Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Czy klub sportowy może dostać dotację?

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Kluby sportowe działają niemal w każdym miejscu Polski. Część z nich działa przy szkołach, inne przy ośrodkach sportu. Czasem jest to jedyny przejaw aktywności obywatelskiej w promieniu kilkunastu kilometrów. Nie wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Czy to pozbawia je prawa do ubiegania się o środki publiczne na działania? – na to pytanie odpowiada doradczyni serwisu poradnik.ngo.pl.

1

Pytanie

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ: W naszym miejscowości działa klub sportowy, nie jest wpisany do KRS. Czy taki klub może dostać jakieś publiczne pieniądze? Czy może podjąć inne działania na rzecz naszej społeczności?

Reklama
2

Odpowiedź

Klub sportowy ma osobowość prawną

Tworzenie i funkcjonowanie klubów sportowych reguluje ustawa o sporcie oraz ustawa prawo o stowarzyszeniach. Działalność sportowa może prowadzona w różnych formach, ale w szczególności w formie klub sportowego. Klub działa jako osoba prawna. Oznacza to, że ma on osobowość prawną, którą uzyskuje z chwilą wpisu do ewidencji prowadzonej przez starostę powiatu właściwego ze względu na siedzibę klubu. Potwierdzeniem posiadania osobowości prawnej i wpisu do ewidencji będzie wyciąg z ewidencji klubów Nie ma zatem potrzeby, by klub sportowy rejestrował się w KRS. Wyjątkiem są te kluby sportowe, które chcą, obok działalności statutowej, prowadzić także działalność gospodarczą – muszą się zarejestrować w rejestrze przedsiębiorców w KRS.

Klub sportowy może realizować zadania publiczne

Klub sportowy jest organizacją pozarządową i jako taka podlega także przepisom ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dzięki regulacjom zawartym w tej ustawie może realizować zadania publiczne związane ze sportem, korzystając przy tym ze środków publicznych. Kluby sportowe, podobnie jak inne organizacje pozarządowe, biorą udział w otwartych konkursach ofert, ogłaszanych przez różne jednostki administracji publicznej (zarówno na poziomie centralnym jak i samorządowym). Ustawa o sporcie daje jeszcze inną możliwość, aby władze samorządowe przeznaczyły środki na wspieranie sportu, określając w uchwale cel publiczny w zakresie sportu, który chcą osiągnąć oraz warunki oraz tryb finansowania tego zadania W tym trybie o dotację mogą się ubiegać tylko kluby sportowe.

Klub sportowy musi realizować cele sportowe

Zakres działania klubu jest wyznaczony ściśle zapisami statutu (w rozdziale dotyczącym celów i sposobów ich realizacji). Każda organizacja, a więc także i klub sportowy, może podejmować takie działania, na jakie pozwala jej statut. Jest możliwe rozszerzenie celów i form działania, ale musi to być decyzja członków klubu, którzy tworzą jego walne zebranie. Co więcej wejście w obszar działalności innej niż sportowa, oznacza dla klubu, że musi on zarejestrować się w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Odpowiadając na pytanie

Nie ma przeszkód, aby klub sportowy korzystał ze środków publicznych i w tym celu ubiegał się o dotacje. Brak wpisu do KRS nie jest przeszkodą, klub przedstawia wyciąg z ewidencji klubów sportowych. Klub może rozszerzyć swą działalność i realizować cele inne niż sportowe, ale w tym celu musiałby się zarejestrować w KRS.

3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Art. 3.

1. Działalność sportowa jest prowadzona w szczególności w formie klubu sportowego.

2. Klub sportowy działa jako osoba prawna.

Art. 4.

1. Szczególnym rodzajem klubu sportowego jest uczniowski klub sportowy.

2. Uczniowski klub sportowy działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 oraz z 2007 r. Nr 112, poz. 766), z wyłączeniem przepisów dotyczących rejestracji.

3. Członkami uczniowskiego klubu sportowego mogą być w szczególności uczniowie, rodzice i nauczyciele.

4. Uczniowski klub sportowy podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu. Wpisu do ewidencji dokonuje się na podstawie wniosku. Wpis i odmowa wpisu do ewidencji następuje w drodze decyzji.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dołącza się:

1) statut;

2) listę założycieli, zawierającą ich imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsca zamieszkania oraz własnoręczne podpisy;

3) informację o adresie siedziby klubu sportowego.

6. Uczniowski klub sportowy uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji, o której mowa w ust. 4.

7. Przepisy ust. 2 i 4–6 stosuje się odpowiednio do innych niż uczniowskie klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej.

8. Minister właściwy do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, o których mowa w ust. 7, oraz dane podlegające wpisowi do ewidencji, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia jednolitego sposobu prowadzenia ewidencji.

Art. 27.

1. Tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadanie własne jednostek samorządu terytorialnego.

2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może określić, w drodze uchwały, warunki i tryb finansowania zadania własnego, o którym mowa w ust. 1, wskazując w uchwale cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka ta zamierza osiągnąć.

Art. 28.

1.Klub sportowy, działający na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, niedziałający w celu osiągnięcia zysku, może otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki, z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835) w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w art. 27 ust. 2, i może być przeznaczona w szczególności na:

1) realizację programów szkolenia sportowego,

2) zakup sprzętu sportowego,

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej

– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Art. 5. 1. Organy administracji publicznej prowadzą działalność w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4, we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3, prowadzącymi, odpowiednio do terytorialnego zakresu działania organów administracji publicznej, działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom tych organów.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, odbywa się w szczególności w formach:

1) zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie;

2) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności;

3) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

4) konsultowania projektów aktów normatywnych dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art. 4, z radami działalności pożytku publicznego, w przypadku ich utworzenia przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego;

5) tworzenia wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 oraz przedstawicieli właściwych organów administracji publicznej;

6) umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w ustawie;

7) umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.5)).

4. Zlecanie realizacji zadań publicznych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jako zadań zleconych w rozumieniu art. 127

ust. 1 pkt 1 lit. e, art. 151 ust. 1 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, może mieć formy:

1) powierzania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2) wspierania wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Statut klubu sportowego

Przeczytaj też

  • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

    Komentarze

    Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.