Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Likwidacja i wykreślenie klubu sportowego z ewidencji starosty

Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak zlikwidować i wykreślić z ewidencji starosty klub sportowy.

1

Kiedy jest możliwe wykreślenie klubu sportowego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Reklama
2

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

 • sporządzić listę obecności na zebraniu,
 • podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
 • sporządzić protokół z zebrania.

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Następnie likwidator:

 • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej).

3. W dalszej kolejności likwidator:

 • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
 • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 • tworzy sprawozdanie finansowe (aktualne informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji zbieramy pod adresem https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/sprawozdania);
 • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
 • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
 • składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.