Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej

Reklama

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie księgowości podatkowej - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

1

Termin CIT-8 w 2023 roku

Standardowy termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – 31 marca

UWAGA: Termin standardowy (31 marca) na deklarację CIT-8 jest w 2023 r. przesunięty o trzy miesiące - do końca czerwca 2023 r. Więcej w informacji: CIT-8 do końca czerwca 2023 roku. Opublikowano rozporządzenie.

ZMIANA FORMULARZA: przygotowany poniżej opis i zastosowany w nim przykład oparty jest na darmowym narzędziu do wypełniania deklaracji podatkowych, udostępnionym przez Ministerstwo Finansów na stronie podatki.gov.pl i formularzu deklaracji w wersji 32.

Nie przegap zmian! Śledź wątek CIT-8 (zebranie najnowsze informacje dotyczące CIT-8, ukazujące się na bieżąco w portalu ngo.pl).

Reklama
2

Nie wiesz, jak wypełnić deklarację CIT-8 w 2023 roku? Zajrzyj do wideo-instrukcji

UWAGA: Wideo-instrukcja to przykład z rozliczeniem za 2020 rok. Instrukcja oparta jest na starszym sposobie wypełniania deklaracji w aktywnym formularzu PDF. Można ją jednak wykorzystać, ponieważ schemat wypełniania, kolejność części i pól deklaracji nie zmienił się.

3

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Obowiązuje zasada, że CIT-8 składamy elektronicznie (papierowo tylko w niektórych przypadkach)

Zasadą obowiązującą w składaniu CIT-8 z załącznikami jest, że musi on zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składają CIT-8, żadnych PIT-ów za osoby fizyczne (PIT-ów pracowniczych). Taka organizacja może wysłać CIT-8 w tradycyjnej papierowej, manualnie podpisanej formie.

CIT-8 z załącznikami możesz sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego albo z elektronicznego aktywnego formularza internetowego Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

W 2023 roku, opracowując wersję nr 32 CIT-8, Ministerstwo zmieniło udostępniane podatnikom narzędzie do elektronicznego wypełniania i przesyłania deklaracji. Stosowanych w poprzednich wersjach deklaracji, aktywny formularz PDF, został zastąpiony internetowym formularzem na stronie podatki.gov.pl

Podczas wypełniania internetowego formularza, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, gdzie należy wpisać wynik opisanego działania.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, to obecnie nie może skorzystać z elektronicznego formularza udostępnianego przez ministerstwo. Na stronach podatki.gov.pl, od wersji 32, CIT-8 do składania w formie papierowej, dostępny jest jedynie jako druk deklaracji w formie zwykłego PDF, bez możliwości edycji, który organizacja może wydrukować i RĘCZNIE w całości wypełnić i podpisać.

UWAGA NA WERSJĘ FORMULARZA

Aktualnie udostępnionym, internetowym formularzem CIT-8 jest wersja 32, do której, w razie potrzeby, automatycznie dołączane są załączniki CIT-8/O i CIT-D.


Przykład do tekstu

4

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie internetowego formularza CIT-8 zaczyna się od wskazania okresu, za który sporządzane jest zeznanie (rok podatkowy) - w większości przypadków jest to pierwszy i ostatni dzień ubiegłego roku kalendarzowego. 

W części A. wskazujemy miejsce składania zeznania (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i zaznaczamy czy składamy czy korygujemy wcześniej złożone zeznanie. Następnie należy podać Dane identyfikacyjne i aktualny adres siedziby organizacji.

W przypadku organizacji zwykle nie występują sytuacje określone w części Dane dodatkowe, należy więc nie oznaczać tu żadnego punktu „tak” albo zaznaczyć każdą odpowiedź „nie”.

Dalej w części Informacja o załącznikach podajemy informację o składanych załącznikach.

Jeśli organizacja ma lub pozostał jej z poprzednich lat dochód zwolniony z podatku, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc zaznacza opcję CIT-8/O. Jeśli organizacja otrzymała darowizny od firm lub osób prywatnych, to składa odpowiedni załącznik i zaznacza pole CIT-D. W formularzu aktywują się wówczas kolejne strony z odpowiednimi załącznikami.

Dodatkową wymaganą informacją o organizacji jest odpowiedź na pytanie czy rok podatkowy organizacji jest inny niż rok kalendarzowy. Jeśli przyjęty typowy rok podatkowy organizacji jest taki sam jak kalendarzowy (od 1 stycznia albo dnia rozpoczęcia działalności - do 31 grudnia) to w części L. Informacje dodatkowe przy polu „Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy” zaznacza odpowiedź „nie”. 
W tej części, umieszczone są też dodatkowe pytania o specyficzny status i sytuację podatnika, nie występujące zwykle w organizacji pozarządowej, należy więc zaznaczyć tu przy wszystkich odpowiedziach opcję „nie”.

Następne części formularza dotyczą już kwot: przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

CIT-8 i załącznik CIT-8/O ma za zadanie rozliczyć, poza przychodami z typowej działalności podmiotu (działalności statutowej, gospodarczej i innej), także przychody z zysków kapitałowych (np. z udziałów w obcych przedsięwzięciach, zyskach z akcji, obligacji). Typowe przychody, koszty i dochody organizacji rozliczane są w częściach opisanych jako przychody, koszty czy dochody z innych źródeł przychodów.

5

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D. Ustalenie dochodu / straty – D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Zwykle mówimy o wypisaniu kwot wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w przykładowym roku miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w części D.1. Przychody, w Przychody z innych źródeł przychodów w polu Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP - z innych źródeł przychodów.

Jeśli formularz wypełniany jest ręcznie to powtarza się wpis w polu podsumowującym, na końcu części D.1., przy wypełnianiu formularza internetowego pola podsumowania wypełniają się automatycznie.

6

Krok 2 – Obliczenie kosztów (CIT-8 część D. Ustalenie dochodu / straty D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji, które stanowią „koszty uzyskania przychodu”. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). Przy grupowaniu kosztów zawsze należy się kierować wskazaniem z jakich źródeł przychodów koszty są finansowane.

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w przykładowym roku miało następujące koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27200,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł
razem: 28860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. W naszym przykładzie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów takich nie należą wydatki z dotacji ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polach odpowiadających wpisanych wyżej przychodom, w naszym przykładzie w części D.2. Koszty uzyskania przychodów, w Koszty uzyskania przychodów z innych źródeł przychodów, w polu Koszty uzyskania przychodów wymienionych odpowiednio w poz. 53 - z innych źródeł przychodów. Kwota kosztów uzyskania przychodu wykazywana jest dalej w podsumowaniu w ostatniej linii części D.2.

7

Krok 3 – Dochód / strata (CIT-8 część D. Ustalenie dochodu / straty - D.3)

Dochód oblicza się odejmując koszty uzyskania przychodów od przychodów. Wynik tego działania pojawia się (lub wpisujemy) w części: Dochód / strata z innych źródeł przychodów, w polu  Dochód (art. 17 ust. 2 ustawy) - z innych źródeł przychodów, gdy organizacja osiągnęła dochód albo w polu Strata (art. 7 ust. 2 ustawy) - z innych źródeł przychodów, gdy występuje strata, czyli nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami. Wpis z kwotą dochodu albo straty powtarza się w podsumowaniu części D.3 w liniach odpowiednio Dochód - z innych źródeł przychodów albo Strata - z innych źródeł przychodów.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wynika ze sprawozdania finansowego).

Przykład

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwota ta pojawia się (lub wpisujemy) w części D.3 w Dochód / strata z innych źródeł przychodów, w polu Dochód - z innych źródeł przychodów.

8

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8/O cześć B.1)

W części E. Ustalenie podstawy opodatkowania / straty CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E. wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O. Trzeba więc przejść w wypełnianym formularzu do części Załącznik CIT-8/O.

9

Załącznik CIT-8/O

W załączniku CIT-8/O w części B. Dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia od dochodu wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. 

Ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych - trzeba tu odnaleźć każde poszczególne zwolnienie podatkowe stosowane w organizacji i dla każdego oddzielnie wpisać kwoty zwolnionego dochodu. Poniżej wskazujemy miejsca wykazania najczęstszych zwolnień podatkowych organizacji. W naszym przykładzie organizacja nie ma przychodów z zysków kapitałowych więc tak jak wcześniej kwoty wpisujemy w polach z określeniem z innych źródeł przychodów.

W polu Składki członkowskie … zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 … wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W polu Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy wskazuje się pozostałe dochody (np. z darowizn, odsetek bankowych) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy).

W polu Dochody organizacji pożytku publicznego - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na ich działalność statutową (art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy).

W polu Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w następnym wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów objętych zwolnieniem podatkowym, które organizacja otrzymała, tylko sumę kwot dla poszczególnych zwolnień podatkowych, odpowiadających tzw. dochodowi podatkowemu (wskazanemu w podsumowaniu części D. Ustalenie dochodu / straty), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład

Przypomnijmy: Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie (art. 17 ust. 1 pkt 40) oraz dotacja (art. 17 ust. 1 pkt 47).

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 4).

Wykazując w CIT-8/O dochody zwolnione z podatku, należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w części D.1. Przychody), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w części D.2. Koszty uzyskania przychodów), ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego (wykazanego w podsumowaniu części: D. Ustalenie dochodu / straty). Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B. Dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia od dochodu formularza CIT-8/O – w polu Dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządowych… art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy (ciągle pamiętamy, że w przykładzie mamy do czynienia z przychodami z innych źródeł przychodów).

Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W CIT-8/O w polu Składki członkowskie … art. 17 ust. 1 pkt 40… należy więc wpisać 50,00 zł składek.

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust. 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w CIT-8/O polu Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w części przeznaczonej na cele statutowe…".

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

Składki członkowskie - zw. art. 17 ust. 1 pkt 40 50,00 zł
Dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną - zw. art. 17 ust. 1 pkt 4 240,00 zł
Dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) - zw. art. 17 ust. 1 pkt 47 27200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27490,00 zł

Kwota wolna od podatku (suma części B. Dochody (przychody) wolne od podatku i odliczenia od dochodu) widoczna jest w podsumowaniu, w polu Razem dochody (przychody) wolne od podatku - Dochody (przychody) z innych źródeł przychodów.

10

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F. Dane informacyjne / F.2. Dane o dochodach wolnych od podatku)

Po wypełnieniu części o dochodach zwolnionych z podatku w CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie pozostała do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

Kwota nie wydatkowanych jeszcze dochodów wolnych od podatku wykazywana jest w części F. CIT-8/O, w polu Suma dochodów uzyskanych w roku podatkowym i w latach poprzedzających … i niewydatkowanych do końca roku podatkowego. W naszym przykładzie wpisujemy tu tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód wolny od podatku, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód wolny od podatku z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), którego nie wydatkowała w roku za który składa obecny CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego, to w części F.2 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku bieżącego).

11

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E. Ustalenie podstawy opodatkowania / straty)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w CIT-8 w części D.3 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do CIT-8, do części E. Ustalenie podstawy opodatkowania / straty, gdzie w polu Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia - z innych źródeł przychodów, wykazywana jest kwota tego zwolnionego dochodu. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w części D to teraz w polu Podstawa opodatkowania mamy 0,00 zł. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych za ten rok.

12

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D

Darowizny otrzymane od osób prawnych i fizycznych, które pomniejszają u darczyńcy jego podstawę opodatkowania, wykazywane są w załączniku CIT-D. W rozliczeniu, nakazujący to art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy interpretować w taki sposób, że w CIT-D wpisuje się kwotę wszystkich otrzymanych darowizn, nawet drobnych, a wykazuje się je szczegółowo gdy darowizna otrzymana jest od osoby prawnej i jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. zł lub suma darowizn w roku od jednego darczyńcy przekracza 35 tys. zł.

Organizacja, która otrzymała darowizny będące podstawą do odliczenia podatkowego (darowizna od osoby prywatnej, firmy - nie np. dotacja od fundacji), wpisuje je w łącznej kwocie w części C. w polu Kwota ogółem otrzymanych darowizn. W dalszej części CIT-D, w części C.4 Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny wskazuje, na jakie cele darowizny zostały przeznaczone. Darowizny duże (wyżej określone), otrzymane od osób prawnych (np. spółek z o.o. - nie osób fizycznych), wpisuje dodatkowo w kolejnych polach W tym kwota darowizn od osoby prawnej, wykazując sumy darowizn otrzymanych od poszczególnych darczyńców z podaniem ich nazwy i adresu.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych w kwocie 600,00 zł. Wypełnia więc załączniki CIT-D. Po wypełnieniu informacji początkowych (w formularzu internetowym kopiują się z pól wypełnionych w CIT-8), w części B. Informacje o podatniku, określa rodzaj podatnika wybierając opcję wyłącznie otrzymujący darowiznę. Następnie kwotę otrzymanych darowizn 600,00 zł wpisuje się w części C. Informacja o darowiznach w polu Kwota ogółem otrzymanych darowizn. Organizacja nie otrzymuje dużych darowizn od osób prawnych, nie wypełnia więc dalszych pól o kwotach darowizn od poszczególnych darczyńców i nie podaje danych darczyńców.

Stowarzyszenie darowizny otrzymało i przeznaczyło na cele statutowe oświatowe i kulturalne. Wykazuje to w części C.4. Cele, na które przeznaczone zostały otrzymane darowizny zaznaczając „Tak” w polach Nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz w Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Pozostaje jeszcze do wypełnienie w CIT-D część C.5. Informacja o publikacji danych, w której należy oznaczyć oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku udostępnienia do publicznej wiadomości, informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego”. Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny i jej dochód podatkowy wyniósł 27 490,00 zł. Przekracza 20 000 zł, musi więc upublicznić informację o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu oraz poinformować o tym urząd skarbowy, przez zaznaczenie „Tak” w polu Podatnik udostępnił do publicznej wiadomości informacje na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy.

13

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Obecnie (początek czerwca 2023) nadal jedyną formą podpisania elektronicznego CIT-8 jest płatny podpis kwalifikowany, nadal niedostępne jest podpisanie bezpłatnym, rządowym profilem zaufanym (ePuap).

Wyjątkiem są mniejsze organizacje, które mogą składać tę deklarację w formie papierowej (wróć na górę strony, gdzie podajemy, jakich organizacji dotyczy wyjątek). Kiedy składamy deklarację w formie papierowej, w części M powinny znaleźć się imiona i nazwiska oraz podpisy osoby sporządzającej zeznanie, a także osób reprezentujących organizację zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie organizacji.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2023 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2023 roku

14

Przykład do tekstu

Przeczytaj też

 • CIT-8

 • Infografika

 • sprawozdania

 • Prawo i obowiązki

 • CIT-8

 • Krzysztof Śliwiński, ngo.pl

  CIT-8

 • CIT-8

 • CIT-8

 • CIT-8

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Zarządzanie, księgowość

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  darowizny

 • CIT-8

 • Sprawozdania finansowe i CIT-8 w 2023

 • Prawo i obowiązki

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Quiz

 • Sprawozdania finansowe i CIT-8 w 2023

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Prawo i obowiązki

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.