Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama

Przeprowadzenie zebrania założycielskiego to kolejny krok w rejestracji stowarzyszenia. Podpowiadamy jak to zrobić, aby uniknąć błędów.

1

Zwołanie zebrania założycielskiego

Ustalenie szczegółów

Stowarzyszenie zakłada grupa 7 osób. Staną się one członkami założycielami. Na zebranie warto jednak zaprosić kilka osób więcej, na wypadek gdyby, ktoś nie dotarł.

Aby zebranie przebiegało sprawnie, trzeba wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne: znaleźć osobę, która poprowadzi zebranie, a także osobę, która spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty, rozesłać do założycieli projekt statutu i zachęcić ich do zastanowienia się nad kandydowaniem do władz stowarzyszenia.

Przed zebraniem założycielskim

Przygotowujemy:

 1. Projekt statutu
 2. Dokumenty:
 • Listę członków założycieli z danymi: imię i nazwisko; data i miejsce urodzenia; miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis (bardzo ważne!). Listę możemy mieć od razu zapełnioną danymi, z wolnym miejscem na podpis osoby lub pustą – wówczas dane zostaną wpisane przez uczestników zebrania. W tym drugim przypadku trzeba pamiętać, aby sprawdzić kompletność danych na liście zanim zakończy się zebranie. Wygodnie jest, jeśli ta sama lista zawiera dodatkowo oświadczenie członków założycieli o: posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności czynności prawnych i pełni praw obywatelskich (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy - Prawo o stowarzyszeniach). Jeśli na liście nie ma takiego oświadczenia, każdy założyciel musi złożyć takie oświadczenie w formie pisemnej.

Listę należy przygotować w trzech egzemplarzach: dwa będą złożone do KRS, jeden zostanie w dokumentacji organizacji. Uczestnicy zebrania podpisują wszystkie egzemplarze listy.

 • Uchwały, które muszą być podjęte w trakcie zebrania:
 1. uchwała o powołaniu stowarzyszenia – np. uchwała nr 1;
 2. uchwała o przyjęciu statutu – np. uchwała nr 2;
 3. uchwała o wyborze zarządu – np. uchwała nr 3;
 4. uchwała o wyborze komisji rewizyjnej – np. uchwała nr

Po zebraniu powstaje protokół z zebrania założycielskiego - czyli dokument, który odtwarza przebieg całego zebrania. Zwiera on porządek obrad, opis przebiegu zebrania, podjętych uchwał i podpisy przewodniczącego i protokolanta (sekretarza).

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako odrębne załączniki. Jeśli uchwały są załącznikami podpisuje je przewodniczący zebrania i protokolant (sekretarz).

Wszystkie dokumenty należy przygotować w trzech egzemplarzach. Dwa składane są do sądu, a jeden zostaje w dokumentacji organizacji.

Przykładowe uchwały, protokół i statut, znajdziesz tu: https://poradnik.ngo.pl/stowarzyszenie-rejestrowane-w-krs-wzory-dokumentow

Reklama
2

Przebieg zebrania założycielskiego

Przykładowy przebieg zebrania założycielskiego

 1. Powitanie i przedstawienie celu zebrania przez osobę z tzw. grupy roboczej.
 2. Ustalenie sposobu głosowania (tzn. czy uchwały są podejmowane w głosowaniu jawnym czy tajnym, zwykłą większością czy bezwzględną większością głosów - pamiętajmy, że uchwały o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu powinny być przyjęte jednogłośnie).
 3. Wybór przewodniczącego (prowadzi spotkanie) i protokolanta (rejestruje przebieg spotkania - sporządza protokół z zebrania) – kandydaci mogą zgłosić się sami lub zostać zgłoszeni przez inne osoby.
 4. Podpisanie listy członków założycieli (listę dobrze jest przygotować wcześniej, w praktyce można dać ją do podpisania już w momencie, gdy osoby przychodzą na spotkanie, a w tym punkcie przewodniczący powinien tylko sprawdzić czy na pewno wszyscy członkowie podpisali się na wszystkich egzemplarzach listy).
 5. Podjęcie uchwały o powołaniu stowarzyszenia (uchwała nr 1).
 6. Dyskusja nad statutem, ewentualne zgłoszenie i zatwierdzenie poprawek oraz uwag.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu statutu (uchwała nr 2).
 8. Zgłoszenie kandydatów i wybór zarządu stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze zarządu (uchwała nr 3).
 9. Zgłoszenie kandydatów i wybór komisji rewizyjnej stowarzyszenia – podjęcie uchwały o wyborze komisji rewizyjnej (uchwała nr 4).
 10. Zamknięcie zebrania

Za formalności związane z rejestracją odpowiada zarząd stowarzyszenia. Zarząd przygotowuje i składa wniosek do sądu rejestrowego. Będzie to ostatni etap na drodze ku formalnemu powstaniu stowarzyszenia.

3

Zobacz film o zebraniu założycielskim

Więcej z tego działu

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.