Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze terminy dla organizacji wiążą się między innymi z obowiązkami dotyczącymi sprawozdawczości, podatków, zatrudniania i obowiązków wobec ZUS. Sprawdź, co musisz wiedzieć na ten temat.

1

Na początek

Pamiętajcie o ważnym obowiązku - terminie na samym początku działalności. Chodzi o 21 dni na zgłoszenie danych uzupełniających do urzędu skarbowego. Więcej informacji o tym obowiązku na stronie: Uzyskiwanie numerów NIP i REGON, zakładanie konta.

Reklama
2

Sprawozdanie finansowe – obowiązek stowarzyszeń i fundacji

Obowiązki sprawozdawcze opisaliśmy już we wcześniejszy fragmencie przewodnika, gdzie podawaliśmy najważniejsze obowiązki organizacji pozarządowych. Tu przypominamy w skrócie: 

  • organizacja pozarządowa sporządza i podpisuje sprawozdanie finansowe do 31 marca, zatwierdza je do 30 czerwca, a wysyła do 10 lipca (do szefa KAS) lub do 15 lipca (do KRS - jeśli prowadzi działalność gospodarczą) - UWAGA: wskazane tu obowiązki sprawozdawcze nie dotyczą organizacji, które prowadzą tzw. UEPiK (zobacz: uproszczona ewidencja przychodów i kosztów),
  • każda fundacja ma obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności do ministra sprawującego nad nią nadzór - należy je wysłać najpóźniej do końca roku, 
  • organizacje mające status pożytku mają obowiązek zamieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w bazie sprawozdań OPP - najpóźniej do 15 lipca.

W 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa przedstawione wyżej standardowe terminy sprawozdawcze zostały przesunięte. Zobacz: Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8 [infografika].

3

Sprawozdania z wykonania umów

Umowy, które organizacje pozarządowe podpisują z urzędami, instytucjami, grantodawcami, sponsorami zazwyczaj zawierają zapisy, zobowiązujące do złożenia sprawozdanie z wykonania umowy w określonym (w umowie) terminie. Inne daty, na które warto zwrócić uwagę, to od kiedy i do kiedy można wydawać pieniądze pochodzące z dotacji lub grantu (nie zawsze jest to data tożsama z datą podpisania umowy), a od kiedy pieniądze, które zaliczamy do wkładu własnego.

4

Roczne rozliczenia podatku dochodowego

Każda organizacja pozarządowa musi – na odpowiednim formularzu CIT-8 – złożyć do urzędu skarbowego rozliczenie z podatku dochodowego od osób prawnych za dany rok do 31 marca następnego roku. Dotyczy to także tych organizacji, które są zwolnione z płacenia tego podatku.

Termin składania CIT-8 w 2020 r. został (z powodu epidemii) przesunięty. Zobacz: Przesunięte terminy sprawozdań i CIT-8 [infografika].

5

Deklaracja dotycząca darowizn

Organizacje, pozarządowe, które otrzymały darowizny określonej wartości, wykazują je, wypełniając formularz CIT-D do 31 marca (to część wskazanej wyżej deklaracji CIT-8). Obowiązek sporządzania tej deklaracji pojawia się, gdy wartość jednorazowej darowizny przekracza 15.000 zł lub wartość wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku od jednego darczyńcy przekracza 35.000 zł, przy czym z obowiązku składania tej deklaracji zwolnione są organizacje, których dochód za dany rok podatkowy nie przekracza 20.000 zł.

6

Podatek od nieruchomości

Organizacja pozarządowa, która posiada nieruchomość lub wynajmuje lokal od gminy (urzędu) składa do 31 stycznia odpowiednią deklarację do urzędu gminy oraz opłaca podatek. Organizacje pożytku publicznego składają deklarację zerową, jeśli wynajmują lokal na działalność statutową.

7

Podatki VAT-owców

Organizacja pozarządowa, która z racji określonej wysokości uzyskanych dochodów, pochodzących z działalności gospodarczej lub przychodów pochodzących z działalności odpłatnej musi odprowadzać podatek VAT, rozlicza się z tego podatku do 25 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

8

Roczne rozliczenie podatku „od pracowników”

Każda organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o pracę musi do 31 stycznia rozliczyć – na formularzu PIT4R – rozliczenie wszystkich zaliczek, które – jako pracodawca - były płacone w ciągu roku w związku z tymi umowami.

Do końca lutego organizacja pozarządowa musi wysłać – na formularzu PIT 11 – pracownikom, z którymi zawierała umowy, informację o dochodach i odprowadzonym podatku (podatku dochodowym od osób fizycznych).

9

Podatki i składki ZUS pracodawcy

Każda organizacja pozarządowa, która zatrudnia osoby na umowy o dzieło, na zlecenie lub umowy o pracę musi przekazywać zaliczki na podatek (podatek dochodowy od osób fizycznych), związany z tymi umowami do 20 dnia następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

Organizacja pozarządowa, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie, przesyła deklarację ZUS (a w niej kwotę ubezpieczenia zdrowotnego, społecznego i składki na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych) za pomocą programu Płatnik (którym zazwyczaj posługują się księgowi) do 15 następnego miesiąca (za miesiąc poprzedzający).

10

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Organizacja pozarządowa, która zatrudnia pracowników na umowę o pracę albo na umowę zlecenie (jeśli osoba ta nie jest zatrudniona na stałe gdzieś indziej i ma skończone 26 i nie jest studentem) ma obowiązek w ciągu 7 dni „zgłosić pracownika” do ZUS od momentu zawarcia umowy (czyli od momentu zatrudnienia) – a nie od terminu przekazania pieniędzy za wykonaną pracę. Osobę zatrudnioną na stałe (czyli w sposób ciągły, bez przerw) zgłasza się tylko raz.


Więcej informacji o terminach, których muszą trzymać się organizacje pozarządowe znajdziecie w KALENDARZU.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.