Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Dotacje. Partner w projekcie a wkład własny

Reklama

Projekty partnerskie realizowanie przez organizacje mogą mieć różny charakter. Ich rozliczanie zależy zarówno od rodzaju projektu, jak i od zasad, które narzucają przepisy. Dlatego warto jasno ustalić reguły współpracy i podział zadań oraz kosztów, a także sposób ich rozliczania - mówi doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Dostaliśmy dotację z naszego urzędu miasta. Działania realizowaliśmy wspólnie z innym stowarzyszeniem i część wkładu własnego stanowią faktury tego stowarzyszenia. Teraz urząd, przy rozliczeniu dotacji, kwestionuje nam ten wkład własny, twierdząc, że dotacja była udzielona tylko nam i że nie mogą tego wkładu własnego przyjąć. Czy słusznie?

Reklama
2

ODPOWIEDŹ DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL

3

Wspólne działanie – wspólna oferta

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo reguluje zasady współpracy pomiędzy organizacjami i samorządowymi jednostkami administracji publicznej, przewiduje taką możliwość, aby dwie lub więcej organizacje złożyły ofertę wspólną na realizację zadania publicznego.

W ofercie takiej powinny być, oprócz wszelkich informacji związanych z planowanym zadaniem publicznym (przygotowanych zgodnie z ogłoszonym formularzem oferty i wytycznymi do danego konkursu), dodatkowe informacje właściwe dla oferty wspólnej: informacja jakie zadania będą realizowali poszczególni partnerzy oraz sposób ich reprezentacji.

Jeżeli oferta złożona przez kilka organizacji zostanie  wybrana do realizacji, zadania urząd przygotowuje i podpisuje jedną umowę z wszystkim partnerami. Każda z organizacji ma wyliczoną swoją część dotacji, która zostaje przelana bezpośrednio na jej konto bankowe. Organizacje po zrealizowaniu wspólnego projektu, składają wspólne sprawozdanie (analogicznie do wspólnego wniosku).

W takiej sytuacji, jest możliwe, że wkład własny jest pokrywany tylko przez jedną organizację, o ile tak było przewidziane w kosztorysie  w składanej ofercie i w podpisanej umowie.

4

Wspólne działanie – odrębne rozliczenie

Zupełne inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dwie lub więcej organizacji realizują wspólnie projekt, ale o dotację (wsparcie realizacji zadania publicznego) występuje jedna z nich. Dotacja jest przyznana jednej organizacji, to z nią jest zawarta umowa, a w rozliczeniu są składane tylko dokumenty zaksięgowane przez tę organizację, która otrzymała dotację. W rozliczeniu dotacji organizacja uwzględnia tylko te faktury, rachunki czy inne dokumenty finansowe, które świadczą o rzeczywistym poniesieniu kosztów prze te organizację. Nie można zatem rozliczać wydatków które poniósł inny podmiot (i które są wystawione na inny podmiot). Dotyczy to zarówno kosztów finansowanych z dotacji, jak i zadeklarowanego wkładu własnego. Odpowiadając na pytanie

W tym przypadku, kiedy oferta była złożona przez jedną organizację i  i urząd zawarł umowę na realizację zadania tylko z nią,  nie ma możliwości rozliczenia wkładu poniesionego przez inną organizację. Zastrzeżenia urzędu co do sposobu wydatkowania dotacji  i jej rozliczenia są słuszne. Organizacja zostanie prawdopodobnie poproszona o zwrot części dotacji w wysokości równej zadeklarowanemu wkładowi własnemu.

5

Podstawa prawna:

6

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7

Art. 14.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

8

Art. 16.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.