Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zakładanie klubu sportowego. Co zmienia nowelizacja prawa o stowarzyszeniach

Reklama

20 maja 2016 roku weszły w życie zmienione przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany dotyczą między innymi sposobu powoływania organizacji. Nowelizacja wpływa również na kluby sportowe, które zakładane są i działają jak stowarzyszenia.

1

Pytanie

PYTANIE DO SERWISU PORADNIK.NGO.PLChcemy założyć klub sportowy wpisany do ewidencji starosty. Czy obowiązuje nas liczba 15 czy 7 członków założycieli? Czy zmiana ustawy o stowarzyszeniach zmienia też sposób zakładania klubu sportowego?

Reklama
2

Odpowiedź

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA

Organizacje prowadzące działalność w zakresie sportu definiuje ustawa o sporcie. Nie określa jednak jednej właściwej formy prawnej klubu sportowego. Mogą to być kluby sportowe i uczniowskie kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia i wpisane do ewidencji starosty, stowarzyszenia rejestrowe, a nawet spółki kapitałowe. Uzyskują one osobowość prawną wraz z wpisem do ewidencji starosty lub przez rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Kluby sportowe powoływane są i działają na podstawie ustawy o sporcie i ustawy prawo o stowarzyszeniach, do której odsyła ta pierwsza. Wyłącza się jedynie procedury rejestracji dla organizacji sportowych wpisanych do ewidencji starosty. Te zostały określone w odrębnym rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki. W prawie dla stowarzyszeń określono zasady zakładania organizacji, mające zastosowanie w przypadku klubów sportowych: m.in. liczbę osób potrzebnych do powołania organizacji, warunki, jakie muszą spełnić założyciele czy informacje, które powinny się znaleźć w statucie podmiotu.

Dlatego zmiany w ustawie prawo o stowarzyszeniach są ważne również dla założycieli klubów sportowych.

Co się zmienia w ustawie o stowarzyszeniach?

20 maja 2016 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach. Zmiany są szerokie: od zakładania organizacji, pełnomocnictwa w relacji stowarzyszenie – członek zarządu, po regulacje dotyczące oddziałów.

Sprawdź co się zmieni: Stowarzyszenia. Czy wiesz, co zmieni się w maju?

Jednak w omawianym przypadku, na etapie powoływania klubu sportowego, który wpisany będzie do ewidencji starosty, najważniejsze są:

 • uproszczenia związane z powołaniem organizacji, tj. zmniejszenie liczby osób potrzebnych do założenia klubu,
 • możliwość wynagradzania członków zarządu – jeśli klub będzie chciał z niej skorzystać, taka informacja musi się znaleźć w jego statucie.

Co zmiany ustawy o stowarzyszeniach zmieniają w praktyce?

W praktyce zmiany w ustawie o stowarzyszeniach oznaczają, że:

 • zmniejsza się wymagana liczba członków założycieli klubu sportowego. Od 20 maja 2016 może to być min. 7 osób, a nie jak przed nowelizacją 15.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach członkami założycielami mogą być obywatele polscy, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych oraz cudzoziemcy mieszkający w Polsce. Małoletni nie mogą sami powołać organizacji, ale mogą przystąpić do już istniejącej. W tym zakresie prawo się nie zmienia. W przypadku uczniowskiego klubu sportowego, członkami są w szczególności: uczniowie, rodzice i nauczyciele.

 • przygotowując statut klubu, czyli najważniejszy dokument, na podstawie którego organizacja będzie działała, należy zadbać o to, aby pojawiła się w nim informacja o wynagradzaniu członków zarządu, jeśli klub taką możliwość przewiduje. Przed nowelizacją wynagradzanie członków zarządu za pełnione funkcje było niemożliwe.

Inne informacje, które muszą się znaleźć w statucie, pozostają niezmienne. Są to:

 • nazwa klubu, odróżniająca go od innych organizacji i instytucji,
 • teren działania i siedzibę klubu,
 • cele i sposoby ich realizacji,
 • sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 • władze klubu, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełniania składu oraz ich kompetencje,
 • sposób reprezentowania klubu oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanowienia składek członkowskich,
 • zasady dokonywania zmian statutu,
 • sposób rozwiązania klubu.

Od 20 maja 2016 roku w umowach między członkiem zarządu, a stowarzyszeniem, organizację reprezentuje pełnomocnik. Dowiedz się więcej: Nowelizacja stowarzyszeń. Pełnomocnicy do podpisywania umów z członkami zarządu

Odpowiadając na pytanie

Powołując klub sportowy, który nie zamierza prowadzić działalności gospodarczej i wpisany będzie do ewidencji starosty po 20 maja 2016 roku należy wziąć pod uwagę nowelizację przepisów ustawy prawo o stowarzyszeniach. Na etapie powoływania organizacji ważne są przede wszystkim zmiany w liczbie członków założycieli, z min. 15 do 7 osób i wymaganych treści statutu, jeśli klub zamierza wynagradzać swój zarząd.

Sprawdź jak założyć organizację po zamianach w ustawie: Zakładam stowarzyszenie po 20 maja 2016.

Bez zmian pozostaje rejestracja klubu. Kluby, które w swoim statucie nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej wpisywane są do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę podmiotu. Taki wpis przebiega zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki procedurą Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wniosek o wpis do ewidencji starosty składa komitet założycielski klubu sportowego. Tak wynika z rozporządzenia dotyczącego prowadzenia ewidencji klubów sportowych.

W ustawie prawo o stowarzyszeniach powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. Zarząd nowo powstałej organizacji składa wniosek.

Jeśli chodzi o dokumenty załączane do wniosku, praktyka bywa różna, dlatego najlepiej zapytać w swoim starostwie. Zazwyczaj są to:

 • protokół z zebrania założycielskiego wraz z: uchwałą o powołaniu klubu, uchwałą o zatwierdzeniu statutu, uchwałą o wyborze komitetu założycielskiego, uchwałą o wyborze zarządu oraz uchwałą o wyborze organu kontroli wewnętrznej (komisji rewizyjnej),
 • lista założycieli zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania, własnoręczny podpis,
 • lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami (min. 7 osób),
 • informacja o adresie tymczasowej siedziby klubu,
 • statut klubu.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w serwisie poradnik.ngo.pl w dziale organizacje sportowe.

W przypadku, kiedy organizacja sportowa planuje działalność ekonomiczną konieczna jest rejestracja w KRS. Wówczas podstawę prawną stanowić będą ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym i Kodeks postępowania cywilnego.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857)

Art. 3. 1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Art. 4. 1.Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu i wykreślenia wpisu z ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis, odmowa wpisu do ewidencji i wykreślenie wpisu z ewidencji następuje w drodze decyzji.

5. Do wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.

7. Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.