Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wszystko o działalności odpłatnej w jednym miejscu! Kup kurs online "Jak NGO może sprzedawać produkty i usługi"

Dotacje. Partner w projekcie a wkład własny

Reklama

Projekty partnerskie realizowanie przez organizacje mogą mieć różny charakter. Ich rozliczanie zależy zarówno od rodzaju projektu, jak i od zasad, które narzucają przepisy. Dlatego warto jasno ustalić reguły współpracy i podział zadań oraz kosztów, a także sposób ich rozliczania - mówi doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Dostaliśmy dotację z naszego urzędu miasta. Działania realizowaliśmy wspólnie z innym stowarzyszeniem i część wkładu własnego stanowią faktury tego stowarzyszenia. Teraz urząd, przy rozliczeniu dotacji, kwestionuje nam ten wkład własny, twierdząc, że dotacja była udzielona tylko nam i że nie mogą tego wkładu własnego przyjąć. Czy słusznie?

Reklama
2

ODPOWIEDŹ DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL

3

Wspólne działanie – wspólna oferta

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która szczegółowo reguluje zasady współpracy pomiędzy organizacjami i samorządowymi jednostkami administracji publicznej, przewiduje taką możliwość, aby dwie lub więcej organizacje złożyły ofertę wspólną na realizację zadania publicznego.

W ofercie takiej powinny być, oprócz wszelkich informacji związanych z planowanym zadaniem publicznym (przygotowanych zgodnie z ogłoszonym formularzem oferty i wytycznymi do danego konkursu), dodatkowe informacje właściwe dla oferty wspólnej: informacja jakie zadania będą realizowali poszczególni partnerzy oraz sposób ich reprezentacji.

Jeżeli oferta złożona przez kilka organizacji zostanie  wybrana do realizacji, zadania urząd przygotowuje i podpisuje jedną umowę z wszystkim partnerami. Każda z organizacji ma wyliczoną swoją część dotacji, która zostaje przelana bezpośrednio na jej konto bankowe. Organizacje po zrealizowaniu wspólnego projektu, składają wspólne sprawozdanie (analogicznie do wspólnego wniosku).

W takiej sytuacji, jest możliwe, że wkład własny jest pokrywany tylko przez jedną organizację, o ile tak było przewidziane w kosztorysie  w składanej ofercie i w podpisanej umowie.

4

Wspólne działanie – odrębne rozliczenie

Zupełne inna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy dwie lub więcej organizacji realizują wspólnie projekt, ale o dotację (wsparcie realizacji zadania publicznego) występuje jedna z nich. Dotacja jest przyznana jednej organizacji, to z nią jest zawarta umowa, a w rozliczeniu są składane tylko dokumenty zaksięgowane przez tę organizację, która otrzymała dotację. W rozliczeniu dotacji organizacja uwzględnia tylko te faktury, rachunki czy inne dokumenty finansowe, które świadczą o rzeczywistym poniesieniu kosztów prze te organizację. Nie można zatem rozliczać wydatków które poniósł inny podmiot (i które są wystawione na inny podmiot). Dotyczy to zarówno kosztów finansowanych z dotacji, jak i zadeklarowanego wkładu własnego. Odpowiadając na pytanie

W tym przypadku, kiedy oferta była złożona przez jedną organizację i  i urząd zawarł umowę na realizację zadania tylko z nią,  nie ma możliwości rozliczenia wkładu poniesionego przez inną organizację. Zastrzeżenia urzędu co do sposobu wydatkowania dotacji  i jej rozliczenia są słuszne. Organizacja zostanie prawdopodobnie poproszona o zwrot części dotacji w wysokości równej zadeklarowanemu wkładowi własnemu.

5

Podstawa prawna:

6

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7

Art. 14.

2. Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną.

3. Oferta wspólna wskazuje:

1) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

2) sposób reprezentacji podmiotów, o których mowa w ust. 2, wobec organu administracji publicznej.

4. Umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego.

8

Art. 16.

4. Zadanie publiczne nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, z zastrzeżeniem ust. 7.

7. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z którymi organ administracji publicznej zawarł umowę, o której mowa w ust. 1, mogą zlecić realizację zadania publicznego wybranym, w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, niebędącym stronami umowy, odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie zadania publicznego.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.