Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak zlikwidować federację organizacji pozarządowych.

1

Przebieg postępowania 

Członkowie federacji mogą podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Proces likwidacji powinien przebiegać w następujący sposób.

Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji związku większością głosów określoną w statucie. W uchwale tej, oprócz postanowienia o likwidacji, należy zawrzeć również:

  • wskazanie likwidatora/-ów – kto będzie podejmować wszystkie czynności związane z zakończeniem działalności związku. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami zostają członkowie ostatniego zarządu;

  • postanowienie o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku (chyba że sposób przeznaczenia majątku po likwidacji określony jest już w statucie). W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie – sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny

Uwaga

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego związku.

Likwidator zawiadamia sąd, w którym federacja jest zarejestrowana, o wszczęciu likwidacji, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, PESEL). Podaje również do publicznej wiadomości informację o likwidacji związku – najlepiej w formie ogłoszenia w prasie lokalnej albo w internecie.

Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie związku z rejestru.

Procedura likwidacji federacji jest taka sama jak w przypadku likwidacji stowarzyszenia.

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.