Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Czy wspólnota mieszkaniowa może dostać dotację?

Reklama

Wspólnota mieszkaniowa z Ursynowa prowadzi klubik dla mieszkańców. Chciałaby otrzymać wsparcie ze strony dzielnicy. Czy może ubiegać się o pieniądze w konkursie ofert na realizację zadań publicznych?

1

Wstęp

Jesteśmy wspólnotą mieszkaniową na warszawskim Ursynowie. Znaleźliśmy ogłoszenie na II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2012 roku. W ogłoszeniu doczytaliśmy, że można składać projekty na I. 1. Edukację kulturalną oraz wspieranie rozwoju i popularyzację artystycznej twórczości amatorskiej, w tym: Zajęcia stacjonarne i warsztaty artystyczne, adresowane do dzieci i młodzieży, bądź dorosłych (link do ogłoszenia: http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacj-zada-publicznych-w-zakresie-kultury-sztuki-oc). W jednym z budynków, którymi zarządza nasza wspólnota – w garażu – mieszkańcy stworzyli mały klubik. Prowadzi go sympatyczne małżeństwo artystów. Dwa razy w tygodniu są zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży, raz w tygodniu ma próby zespół muzyczny a w pozostałe dni urządzamy różne prelekcje, wieczorki filmowe i taneczne. Czy na działalność naszego klubiku możemy otrzymać wsparcie z Dzielnicy Ursynów?

Niestety nie. Konkursy dotacyjne ogłaszane są przez miasto na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15, 17, art. 5 ust. 1, art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.). W ustawie tej jasno określony jest katalog podmiotów uznanych za organizacje pozarządowe i są nimi jedynie podmioty wymienione w art. 3 do których wspólnoty mieszkaniowe nie należą. Nie ma przeszkód, aby wspólnota skorzystała z mechanizmu inicjatywy lokalnej. Ponieważ jest to nowa możliwość, nie ma jeszcze szczegółowych urzędowych wytycznych. Mieszkańcy jako grupa nieformalna lub za pośrednictwem lokalnej organizacji mogą wystąpić z wnioskiem do burmistrza lub prezydenta miasta (organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego). Jeśli urząd zaakceptuje pomysł, pokryje koszt jego przeprowadzenia. Mieszkańcy także muszą zadeklarować swoją część: pracę, świadczenia rzeczowe lub pieniądze.
Co może być pomysłem?
Każde działanie, które mieści się w zadaniach, określonych w ustawie (zob. podstawa prawna niżej), w tym działania kulturalne i obywatelskie.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

Reklama
2

Art. 3.

2. Organizacjami pozarządowymi są:

1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

3. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.2)), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3a. Przepisów art. 19b–41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;

2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;

3) samorządów zawodowych;

4) (uchylony);

5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;

6) (uchylony).

5. Przepisów rozdziału 2 działu II nie stosuje się do zlecania realizacji zadań w zakresie

opieki nad Polonią i Polakami za granicą finansowanych ze środków budżetu

państwa w części, której dysponentem jest Szef Kancelarii Senatu.

3

Art. 19b.

1. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę, w zakresie:

1) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13, obejmującej w szczególnościbudowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej,

budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

2) działalności, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 5, 16 i 27;

3) edukacji, oświaty i wychowania, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 14;

4) działalności w sferze kultury fizycznej i turystyki, o której mowa w art. 4

ust. 1 pkt 17 i 19;

5) ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, o której mowa w art.4 ust. 1 pkt 18;

6) porządku i bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 20.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego.

4

Art. 19c.

1. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Szczegółowe kryteria oceny powinny uwzględniać przede wszystkim

wkład pracy społecznej w realizację inicjatywy lokalnej.

2. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, dokonując oceny wniosku, bierze pod uwagę szczegółowe kryteria oceny wniosku oraz jego celowość z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej.

5

Art. 19d.

Po uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w art. 19b ust. 1, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zawiera na czas określony umowę o wykonanie inicjatywy lokalnej z wnioskodawcą.

6

Art. 19e.

Zobowiązanie wnioskodawcy może polegać na świadczeniu pracy społecznej, na świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych.

7

Art. 19f.

Wnioskodawca może otrzymać od jednostki samorządu terytorialnego na czas trwania umowy rzeczy konieczne do wykonania inicjatywy lokalnej.

8

Art. 19g.

Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego wspólnie z wnioskodawcą opracowuje dokumenty niezbędne do przeprowadzenia inicjatywy lokalnej, w tym harmonogram i kosztorys.

9

Art. 19h.

W zakresie nieuregulowanym w ustawie, do umowy o wykonanie inicjatywy lokalnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.