Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej [informacje dla rozliczenia w 2019 r.]

Reklama

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). Przedstawione niżej informacje dotyczą rozliczenia, które sporządzamy w 2019 roku - rozliczając się za 2018 rok.

1

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie

Każdy CIT-8 z załącznikami musi zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego.

CIT-8 za 2018 rok, możesz sporządzić, korzystając z oprogramowania księgowego albo korzystając z dostępnego od 13 lutego 2019 roku, elektronicznego aktywnego formularza pdf Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

Podczas wypełniania elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2018 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 26, CIT-8/O wersja 13, CIT-D wersja 6. Numery wersji podane są w nawiasie przy symbolu formularza, na dole każdej strony.

więcej o formie składania deklaracji zobacz: CIT-8. W 2019 r. wszystkie NGO składają elektronicznie

Wypełniony formularz, który jest ilustracją do przykładu opisanego dalej w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Reklama
2

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od wpisania numeru NIP organizacji i wskazania okresu, za który sporządzane jest zeznanie (rok podatkowy) - w większości przypadków jest to pierwszy i ostatni dzień ubiegłego roku kalendarzowego. W części A. wskazujemy miejsce składania zeznania (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i zaznaczamy czy składamy czy korygujemy wcześniej złożone zeznanie. Następnie należy podać dane (część B. Dane podatnika) organizacji.

W przypadku organizacji zwykle nie występują sytuacje określone w części B.3, należy więc w każdym puncie tej części zaznaczyć odpowiedź NIE.

Dalej w części C. podajemy informację o składanych załącznikach. Jeśli organizacja ma dochód zwolniony z podatku, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc w pole 32. wpisuje się 1. Jeśli organizacja otrzymała darowizny od firm (osób prawnych), w kwotach powyżej 15 tyś zł, składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole 34. CIT-D wpisując ilość potrzebnych formularzy tego załącznika. W aktywnym formularzu włączają się wówczas kolejne strony z odpowiednimi załącznikami.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

3

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Zwykle mówimy o wypisaniu kwot wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2018 miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w polu 40. w formularzu CIT-8.

4

Krok 2 – Obliczenie kosztów (CIT-8 część D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykład
Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2018 miało następujące koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27200,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł
razem: 28860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić, czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów takich nie należą wydatki z dotacji ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polu 50.

5

Krok 3 – Dochód czy strata (CIT-8 część D.3)

Dochód oblicza się, odejmując koszty uzyskania przychodów od przychodów. Wynik tego działania pojawia się w polu 66 gdy organizacja osiągnęła dochód albo w polu 68 gdy występuje strata, czyli to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wynika ze sprawozdania finansowego).

Przykład

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwota ta pojawia się w polu 66 i 72.

6

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8/O cześć B.1)

W części E CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E.1 wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O. Trzeba więc przewinąć wypełnianą deklarację na stronę 6. na której rozpoczyna się załącznik CIT-8/O.

7

Załącznik CIT-8/O

W załączniku CIT-8/O w części B.1 wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. W aktualnym formularzu ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

W polu 36. wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W polu 14. wskazuje się pozostałe dochody (np. z darowizn, odsetek bankowych) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele oraz dochody kościelnych osób prawnych; dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej, dochody klubów sportowych, spółdzielni socjalnych (art. 17 ust. 1 pkt 4).

W polu 20. wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c).

W polu 40. wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w polu 42. wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów, które organizacja otrzymała, tylko kwotę odpowiadająca tzw. dochodowi podatkowemu (wskazaną w polu 72. CIT-8), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład
Przypomnijmy: w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” były przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie oraz dotacja.

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w części D.1), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w części D.2) ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego. Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B.1 formularza CIT-8/O – w polu 40.

Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W polu 36. CIT-8/O należy więc wpisać 50,00 zł składek (art. 17 ust 1 pkt 40).

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł na koszty statutowe. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w polu 14. CIT-8/O..

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

pole 36. – składki członkowskie 50,00 zł
pole 14. – dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną 240,00 zł
pole 40. – dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) 27200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27490,00 zł

Kwota wolna od podatku (sumę wypełnionych pozycji 36, 14 i 40) podsumowywana jest w polu 73. CIT-8/O.

8

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F.2)

Po wypełnieniu części B.1 CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie została do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

Kwotę nie wydatkowanych jeszcze dochodów wolnych od podatku wykazywana jest w części F.2 CIT-8/O. W naszym przykładzie w polu 178. wpisujemy tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód wolny od podatku, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód wolny od podatku z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), którego nie wydatkowała w roku za który składa obecny CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego to w części F.2 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku bieżącego).

9

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w CIT-8 w części D.3 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do CIT-8, do części E.1, gdzie w polu 76 wykazana jest kwota tego zwolnionego dochodu. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w części D.3 to w części E.2 „podstawa opodatkowania” mamy 0,00 zł. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych za ten rok.

10

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D

Darowizny otrzymane od osób prawnych (np. spółka z o.o.), które pomniejszają u darczyńcy jego postawę opodatkowania (są odliczane od jego dochodu) wykazywane są w załączniku CIT-D. W obecnym formularzu aktywnym opracowanym przez administrację skarbową, nakazujący to art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest interpretowany w taki sposób, że CIT-D wypełnia się tylko jeśli darowizna otrzymana jest od osoby prawnej i jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. (w przeciwnym razie w formularzu pojawia się monit o błędzie) lub suma darowizn od jednego darczyńcy przekracza 35 tys.

Kwotę otrzymanych takich dużych darowizn (sumę) wpisuje się w polu 22. W kolejnych polach wykazywane są sumy darowizn otrzymanych od poszczególnych darczyńców z podaniem ich nazwy i adresu. W części C.4 (pola od 59. do 72.) wskazuje się, na jakie cele zostały one przeznaczone.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny od osób fizycznych, więc załącznika CIT-D nie wypełnia.

11

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

więcej o składaniu i podpisywaniu deklaracji: CIT-8. W 2019 r. wszystkie NGO składają elektronicznie

12

Wypełniony formularz - przykład

Wypełniony formularz, który jest ilustracją przykładu opisanego w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

13

Zobacz instrukcję [FILM]

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.