadku organizacji prowadzącej działalność gospodarczą: działalność ta powinna być dodatkowa (uboczna) w stosunku do działalności statutowej.

Ubieganie się o status

Jeżeli organizacja spełnia te warunki, składa wniosek o nadanie statusu OPP do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) właściwego dla jej siedziby. W samej ustawie o pożytku publicznym nie ma szczególnych wskazówek, jak ma wyglądać wniosek o nadanie statusu OPP, jest natomiast odesłanie do ogólnych zapisów o rejestracji zawartych w ustawie o krajowym rejestrze sądowym.

Każda organizacja ubiegająca się o status OPP powinna dołączyć do formularzy rejestrowych dokumenty, które pozwolą sądowi stwierdzić, czy spełnia warunki opisane w ustawie. Sędzia czy referendarz zajmujący się sprawą może zażądać jeszcze dodatkowych dokumentów. Wniosek o nadanie statusu OPP jest bezpłatny. (Uwaga! Jeżeli organizacja prowadzi działalność gospodarczą i składając wniosek o status OPP zmienia swój statut, musi ponieść koszty związane ze zmianą w rejestrze przedsiębiorców).

Zwrot wniosku

W opisywanym przypadku nasza rada jest taka, aby na początek uważnie zapoznać się z uzasadnieniem, które napisał referendarz lub sędzia. W uzasadnieniu są zwykle wymienione błędy i braki wniosku oraz wytyczne co i jak zmienić, aby wniosek był przygotowany poprawnie.

Potem należy postępować zgodnie z tymi wytycznymi. Jeżeli jakiś wymóg budzi wątpliwości (np. organizacja czuje się zmuszana do zmiany, która nie wynika z zapisów ustawowych i której nie chce) niekoniecznie trzeba od razu się z nim zgadzać. Można dopytać, wyjaśnić, a czasem zaskarżyć decyzję.

Jak wypełnić formularz KRS -W-OPP

Największą trudność stwarza poprawne wypełnienie formularza KRS-W-OPP. Organizacje często nie wiedzą np. co kody Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) mają wspólnego z ich działalnością statutową i co to znaczy, że ta działalność jest odpłatna albo nieodpłatna. Wypełniając formularz, trzeba się odnieść do Polskiej Klasyfikacji Działalności (określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawo Polskiej Klasyfikacji Działalności).

Oto kilka wskazówek jak wypełnić formularz:

 • Zapoznaj się ze statutem (najlepiej podczas wypełniania formularza, miej go pod ręką).
 • Znajdź kody PKD (np. tu: http://stat.gov.pl/Klasyfikacje/).
 • Do każdego rodzaju działalności aktualnie prowadzonej przez organizację trzeba przypisać odpowiedni numer PKD. Działania koniecznie powinny zawierać się w opisanych w statucie celach i sposobach realizacji celów.

Przykład

Organizacja zajmuje się rekreacją i sportem dzieci i młodzieży, organizuje obozy, imprezy sportowe, ale też prowadzi działania promujące zdrowy tryb życia w formie prelekcji i spotkań w szkołach. Do dużej części tych działań można znaleźć adekwatne kody w PKD. Kod 85.51.Z to „pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych”.

W formularzu odniesienie do kodów PKD może wyglądać tak:

85.51.Z – organizowanie zajęć, obozów i imprez sportowych

Do tych działań, których nie można znaleźć w PKD (a organizacje sporo takich realizują, gdyż PDK jest bardziej dopasowane do działalności gospodarczej), trzeba przypisać kod uniwersalny 94.99. Z, czyli: „działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana”.

W formularzu odniesienie do kodów PKD może wyglądać tak:

94.99.Z – prelekcje i spotkania informacyjne w szkołach.

 • Wpisz rodzaje działalności i odpowiadające im kody do formularza. Przy każdym rodzaju działalności zaznacz, czy jest on działalnością nieodpłatną (podopieczni organizacji korzystają z tego działania za darmo) czy odpłatną (podopieczni płacą, ale nie jest to działalność gospodarcza i pozwala jedynie na zwrot kosztów działania). W przypadku gdy jakiś rodzaj działalności jest prowadzony równocześnie jako odpłatny i nieodpłatny, w formularzu trzeba ją wymienić dwukrotnie.
 • Podpisz formularz.

Jeśli chodzi o brakujące oświadczenia członków i członkiń zarządu, należy je przygotować i dołączyć do wniosku. Nawet jeżeli w statucie były potrzebne zapisy, to dopiero oświadczenia konkretnych osób pokazują czy te wymogi statutowe są spełnione przez organizacje.

Jeżeli w piśmie z sądu nie było więcej zastrzeżeń, wystarczy poprawić formularz KRS-W-OPP i uzupełnić oświadczenia, a następnie jak najszybciej (w terminie wskazanym przez sąd) złożyć wniosek do KRS.

Więcej informacji o tym, jak dostosować działalność organizacji i jej dokumenty do wymogów związanych z ubieganiem się o status OPP oraz jak przygotować wniosek rejestracyjny, można znaleźć tu: http://poradnik.ngo.pl/x/377777

3

Podstawa prawna

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Art. 20
1. Organizacją pożytku publicznego może być organizacja pozarządowa oraz podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem art. 21, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;

2) może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego;

3) nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność, o której mowa w pkt 1;

4) ma statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli lub nadzoru:

a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

5) członkowie organu zarządzającego nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

6) statut lub inne akty wewnętrzne organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, zabraniają:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na referencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2. W przypadku stowarzyszeń działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia.

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 167, poz. 1398)

Art. 95
1.Nie pobiera się opłat od wniosku:

(…)

7) o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego organizacji społecznych oraz kościołów

i związków wyznaniowych ubiegających się o status organizacji

pożytku publicznego.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.)

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.