Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Aktualizacja działalności gospodarczej w KRS

Reklama

Organizacja, która miała zarejestrowaną działalność gospodarczą przed 1 grudnia 2014 r., musi zgłosić do sądu jej aktualizację. Doradczyni serwisu poradnik ngo.pl wyjaśnia: z czego to wynika i jak to zrobić.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: Po ostatnim walnym zmienił nam się częściowo zarząd i komisja rewizyjna. Złożyliśmy do sądu wniosek o zmianę danych. Dostaliśmy zwrot z wezwaniem do zakutalizowania informacji o działalności gospodarczej. Owszem, prowadzimy działalność gospodarczą, ale nic w niej nie chcemy zmienić. Zmieniamy przecież władze, a nie działalność gospodarczą. Czy to pomyłka sądu czy faktycznie coś musimy zgłosić? I czy musimy w tym celu zmieniać statut?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK NGO.PL ODPOWIADA:

Zgodnie z przepisami każda organizacja, która chce prowadzić działalność gospodarczą musi ją zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dziale III tego rejestru wpisywana jest informacja o przedmiocie (zakresie) działalności gospodarczej – określonym zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności. Informację tę organizacja podaje we wniosku. Składa się on z odpowiednich formularzy KRS oraz dokumentów, które tę informację potwierdzają. W przypadku stowarzyszeń i fundacji, takim dokumentem jest statut. Choć nie wynika to bezpośrednio z przepisów prawa, w praktyce najczęściej już w statucie podaje się opis przedmiotu działalności gospodarczej, zgodnie z kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności. Na tej podstawie przygotowywany jest wniosek o wpis do KRS.

Zmiana w przepisach

Od 1 grudnia 2014 r. nastąpiła zmiana przepisów dotyczących rejestrowania działalności gospodarczej w KRS. Polega ona na tym, że inaczej niż do tej pory w KRS ujawnia się tylko 10 przedmiotów działalności gospodarczej, a nie wszystkie z, które są zapisane w statucie. Dodatkowa zmiana to wskazanie jednego przeważającego (najważniejszego) przedmiotu działalności gospodarczej.

W związku z tym organizacje zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców przed 1 grudnia 2014 r., są zobowiązane do zaktualizowania informacji o prowadzonej działalności gospodarczej. Musza wskazać najważniejszy przedmiot działalności gospodarczej oraz dziewięć pozostałych – tak, żeby w KRS ujawnionych było maksymalnie 10 przedmiotów działalności gospodarczej (może być mniej). Jeśli poprzednio było wpisanych więcej niż 10 zakresów, to „ponadwymiarowa” reszta jest wykreślana z rejestru. Jednak stowarzyszenie czy fundacja może nadal prowadzić wszystkie rodzaje działalności gospodarczej (w tym także te nieujawnione w KRS) na podstawie informacji (zapisów ) zawartych w zarejestrowanym w sądzie statucie.

Jak zgłosić aktualizację

Organizacja ma zaktualizować informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej wraz z pierwszym wnioskiem o zmianę danych w rejestrze, np. przy okazji zgłaszania zmiany we władzach (maksymalne nie później niż w ciągu 5 lat od momentu wejścia w życie przepisów).

W tym celu składa formularz KRS-ZM – zmiana przedmiotu działalności gospodarczej (jako załącznik do głównego formularz KRS-Z20), wskazując jeden przeważający przedmiot działalności gospodarczej oraz dziewięć pozostałych. Te informacje będą ujawnione w KRS.

Przykładowo wypełniony formularz KRS-ZM dostępny jest tutaj.

Odpowiadając na pytanie

To nie pomyłka sądu. W związku z tym, że jest to pierwszy wniosek o zmianę danych w rejestrze stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą po 1 grudnia 2014 r. (czyli po zmianie przepisów) ma ono obowiązek zaktualizować w sądzie informację o przedmiotach działalności gospodarczej, które mają być ujawnione w rejestrze, w tym o przeważającym przedmiocie działalności gospodarczej.

To zarząd podejmuje decyzję o tym, które rodzaje działalności gospodarczej prowadzonej przez organizację będą ujawnione w KRS i jaki będzie przedmiot przeważającej działalności. Nie wymaga to zmiany statutu, choć możne być potraktowane jako pretekst do zastanowienia się nad potrzebą zmiany w tym zakresie.

O tym jak zarejestrować działalność gospodarczą piszemy tutaj.

3

Podstawa prawna

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz 1161)

Art. 9.

(…) 2. Podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego mają obowiązek zgłosić zmianę w zakresie przedmiotu działalności w celu dostosowania wpisu do treści art. 40 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przy pierwszym wniosku o zmianę danych w Rejestrze, nie później niż w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli przedmiot działalności wynika z umowy spółki, aktu założycielskiego lub statutu, zgłoszenie nie wymaga ich zmiany.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1203)

Art. 40. W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane:

1) przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.