Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nie znalazłeś/-łaś w poradnik.ngo.pl odpowiedzi na swoje pytanie? Napisz info@ngo.pl, zadzwoń 22 828 91 21, pon.-pt. g. 9-13

Czy wspólnota mieszkaniowa może dostać dotację?

Reklama

Menu Na skróty

Pomogliśmy?

Pomóż nam pomagać dalej Wspieraj NGO.PL

Dzięki Twojej darowiźnie powstaną nowe artykuły, porady i specjalistyczne opracowania, dostępne bezpłatnie dla wszystkich organizacji.

Wspólnota mieszkaniowa z Ursynowa prowadzi klubik dla mieszkańców. Chciałaby otrzymać wsparcie ze strony dzielnicy. Czy może ubiegać się o pieniądze w konkursie ofert na realizację zadań publicznych?

1

Wstęp

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową na warszawskim Ursynowie. Znaleźliśmy ogłoszenie na II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku. W ogłoszeniu doczytaliśmy, że można składać projekty na I. 1. Edukację kulturalną oraz wspieranie rozwoju i popularyzację artystycznej twórczości amatorskiej, w tym: Zajęcia stacjonarne i warsztaty artystyczne, adresowane do dzieci i młodzieży, bądź dorosłych (link do ogłoszenia: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-oc). W jednym z budynków, którymi zarządza nasza wspólnota – w garażu – mieszkańcy stworzyli mały klubik. Prowadzi go sympatyczne małżeństwo artystów. Dwa razy w tygodniu są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, raz w tygodniu ma próby zespół muzyczny a w pozostałe dni urządzamy różne prelekcje, wieczorki filmowe i taneczne. Czy na działalność naszego klubiku możemy otrzymać wsparcie z Dzielnicy Ursynów?

Niestety nie. Konkursy dotacyjne ogłaszane są przez miasto na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, 17, art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). W ustawie tej jasno określony jest katalog podmiotów uznanych za organizacje pozarządowe i są nimi jedynie podmioty wymienione w art. 3 do których wspólnoty mieszkaniowe nie należą. Nie ma przeszkód, aby wspólnota skorzystała z mechanizmu inicjatywy lokalnej. Ponieważ jest to nowa możliwość, nie ma jeszcze szczegółowych urzędowych wytycznych. Mieszkańcy jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji mogą wystąpić z wnioskiem do burmistrza lub prezydenta miasta (organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego). Jeśli urząd zaakceptuje pomysł, pokryje koszt jego przeprowadzenia. Mieszkańcy także muszą zadeklarować swoją część: pracę, świadczenia rzeczowe lub pieniądze.
Co może być pomysłem?
Każde działanie, które mieści się w zadaniach, określonych w ustawie (zob. podstawa prawna niżej), w tym działania kulturalne i obywatelskie.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Reklama
2

Art. 3.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;

2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3) samorządów zawodowych;

4) (uchylony);

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

6) (uchylony).

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie

opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu

państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

3

Art. 19b.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególnościbudowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,

budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4

ust. 1 pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art.4 ust. 1 pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

4

Art. 19c.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim

wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

5

Art. 19d.

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

6

Art. 19e.

Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

7

Art. 19f.

Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

8

Art. 19g.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

9

Art. 19h.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.