Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zakładanie klubu sportowego. Co zmienia nowelizacja prawa o stowarzyszeniach

Reklama

20 maja 2016 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą między innymi sposobu powoływania organizacji. Nowelizacja wpływa również na kluby sportowe, które zakładane są i działają jak stowarzyszenia.

1

Pytanie

PYTANIE DO SERWISU PORADNIK.NGO.PL: Chcemy założyć klub sportowy wpisany do ewidencji starosty. Czy obowiązuje nas liczba 15 czy 7 członków założycieli? Czy zmiana ustawy o stowarzyszeniach zmienia też sposób zakładania klubu sportowego?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA

Organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu definiuje ustawa o sporcie. Nie określa jednak jednej właściwej formy prawnej klubu sportowego. Mogą to być kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia i wpisane do ewidencji starosty, stowarzyszenia rejestrowe, a nawet spółki kapitałowe. Uzyskują one osobowość prawną wraz z wpisem do ewidencji starosty lub przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kluby sportowe powoływane są i działają na podstawie ustawy o sporcie i ustawy prawo o stowarzyszeniach, do której odsyła ta pierwsza. Wyłącza się jedynie procedury rejestracji dla organizacji sportowych wpisanych do ewidencji starosty. Te zostały określone w odrębnym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. W prawie dla stowarzyszeń określono zasady zakładania organizacji, mające zastosowanie w przypadku klubów sportowych: m.in. liczbę osób potrzebnych do powołania organizacji, warunki, jakie muszą spełnić założyciele czy informacje, które powinny się znaleźć w statucie podmiotu.

Dlatego zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach są ważne również dla założycieli klubów sportowych.

Co się zmienia w ustawie o stowarzyszeniach?

20 maja 2016 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany są szerokie: od zakładania organizacji, pełnomocnictwa w relacji stowarzyszenie – członek zarządu, po regulacje dotyczące oddziałów.

Sprawdź co się zmieni: Stowarzyszenia. Czy wiesz, co zmieni się w maju?

Jednak w omawianym przypadku, na etapie powoływania klubu sportowego, który wpisany będzie do ewidencji starosty, najważniejsze są:

 • uproszczenia związane z powołaniem organizacji, tj. zmniejszenie liczby osób potrzebnych do założenia klubu,
 • możliwość wynagradzania członków zarządu – jeśli klub będzie chciał z niej skorzystać, taka informacja musi się znaleźć w jego statucie.

Co zmiany ustawy o stowarzyszeniach zmieniają w praktyce?

W praktyce zmiany w ustawie o stowarzyszeniach oznaczają, że:

 • zmniejsza się wymagana liczba członków założycieli klubu sportowego. Od 20 maja 2016 może to być min. 7 osób, a nie jak przed nowelizacją 15.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach członkami założycielami mogą być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Małoletni nie mogą sami powołać organizacji, ale mogą przystąpić do już istniejącej. W tym zakresie prawo się nie zmienia. W przypadku uczniowskiego klubu sportowego, członkami są w szczególności: uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 • przygotowując statut klubu, czyli najważniejszy dokument, na podstawie którego organizacja będzie działała, należy zadbać o to, aby pojawiła się w nim informacja o wynagradzaniu członków zarządu, jeśli klub taką możliwość przewiduje. Przed nowelizacją wynagradzanie członków zarządu za pełnione funkcje było niemożliwe.

Inne informacje, które muszą się znaleźć w statucie, pozostają niezmienne. Są to:

 • nazwa klubu, odróżniająca go od innych organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę klubu,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania klubu.

Od 20 maja 2016 roku w umowach między członkiem zarządu, a stowarzyszeniem, organizację reprezentuje pełnomocnik. Dowiedz się więcej: Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

Odpowiadając na pytanie

Powołując klub sportowy, który nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej i wpisany będzie do ewidencji starosty po 20 maja 2016 roku należy wziąć pod uwagę nowelizację przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach. Na etapie powoływania organizacji ważne są przede wszystkim zmiany w liczbie członków założycieli, z min. 15 do 7 osób i wymaganych treści statutu, jeśli klub zamierza wynagradzać swój zarząd.

Sprawdź jak założyć organizację po zamianach w ustawie: Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016.

Bez zmian pozostaje rejestracja klubu. Kluby, które w swoim statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wpisywane są do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Taki wpis przebiega zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o wpis do ewidencji starosty składa komitet założycielski klubu sportowego. Tak wynika z rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ewidencji klubów sportowych.

W ustawie prawo o stowarzyszeniach powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. Zarząd nowo powstałej organizacji składa wniosek.

Jeśli chodzi o dokumenty załączane do wniosku, praktyka bywa różna, dlatego najlepiej zapytać w swoim starostwie. Zazwyczaj są to:

 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z: uchwałą o powołaniu klubu, uchwałą o zatwierdzeniu statutu, uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego, uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej),
 • lista założycieli zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis,
 • lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób),
 • informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu,
 • statut klubu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w serwisie poradnik.ngo.pl w dziale organizacje sportowe.

W przypadku, kiedy organizacja sportowa planuje działalność ekonomiczną konieczna jest rejestracja w KRS. Wówczas podstawę prawną stanowić będą ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeks postępowania cywilnego.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857)

Art. 3. 1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Art. 4. 1.Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

5. Do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.

7. Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.