Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Reklama

Najważniejsze informacje o zgłaszaniu zmian do KRS przez organizacje pozarządowe.

1

Jak zgłosić zmianę władz fundacji do KRS?

Informacje o zmianie członków władz fundacji (np. zarządu) zgłasza się do KRS wypełniając:

 • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
 • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie np. uchwała rady fundacji o wyborze członków zarządu.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Więcej o opłatach: opłaty, odziały, konta KRS.

Uwaga

Osoba kandydująca do zarządu musi wyrazić na to zgodę. Może też być odrębne oświadczenie/zgoda na kandydowanie do zarządu, dołączane do wniosku. Może to być informacja w protokole z wyboru, o ile kandydat był na spotkaniu - potwierdzeniem jest podpis.

Reklama
2

Jak zgłosić zmianę władz stowarzyszenia do KRS?

Informacje o zmianie członków władz stowarzyszenia (zarządu, komisji rewizyjnej) zgłasza się do KRS wypełniając:

 • formularz KRS-Z20 - informacje ogólne identyfikujące fundację, a także informacje o składanych załącznikach,
 • formularz KRS-ZK - zmiana informacji o osobach wchodzących w skład organów.

Dołącza się także dokumenty potwierdzające zmianę przygotowane zgodnie z procedurą określoną w statucie. W związku z tym, że wybór i odwołanie członków władz należy do kompetencji walnego zebrania członków będą to:

 • protokół z walnego zebrania członków wraz z listą obecności,
 • uchwała walnego zebrania członków o wyborze/odwołaniu członków zarządu/komisji rewizyjnej.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji (mogą to być podpisy również nowych członków zarządu). Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty. Więcej o opłatach: opłaty, odziały, konta KRS.

Uwaga

Osoba kandydująca do zarządu musi wyrazić na to zgodę. Może to być informacja w protokole z walnego zebrania członków, potwierdzeniem jest podpis na liście obecności. Może też być odrębne oświadczenie/zgoda na kandydowanie do zarządu, dołączane do wniosku.

3

W jaki sposób zgłosić zmianę adresu/siedziby do KRS?

Stowarzyszenie/fundacja, która zmieniła adres/siedzibę zgłasza tę informację do KRSu na formularzu KRS-Z20.

Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.3 w formularzu.

Jeśli została zmieniona siedziba np. z stowarzyszenie z Wrocławia przenosi się do Warszawy, to wypełnia się pole C.3 dotyczące zmiany danych adresowych oraz pole C.5 dotyczące zmiany statutu, ponieważ informacja o siedzibie (najczęściej wymieniana jest miejscowość w której znajduje się siedziba) pojawia się w statucie stowarzyszenia/fundacji. Po zmianie siedziby zgłoszenia dokonuje się do dotychczasowego KRSu.

Formularze podpisują członkowie zarządu upoważnieni do reprezentacji. Do wniosku trzeba dołączyć dowód uiszczenia opłaty.


Sprawdź, o co pytają czytelnicy poradnik.ngo.pl:

Organizacja zmienia siedzibę. Kogo informuje?

4

W jakim czasie od uchwalenia zmian trzeba je zarejestrować w KRS? W jakim czasie trzeba zarejestrować, np. zmianę adresu?

Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, czyli także wtedy, gdy już zarejestrowana w KRS organizacja zgłasza do rejestru zmiany, np. w składzie Zarządu, statucie, zmianę siedziby etc.

Zasada tygodniowego terminu zgłoszenia wszelkich zmian, które muszą być zarejestrowane w KRS obowiązuje niezależnie od tego jaki organ ma prawo podjąć taką decyzję. Np. uchwała o zmianie statutu stowarzyszenia podjęta przez Walne Zebranie albo zmiana adresu fundacji.

5

Kto podpisuje dokumenty, na których są zgłaszane zmiany w rejestrze?

Jeśli stowarzyszenie/fundacja zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym zgłasza zmiany składając wniosek, na który składają się odpowiednie formularze oraz dokumenty (czytaj tutaj: informacje zgłaszane do KRS).

Formularze podpisują osoby wyznaczone do reprezentacji czyli członkowie Zarządu zgodnie ze sposobem reprezentacji podanym w statucie (np. dwóch członków zarządu działających łącznie w tym prezes).

Jeśli chodzi o dokumenty/załączniki do wniosku to, to kto się pod nimi podpisuje zależy od tego jaki organ podejmował decyzję dotyczącą zmiany (np. w stowarzyszeniu wszystkie uchwały podejmowane przez Walne Zebranie są podpisywane przez przewodniczącego i protokolanta zebrania).

O tym kto podpisuje dokumenty organizacji rejestrującej się w KRS - czytaj tutaj: rejestracja organizacji.

6

Jak długo trwa rejestracja zmian zgłoszonych do KRS?

Nie można jednoznacznie określić czasu w jakim na pewno nasza zmiana zostanie zarejestrowania. Na postawie art. 20a ustawy o KRS sąd rejestrowy ma 7 dni na rozpoznanie wniosku co oznacza, że najpóźniej 7 dnia referendarz sądowy bądź sędzia podejmuje decyzję i wydaje postanowienie. Takie postanowienie jest przepisywane na urzędowy formularz a potem wysyłane listem poleconym (bądź elektronicznie o ile był to wniosek złożony w sposób elektroniczny) na adres stowarzyszenia/fundacji.

Jeżeli wniosek musi być poprawiony lub uzupełniony to powinien zostać rozpoznany w ciągu 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. Jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, należy rozpatrzyć go nie później niż w ciągu miesiąca.

Poniżej przedstawiamy informacje co może się dziać na naszym wnioskiem:

 • Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wniosek złożony nie na urzędowym formularzu, złożony na formularzu nieprawidłowo wypełnionym lub nienależycie opłacony jest zwracany, bez wzywania do uzupełnienia braków. Zasadą ogólną jest, że wniosek zwrócony jest traktowany tak jakby w ogóle nie był złożony. Prezes sądu lub sąd stwierdzają tym samym, że wniosek dotknięty jest takimi brakami formalnymi, że nie można go rozpatrzyć merytorycznie. Jeżeli strona opłaciła wniosek, opłata jest zwracana. Dla osób, które po raz pierwszy dokonują rejestracji ustawodawca wprowadził jednak wyjątek. Mianowicie, zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy, w razie zwrócenia wniosku przy pierwszym wpisie do rejestru, może on być ponownie złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia zarządzenia o zwrocie. Jeżeli wniosek nie jest dotknięty brakami, wywołuje skutek od daty pierwotnego wniesienia. Zasada ta nie obowiązuje w razie kolejnego zwrotu wniosku. Na zarządzenie o zwrocie wniosku przysługuje zażalenie (zgodnie z art. 394 §1 pkt 1 k.p.c.; art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o KRS w przypadku wniosku o wpis wyłącza stosowanie art. 130¹ k.p.c.). W razie braków innych niż wymienione wcześniej uchybienia formalne stosuje się odpowiednio art. 130 k.p.c, co oznacza, że przewodniczący wzywa wnioskodawcę, pod rygorem zwrócenia pisma, do poprawienia lub uzupełnienia go w terminie tygodniowym.
 • Jeżeli wniosek nie został zwrócony z powodu braków formalnych, wówczas sąd rozpoznaje go merytorycznie. Sąd bada, czy dołączone do wniosku dokumenty są zgodne pod względem formy i treści z przepisami prawa. Sąd sprawdza też, czy wskazane we wniosku o wpis do rejestru dane osobowe osób fizycznych są prawdziwe. Bada również prawdziwość danych innych podmiotów: nazwę, numer REGON (chodzi tu oczywiście o podmioty, które ten numer już mają) oraz jeżeli podmiot jest już zarejestrowany w KRS – jego numer KRS. Poza tym sąd bada, czy zgłoszone dane są zgodne z rzeczywistym stanem, jeżeli ma w tym względzie uzasadnione wątpliwości (art. 23 ustawy o KRS).
 • Jeżeli sąd uzna, że wniosek jest zgodny z prawem, a dane w nim podane nie budzą wątpliwości pod względem zgodności z rzeczywistym stanem, wówczas wydaje postanowienie o wpisie podmiotu do Krajowego Rejestru Sądowego. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne z chwilą wydania. Stowarzyszenie/fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS. Nie jest konieczne uprawomocnienie się orzeczenia – podmiot jest od razu wpisywany do rejestru. Odpis postanowienia sąd przesyła niezwłocznie wnioskodawcy.
7

Ile mamy czasu na uzupełnienie wymaganych przez KRS zmian/dokumentów? Kiedy sąd rejestrowy może zwrócić wniosek?

Informacja o tym ile mamy czasu na uzupełnienie wymaganych przez KRS zmian/dokumentów powinna być podana w otrzymanym przez nas postanowieniu z KRS. Zazwyczaj jest to 7 lub 14 dni. W momencie kiedy nie mamy wyraźnie w postanowieniu takiej informacji obowiązuje termin tygodniowy (przepis art. 130 Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się odpowiednio).

Oczywiście postanowienie z sądu zawiera też informację co powinniśmy zrobić np. zmienić zapisy statut, uzupełnić wymagane dokumenty. Czasem jest to informacja o ustosunkowanie się do pisma organu nadzorującego (statory na terenie, które mieści się siedziba organizacji).

Jeśli stowarzyszenie/fundacja źle wypełniła formularze czy w ogóle nie złożyła formularza albo nie opłaciła wniosku mimo, że taka opłata była wymagana sąd ma prawo zwrócić wniosek bez wzywania organizacji do uzupełnienia wniosku – art. 19 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

8

Czy wniosek o rejestrację zmian w KRS można wysłać pocztą?

Tak, wniosek można wysłać pocztą listem poleconym, należy wtedy zachować dowód nadania listu. Wniosek możemy też złożyć osobiście w sądzie, wówczas trzeba mieć dodatkową jedną wersję wniosku (przynajmniej głównego formularza), aby pracownik biura podawczego potwierdził na niej, że wniosek został złożony.

9

Czy wniosek o rejestrację zmian w KRS można złożyć przez Internet?

Tak, podobnie jak w przypadku rejestracji organizacji możemy zgłaszając zmiany zgłosić wniosek w postaci elektorniczniej. Można to zrobić poprzez specjalny panel do składania wniosków do KRS uruchomiony na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest on dostępny pod adresem: https://pdi.ms.gov.pl/portal_v1/.

Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba:

 • dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, który występuje w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji,
 • wszystkie dokumenty dołączone do wniosku muszą mieć podpis elektroniczny i występować w jednym z wymienionych formatów: pdf (z możliwością wydruku), doc, rtf, odt, txt.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.