Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Likwidacja i wykreślenie klubu sportowego z ewidencji starosty

Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak zlikwidować i wykreślić z ewidencji starosty klub sportowy.

1

Kiedy jest możliwe wykreślenie klubu sportowego

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, z ewidencji prowadzonej przez starostę jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji klubu sportowego. Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w związku z art. 4 ustawy o sporcie).

Likwidacja klubu polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu klubu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Reklama
2

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

 • sporządzić listę obecności na zebraniu,
 • podjąć zgodną z zapisami statutu uchwałę o rozwiązaniu klubu,
 • sporządzić protokół z zebrania.

W uchwale należy określić datę rozwiązania klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Następnie likwidator:

 • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu klubu i listą obecności,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej).

3. W dalszej kolejności likwidator:

 • sporządza protokół przekazania dokumentów klubu sportowego na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
 • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 • tworzy sprawozdanie finansowe (aktualne informacje o sprawozdaniach finansowych organizacji zbieramy pod adresem https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/sprawozdania);
 • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • zawiadamia bank prowadzący obsługę klubu,
 • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
 • składa do starosty wniosek o wykreślenie klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji.

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę klubu.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.