Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Reklama

Najważniejsze informacje o tym jak zlikwidować federację organizacji pozarządowych.

1

Przebieg postępowania 

Członkowie federacji mogą podjąć decyzję o jego rozwiązaniu. Proces likwidacji powinien przebiegać w następujący sposób.

Walne zebranie podejmuje uchwałę o likwidacji związku większością głosów określoną w statucie. W uchwale tej, oprócz postanowienia o likwidacji, należy zawrzeć również:

  • wskazanie likwidatora/-ów – kto będzie podejmować wszystkie czynności związane z zakończeniem działalności związku. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami zostają członkowie ostatniego zarządu;

  • postanowienie o przekazaniu pozostałego po likwidacji majątku (chyba że sposób przeznaczenia majątku po likwidacji określony jest już w statucie). W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie – sąd orzeka o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny

Uwaga

Koszty likwidacji pokrywa się z majątku likwidowanego związku.

Likwidator zawiadamia sąd, w którym federacja jest zarejestrowana, o wszczęciu likwidacji, podając przy tym swoje dane (imię, nazwisko, PESEL). Podaje również do publicznej wiadomości informację o likwidacji związku – najlepiej w formie ogłoszenia w prasie lokalnej albo w internecie.

Po zakończeniu likwidacji likwidator zgłasza sądowi wniosek o wykreślenie związku z rejestru.

Procedura likwidacji federacji jest taka sama jak w przypadku likwidacji stowarzyszenia.

Reklama
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.