Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej [informacje dla rozliczenia w 2020 r.]

Reklama

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów). Przedstawione niżej informacje dotyczą wzoru formularza CIT-8 z załącznikami, który sporządzamy w 2020 roku - rozliczając się za 2019 rok. Układ części deklaracji CIT-8 i załączników odpowiada starszym wzorom tego formularza (wykorzystywanym przy poprzednich rozliczeniach), różnią się jednak numerami poszczególnych pól.

1

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Obowiązuje zasada, że od 2019 roku CIT-8 składamy elektronicznie (papierowo tylko w niektórych przypadkach)

Zasadą obowiązującą od 2019 roku (więc również w 2020 r.) w składaniu CIT-8 z załącznikami jest, że musi zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne.

Szukasz filmów poradniczych dla NGO? Zasubskrybuj nasz kanał na Youtube! Subskrybuj >>

CIT-8 z załącznikami możesz sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego albo z elektronicznego aktywnego formularza pdf Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

Podczas wypełniania elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze ,po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać - ręcznie. 

Obecnie deklarację CIT-8 z załącznikami za 2019 rok składamy na następujących wersjach formularzy: CIT-8 wersja 28, CIT-8/O wersja 15, CIT-D wersja 7. Numery wersji podane są w nawiasie przy symbolu formularza, na dole każdej strony.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2020 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2020 roku


Wypełniony formularz, który jest ilustracją do przykładu opisanego dalej w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Reklama
2

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od wpisania numeru NIP organizacji i wskazania okresu, za który sporządzane jest zeznanie (rok podatkowy) - w większości przypadków jest to pierwszy i ostatni dzień ubiegłego roku kalendarzowego. W części A. wskazujemy miejsce składania zeznania (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i zaznaczamy czy składamy czy korygujemy wcześniej złożone zeznanie. Następnie należy podać dane (część B. Dane podatnika) organizacji.

W przypadku organizacji zwykle nie występują sytuacje określone w części B.3, należy więc nie oznaczać tu żadnego punktu „tak” albo zaznaczyć odpowiedź „nie”.

Dalej w części C. podajemy informację o składanych załącznikach. Jeśli organizacja nie składała załącznika o lokalnych dochodach oddziałów CIT-ST w polu 35. zaznacza „nie”. 

Jeśli organizacja ma dochód zwolniony z podatku, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc w polu CIT-8/O wpisuje się 1. 

Jeśli organizacja otrzymała darowizny od firm i osób prywatnych, to składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole CIT-D wpisując ilość potrzebnych formularzy tego załącznika. W aktywnym formularzu włączają się wówczas kolejne strony z odpowiednimi załącznikami.

Dodatkową wymaganą informacją o organizacji, jest odpowiedź na pytanie czy rok podatkowy organizacji jest inny niż rok kalendarzowy. Jeśli rok podatkowy organizacji jest taki sam jak kalendarzowy (od 01-01-2019 do 31-12-2019) to w części L. w polu 285. zaznacza odpowiedź „nie”.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

3

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Zwykle mówimy o wypisaniu kwot wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2019 miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w polu 49. w formularzu CIT-8. Jeśli formularz wypełniany jest ręcznie to powtarza się wpis w polu 57., przy wypełnianiu formularza aktywnego pola posumowania wypełniają się automatyczne.

4

Krok 2 – Obliczenie kosztów (CIT-8 część D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w roku 2019 miało następujące koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27200,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł
razem: 28860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić, czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów takich nie należą wydatki z dotacji ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polu 59. (przy wypełnianiu ręcznym także w polu 73.).

5

Krok 3 – Dochód czy strata (CIT-8 część D.3)

Dochód oblicza się, odejmując koszty uzyskania przychodów od przychodów. Wynik tego działania pojawia się (lub wpisujemy) w polu 75. gdy organizacja osiągnęła dochód albo w polu 77. gdy występuje strata, czyli to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wynika ze sprawozdania finansowego).

Przykład

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwota ta pojawia się (lub wpisujemy) w części D.3 w polu 75 i 81. Gdy organizacja ma stratę to będzie ona wykazywana w polach 77 i 73.

6

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8/O cześć B.1)

W części E CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E.1 wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O. Trzeba więc przewinąć wypełnianą deklarację na stronę 6. na której rozpoczyna się załącznik CIT-8/O.

7

Załącznik CIT-8/O

W załączniku CIT-8/O w części B.1 wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. W aktualnym formularzu ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych.

W polu 36. wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W polu 14. wskazuje się pozostałe dochody (np. z darowizn, odsetek bankowych) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele oraz dochody kościelnych osób prawnych; dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej, dochody klubów sportowych, spółdzielni socjalnych (art. 17 ust. 1 pkt 4).

W polu 20. wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na działalność pożytku publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 6c).

W polu 40. wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w polu 42. wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów, które organizacja otrzymała, tylko kwotę odpowiadająca tzw. dochodowi podatkowemu (wskazaną w polu 75. CIT-8), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład
Przypomnijmy: w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” były przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie oraz dotacja.

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w części D.1), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w części D.2) ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego. Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B.1 formularza CIT-8/O – w polu 40.

Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W polu 36. CIT-8/O należy więc wpisać 50,00 zł składek (art. 17 ust 1 pkt 40).

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł na koszty statutowe. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w polu 14. CIT-8/O..

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

pole 36. – składki członkowskie 50,00 zł
pole 14. – dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną 240,00 zł
pole 40. – dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) 27200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27490,00 zł

Kwota wolna od podatku (suma wypełnionych pozycji 36, 14 i 40) widoczna jest w podsumowaniu części B.1 w polu 75. CIT-8/O.

8

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F.2)

Po wypełnieniu części B.1 CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie została do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

Kwotę nie wydatkowanych jeszcze dochodów wolnych od podatku wykazywana jest w części F.2 CIT-8/O. W naszym przykładzie wpisujemy tu tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód wolny od podatku, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód wolny od podatku z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), którego nie wydatkowała w roku za który składa obecny CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego to w części F.2 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku bieżącego).

9

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w CIT-8 w części D.3 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do CIT-8, do części E.1, gdzie w polu 93. (i podsumowaniu w polu 107.) wykazywana jest kwota tego zwolnionego dochodu. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w części D.3 to w części E.2 „podstawa opodatkowania” mamy 0,00 zł. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych za ten rok.

10

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D

Darowizny otrzymane od osób prawnych i fizycznych, które pomniejszają u darczyńcy jego postawę opodatkowania, wykazywane są w załączniku CIT-D. W obecnym formularzu aktywnym opracowanym przez administrację skarbową, nakazujący to art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest interpretowany w taki sposób, że w CIT-D wpisuje się kwotę wszystkich otrzymanych darowizn, nawet drobnych, a wykazuje się je szczegółowo gdy darowizna otrzymana jest od osoby prawnej i jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. lub suma darowizn od jednego darczyńcy przekracza 35 tys.

Organizacja, która otrzymała darowizny będące podstawą do odliczenia podatkowego (darowizna od osoby prywatnej, firmy - nie np. dotacja od fundacji) wpisuje je w łącznej kwocie w polu 21. W dalszej części CIT-D w części C.4 (pola od 55. do 68.) wskazuje, na jakie cele darowizny zostały przeznaczone. Darowizny duże (wyżej określone), otrzymane od osób prawnych (np. spółek z o.o. - nie osób prywatnych), wpisuje dodatkowo w kolejnych polach, wykazując sumy darowizn otrzymanych od poszczególnych darczyńców z podaniem ich nazwy i adresu.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych, w kwocie 600,00 zł. Wypełnia więc załączniki CIT-D. Po wypełnieniu informacji początkowych (w formularzu elektronicznym kopiują się z pól wypełnionych w CIT-8), w części B.1 określa rodzaj podatnika zaznaczając w polu 10. pkt 1 „wyłącznie otrzymujący darowiznę”. Następnie kwotę otrzymanych darowizn: 600,00 zł, wpisuje w części C. w polu 21 – kwota ogółem otrzymanych darowizn. Nie otrzymuje darowizn dużych od osób prawnych, nie wypełnia więc dalszych pól o kwotach darowizn od poszczególnych darczyńców i nie podaje danych darczyńców w częściach C.1 do C.3. W takiej sytuacji wpisujemy w polu 22. kwotę 0,00.

Stowarzyszenie darowizny otrzymało i przeznaczyło na cele statutowe oświatowe i kulturalne. Wykazuje to w części C.4 zaznaczając pola 59. (nauka, edukacja, oświata i wychowania) i 61. (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji).

Nowością od 7 wersji CIT-D jest część C.5, w której należy oznaczyć oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku udostępnienia „do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych”, informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „za wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego” (art. 18 ust 1e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych). Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny i jej dochód podatkowy (CIT-8 część D.3 pole 75) wyniósł 27 490,00 zł. Przekracza 20 000 zł, musi wiec upublicznić informację o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu oraz poinformować o tym urząd skarbowy oznaczając oświadczenie w części C.5 w polu 5. – „podatnik udostępnił do publicznej wiadomości informacje na podstawie art. 18 ust 1e pkt 2 ustawy”.

11

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Wyjątkiem są mniejsze organizacje, które mogą składać tę deklarację w formie papierowej (wróć na górę strony, gdzie podajemy, jakich organizacji dotyczy wyjątek). Kiedy składamy deklarację w formie papierowej, w części M powinny znaleźć się imiona i nazwiska oraz podpisy osoby sporządzającej zeznanie, a także osób reprezentujących organizację zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie organizacji.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2020 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2020 roku

12

Wypełniony formularz - przykład

Wypełniony formularz, który jest ilustracją przykładu opisanego w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.