Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Informacje o Krajowym Rejestrze Sądowym - opłatach, oddziałach i ich nr kont, przydatne dla organizacji pozarządowych.

1

Za co się płaci przy zgłaszaniu zmian do KRS w przypadku już zarejestrowanej organizacji?

Poniższe informacje zostały przygotowane w oparciu o materiały pochodzące ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Opłata za wpis stały do wniosku o*
 
Podmiot podlegający wpisowi do:
 
Rejestr przedsiębiorców
Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
Rejestr przedsiębiorców oraz rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
zmianę wpisu w rejestrze
250 zł
0 lub 150 zł
250 zł
wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców
 
 
150 zł
wykreślenie z KRS
300 zł
300 zł
300 zł
przyjęcie dokumentów 40 zł 40 zł 40 zł
o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym 40 zł 40 zł 40 zł

Wniesienie opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) w przypadku:
 
wpis podmiotu do KRS
 
 
wpis zmiany danych
 
 
wykreślenie z KRS
 
100 zł
100 zł
100 zł
Reklama
2

Gdzie znajdę numery rachunków bankowych wydziałów KRS?

Poniższa tebela została przygotowana w oparciu o informacje pochodzącą ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Pełen wykaz rachunków bankowych sądów znajduje się tutaj: http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

Numery rachunków bankowych dla odpowiednich wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego

Białystok

Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Białymstoku, 85 1010 1049 0022 0622 3100 0000

Bielsko-Biała

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Katowicach, 09 1010 1212 0031 6022 3100 0000

Bydgoszcz

Sąd Rejonowy, XIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Bydgoszczy, 48 1010 1078 0009 1222 3100 0000

Częstochowa

Sąd Rejonowy, XVII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Katowicach, 45 1010 1212 0057 4422 3100 0000

Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku , VIII Wydział Gospodarczy KRS w Gdańsku

NBP O/O w Gdańsku, 98 1010 1140 0207 1822 3100 0000

Gliwice

Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Katowicach, 02 1010 1212 3055 6722 3100 0000

Katowice

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Katowicach, 50 1010 1212 0012 9622 3100 0000

Kielce

Sąd Rejonowy, X Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Kielcach, 35 1010 1238 0804 8022 3100 0000

Koszalin

Sąd Rejonowy, IX Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Szczecinie, 46 1010 1599 0143 6822 3100 0000

Kraków

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Krakowie, 38 1010 1270 0030 7222 3100 0000

Łódź

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Łodzi, 57 1010 1371 0005 3422 3100 0000

Olsztyn

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Olsztynie, 08 1010 1397 0032 4522 3100 0000

Opole

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Opolu, 24 1010 1401 0013 9722 3100 0000

Poznań

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Poznaniu, 12 1010 1469 0071 7122 3100 0000

Rzeszów

Sąd Rejonowy, XII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Rzeszowie, 23 1010 1528 0016 9022 3100 0000

Szczecin

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Szczecinie, 92 1010 1599 0526 7622 3100 0000

Świdnik

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Lublinie, 52 1010 1339 0013 8422 3100 0000

Toruń

Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Bydgoszczy, 37 1010 1078 0036 3622 3100 0000

Warszawa

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Warszawie, 55 1010 1010 0400 3522 3100 0000

Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O we Wrocławiu, 03 1010 1674 0077 8022 3100 0000

Zielona Góra

Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy KRS

NBP O/O w Zielonej Górze, 49 1010 1704 0015 3122 3100 0000

3

Czy mogę wnieść opłatę za rejestrację zmian w mojej organizacji w KRS na konto, czy muszę zapłacić w sądzie?

Opłaty dokonuje się:

  • na rachunek bieżący sądu
  • lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje dany wydział KRS, do którego składany jest wniosek.

Warto pamiętać, że jeśli opłaty dokonuje się na rachunek bankowy - dowód opłaty (potwierdzenie przelewu) jest jednym z załączników do składanego wniosku.

4

Czy i jak stowarzyszenie lub fundacja może ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych w KRS?

Uwaga

Zarówno fundacja, jak i stowarzyszenie mogą starać się o zwolnienie z opłat sądowych np. za rejestrację w KRS, za rejestrację w rejestrze przedsiębiorców. Nie można jednak być zwolnionym z opłaty za ogłoszenie Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Stowarzyszenia i fundacje mogą ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Muszą jednak wykazać, że nie są w stanie ponieść kosztów postępowania o wpis.

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (art. 104) organizacjom społecznym, których zadanie nie polega na prowadzeniu działalności gospodarczej, sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych w ich własnych sprawach prowadzonych w związku z działalnością społeczną, oświatową, naukową, kulturalną, sportową, dobroczynną i samopomocową, w zakresie ochrony konsumenta, ochrony środowiska i opieki społecznej. Podejmując decyzję o zwolnieniu sąd bierze pod uwagę cele działalności organizacji i możliwości oraz potrzeby realizacji tych celów na drodze postępowania cywilnego. Pamiętajmy, że nie można zwolnić z opłaty za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wniosek o zwolnienie należy złożyć w formie pisemnej lub ustnej do protokołu w sądzie. Zwolnienie może być częściowe lub całościowe.

W przypadku organizacji ubiegających się o wpis do rejestru przedsiębiorców, szanse za zwolnienie bardzo maleją. Sąd może potraktować organizację jako potencjalnego przedsiębiorcę, który decydując się na ten dodatkowy rodzaj działalności, musi się też liczyć z pewnymi inwestycjami, które trzeba ponieść na początku, zanim pojawią się zyski.

5

Wypis i wyciąg z KRS – co to jest, jak się je uzyskuje, opłaty

Udzielaniem informacji z KRS zajmuje się Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego. Przy sądach funkcjonują oddziały Centralnej Informacji. Do nich należy się udać, aby uzyskać informacje, otrzymać odpisy, wyciągi i zaświadczenia z rejestru.

Rodzaje wydawanych dokumentów to m.in:

  • odpis pełny: zawiera treść wszystkich wpisów w rejestrze pod danym numerem KRS, dokonanych od chwili pierwszego wpisu, jest to historia organizacji, obejmująca oczywiście tylko te informacje/zmiany rejestrowane w KRSie .
  • odpis aktualny: zawiera aktualną treść wpisów w rejestrze - ten dokument jest najbardziej potrzebny podczas bieżącej działalności organizacji np. gdy organizacja stara się o dotację jest to jeden z podstawowych załączników
  • wyciąg z rejestru: zawiera aktualną treść wpisów, obejmującą wskazane przez podmiot działy rejestru np. z informacje z działu o oddziałach stowarzyszenia
  • zaświadczenia: o tym, że dany podmiot jest wpisany do KRS, że nie jest tam wpisany lub, że został z niego wykreślony np. może być potrzebne do wykreślenia informacji w REGONIE
  • informacje: np. o numerze KRS, pod którym wpisany jest dany podmiot

Uwaga

Wyciąg bezpłatny można pobrać z internetu. Odpis zawiera: adres strony internetowej MS, z której został wydrukowany; formę graficzną zgodną z rozporządzeniem oraz identyfikator wydruku i dzięki temu ma charakter urzędowego dokumentu, choć nie ma pieczątki z KRS-u. Można więc wydrukować go i posługiwać się w kontaktach z urzędami, kiedy wymagany jest aktualny odpis organizacji. Nie trzeba potwierdzać za zgodność z oryginałem.

Od 2012 r. Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnia na swojej stronie nową wyszukiwarkę podmiotów w KRS – znajduje się ona pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Po podaniu, np. numeru KRS danej organizacji można: sprawdzić jej dane oraz pobrać odpis i wydrukowac go na własny użytek.

6

Co trzeba zrobić, gdy chcemy uzyskać taki dokument (np. odpis aktualny) z oddziału KRS?

Po pierwsze na odpowiednim formularzu złożyć wniosek o jego uzyskanie, np.:

  • CI KRS-COD – wniosek o wydanie odpisu z KRS,
  • CI KRS-CWY – wniosek o wydanie wyciągu z KRS,
  • CI KRS-CZ-OPP – wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot wpisany do KRS jest organizacją pożytku publicznego.

Formularze dostępne są w oddziałach Centralnej Informacji KRS oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Po drugie zapłacić za odpis, wyciąg czy zaświadczenie, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Po trzecie złożyć wniosek w Centralnej Informacji KRS lub jej oddziałach. Możemy to zrobić osobiście albo za pośrednictwem poczty. Jeśli nieprawidłowo wypełnimy wniosek, nie opłacimy go albo zapłacimy mniej niż powinniśmy to taki wniosek nie jest rozpatrywany (pozostawia się go bez adania biegu) a informacja o tym jest do nas przesyłana (do wnioskodawcy).

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.