Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej [informacje dla rozliczenia w 2020 r.]

Reklama

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). Przedstawione niżej informacje dotyczą wzoru formularza CIT-8 z załącznikami, który sporządzamy w 2020 roku - rozliczając się za 2019 rok. Układ części deklaracji CIT-8 i załączników odpowiada starszym wzorom tego formularza (wykorzystywanym przy poprzednich rozliczeniach), różnią się jednak numerami poszczególnych pól.

1

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Obowiązuje zasada, że od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie (papierowo tylko w niektórych przypadkach)

Zasadą obowiązującą od 2019 roku (więc również w 2020 r.) w składaniu CIT-8 z załącznikami jest, że musi zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne.

Szukasz filmów poradniczych dla NGO? Zasubskrybuj nasz kanał na Youtube! Subskrybuj >>

CIT-8 z załącznikami możesz sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego albo z elektronicznego aktywnego formularza pdf Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

Podczas wypełniania elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze ,po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać - ręcznie.

Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2019 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 28, CIT-8/O wersja 15, CIT-D wersja 7. Numery wersji podane są w nawiasie przy symbolu formularza, na dole każdej strony.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2020 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2020 roku


Wypełniony formularz, który jest ilustracją do przykładu opisanego dalej w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Reklama
2

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od wpisania numeru NIP organizacji i wskazania okresu, za który sporządzane jest zeznanie (rok podatkowy) - w większości przypadków jest to pierwszy i ostatni dzień ubiegłego roku kalendarzowego. W części A. wskazujemy miejsce składania zeznania (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i zaznaczamy czy składamy czy korygujemy wcześniej złożone zeznanie. Następnie należy podać dane (część B. Dane podatnika) organizacji.

W przypadku organizacji zwykle nie występują sytuacje określone w części B.3, należy więc nie oznaczać tu żadnego punktu „tak” albo zaznaczyć odpowiedź „nie”.

Dalej w części C. podajemy informację o składanych załącznikach. Jeśli organizacja nie składała załącznika o lokalnych dochodach oddziałów CIT-ST w polu 35. zaznacza „nie”.

Jeśli organizacja ma dochód zwolniony z podatku, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc w polu CIT-8/O wpisuje się 1.

Jeśli organizacja otrzymała darowizny od firm i osób prywatnych, to składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole CIT-D wpisując ilość potrzebnych formularzy tego załącznika. W aktywnym formularzu włączają się wówczas kolejne strony z odpowiednimi załącznikami.

Dodatkową wymaganą informacją o organizacji, jest odpowiedź na pytanie czy rok podatkowy organizacji jest inny niż rok kalendarzowy. Jeśli rok podatkowy organizacji jest taki sam jak kalendarzowy (od 01-01-2019 do 31-12-2019) to w części L. w polu 285. zaznacza odpowiedź „nie”.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

3

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Zwykle mówimy o wypisaniu kwot wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2019 miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w polu 49. w formularzu CIT-8. Jeśli formularz wypełniany jest ręcznie to powtarza się wpis w polu 57., przy wypełnianiu formularza aktywnego pola posumowania wypełniają się automatyczne.

4

Krok 2 – Obliczenie kosztów (CIT-8 część D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2019 miało następujące koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27200,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł
razem: 28860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić, czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów takich nie należą wydatki z dotacji ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polu 59. (przy wypełnianiu ręcznym także w polu 73.).

5

Krok 3 – Dochód czy strata (CIT-8 część D.3)

Dochód oblicza się, odejmując koszty uzyskania przychodów od przychodów. Wynik tego działania pojawia się (lub wpisujemy) w polu 75. gdy organizacja osiągnęła dochód albo w polu 77. gdy występuje strata, czyli to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wynika ze sprawozdania finansowego).

Przykład

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwota ta pojawia się (lub wpisujemy) w części D.3 w polu 75 i 81. Gdy organizacja ma stratę to będzie ona wykazywana w polach 77 i 73.

6

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8/O cześć B.1)

W części E CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E.1 wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O. Trzeba więc przewinąć wypełnianą deklarację na stronę 6. na której rozpoczyna się załącznik CIT-8/O.

7

Załącznik CIT-8/O

W załączniku CIT-8/O w części B.1 wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. W aktualnym formularzu ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

W polu 36. wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W polu 14. wskazuje się pozostałe dochody (np. z darowizn, odsetek bankowych) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele oraz dochody kościelnych osób prawnych; dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej, dochody klubów sportowych, spółdzielni socjalnych (art. 17 ust. 1 pkt 4).

W polu 20. wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c).

W polu 40. wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w polu 42. wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów, które organizacja otrzymała, tylko kwotę odpowiadająca tzw. dochodowi podatkowemu (wskazaną w polu 75. CIT-8), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład
Przypomnijmy: w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” były przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie oraz dotacja.

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w części D.1), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w części D.2) ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego. Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B.1 formularza CIT-8/O – w polu 40.

Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W polu 36. CIT-8/O należy więc wpisać 50,00 zł składek (art. 17 ust 1 pkt 40).

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł na koszty statutowe. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w polu 14. CIT-8/O..

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

pole 36. – składki członkowskie 50,00 zł
pole 14. – dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną 240,00 zł
pole 40. – dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) 27200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27490,00 zł

Kwota wolna od podatku (suma wypełnionych pozycji 36, 14 i 40) widoczna jest w podsumowaniu części B.1 w polu 75. CIT-8/O.

8

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F.2)

Po wypełnieniu części B.1 CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie została do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

Kwotę nie wydatkowanych jeszcze dochodów wolnych od podatku wykazywana jest w części F.2 CIT-8/O. W naszym przykładzie wpisujemy tu tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód wolny od podatku, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód wolny od podatku z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), którego nie wydatkowała w roku za który składa obecny CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego to w części F.2 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku bieżącego).

9

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w CIT-8 w części D.3 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do CIT-8, do części E.1, gdzie w polu 93. (i podsumowaniu w polu 107.) wykazywana jest kwota tego zwolnionego dochodu. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w części D.3 to w części E.2 „podstawa opodatkowania” mamy 0,00 zł. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych za ten rok.

10

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D

Darowizny otrzymane od osób prawnych i fizycznych, które pomniejszają u darczyńcy jego postawę opodatkowania, wykazywane są w załączniku CIT-D. W obecnym formularzu aktywnym opracowanym przez administrację skarbową, nakazujący to art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest interpretowany w taki sposób, że w CIT-D wpisuje się kwotę wszystkich otrzymanych darowizn, nawet drobnych, a wykazuje się je szczegółowo gdy darowizna otrzymana jest od osoby prawnej i jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. lub suma darowizn od jednego darczyńcy przekracza 35 tys.

Organizacja, która otrzymała darowizny będące podstawą do odliczenia podatkowego (darowizna od osoby prywatnej, firmy - nie np. dotacja od fundacji) wpisuje je w łącznej kwocie w polu 21. W dalszej części CIT-D w części C.4 (pola od 55. do 68.) wskazuje, na jakie cele darowizny zostały przeznaczone. Darowizny duże (wyżej określone), otrzymane od osób prawnych (np. spółek z o.o. - nie osób prywatnych), wpisuje dodatkowo w kolejnych polach, wykazując sumy darowizn otrzymanych od poszczególnych darczyńców z podaniem ich nazwy i adresu.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych, w kwocie 600,00 zł. Wypełnia więc załączniki CIT-D. Po wypełnieniu informacji początkowych (w formularzu elektronicznym kopiują się z pól wypełnionych w CIT-8), w części B.1 określa rodzaj podatnika zaznaczając w polu 10. pkt 1 „wyłącznie otrzymujący darowiznę”. Następnie kwotę otrzymanych darowizn: 600,00 zł, wpisuje w części C. w polu 21 – kwota ogółem otrzymanych darowizn. Nie otrzymuje darowizn dużych od osób prawnych, nie wypełnia więc dalszych pól o kwotach darowizn od poszczególnych darczyńców i nie podaje danych darczyńców w częściach C.1 do C.3. W takiej sytuacji wpisujemy w polu 22. kwotę 0,00.

Stowarzyszenie darowizny otrzymało i przeznaczyło na cele statutowe oświatowe i kulturalne. Wykazuje to w części C.4 zaznaczając pola 59. (nauka, edukacja, oświata i wychowania) i 61. (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji).

Nowością od 7 wersji CIT-D jest część C.5, w której należy oznaczyć oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku udostępnienia „do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych”, informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „za wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego” (art. 18 ust 1e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych). Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny i jej dochód podatkowy (CIT-8 część D.3 pole 75) wyniósł 27 490,00 zł. Przekracza 20 000 zł, musi wiec upublicznić informację o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu oraz poinformować o tym urząd skarbowy oznaczając oświadczenie w części C.5 w polu 5. – „podatnik udostępnił do publicznej wiadomości informacje na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 ustawy”.

11

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Wyjątkiem są mniejsze organizacje, które mogą składać tę deklarację w formie papierowej (wróć na górę strony, gdzie podajemy, jakich organizacji dotyczy wyjątek). Kiedy składamy deklarację w formie papierowej, w części M powinny znaleźć się imiona i nazwiska oraz podpisy osoby sporządzającej zeznanie, a także osób reprezentujących organizację zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie organizacji.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2020 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2020 roku

12

Wypełniony formularz - przykład

Wypełniony formularz, który jest ilustracją przykładu opisanego w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.