Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

CIT-8 obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej

Reklama

Wypełnienie formularza CIT-8 oraz wysłanie go do 31 marca do urzędu skarbowego jest obowiązkiem każdej organizacji pozarządowej (nawet jeśli zdecydowała się na prowadzenie księgowości podatkowej - uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów).

1

Termin CIT-8 w 2022 roku

CIT-8

standardowy termin wysłania deklaracji CIT-8 (rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych) – 31 marca

przesunięty termin wysłania deklaracji w 2022 roku – 30 czerwca 2022 roku

zobacz też: Termin złożenia deklaracji CIT-8 w 2022 roku przesunięty! Opublikowano rozporządzenie

ZMIANA FORMULARZA: przygotowany poniżej opis i zastosowany w nim przykład oparty jest na formularzu deklaracji w wersji 31.

Nie przegap zmian! Śledź wątek CIT-8 (zebranie najnowsze informacje dotyczące CIT-8, ukazujące się na bieżąco w portalu ngo.pl).

Reklama
2

Nie wiesz, jak wypełnić deklarację CIT-8 w 2022 roku? Zajrzyj do wideo-instrukcji

UWAGA: Wideo-instrukcja to przykład z rozliczeniem za 2020 rok i oparta jest na starszej wersji deklaracji (wersji 29). Warto ją jednak wykorzystać, ponieważ sposób wypełniania oraz graficzny wygląd poszczególnych części deklaracji nie zmienił się. Zmianie uległy tylko numery pól w deklaracji.

3

Co to jest CIT-8

CIT-8 to informacja (w języku urzędowym nazywana „zeznaniem”) o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać m.in. właśnie za pomocą formularza CIT-8.

Obowiązuje zasada, że CIT-8 składamy elektronicznie (papierowo tylko w niektórych przypadkach)

Zasadą obowiązującą w składaniu CIT-8 z załącznikami jest, że musi zostać sporządzony w formie elektronicznej, musi być elektronicznie podpisany i drogą elektroniczną przekazany do urzędu skarbowego.

Wyjątkiem od tej zasady są CIT-8 składane przez organizacje mające tylko dochody zwolnione z podatku dochodowego osób prawnych i nie składające za rok, za który składa CIT-8 żadnych PIT-ów za osoby fizyczne. Taka organizacja może wysłać CIT-8 w tradycyjnej papierowej, manualnie podpisanej formie.

CIT-8 z załącznikami możesz sporządzić korzystając z oprogramowania księgowego albo z elektronicznego aktywnego formularza pdf Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/cit/e-deklaracje-cit/formularze-cit/

Podczas wypełniania elektronicznego formularza aktywnego, dane powtarzane w dalszych częściach są automatycznie kopiowane do właściwych pól oraz automatycznie wyliczane są pola, które w podanym niżej przykładzie wskazane są jako miejsca, w które należy wpisać wynik opisanego działania.

Jeśli organizacja sporządza CIT-8 papierowo, może skorzystać z elektronicznego formularza, wypełnić go w komputerze, po czym wydrukować. Może też najpierw wydrukować pusty formularz, a następnie wypełnić go ręcznie. Niezależnie od tego co wybierze, wydrukowany formularz trzeba będzie jeszcze podpisać - ręcznie.

UWAGA NA WERSJĘ FORMULARZA

Ogłoszoną ostatnią wersją CIT-8 jest wersja 31.

Jednak aktualne udostępnionym aktywnym (edytowalnym) PDF deklaracji CIT-8 jest wersja 31, a załączników do niej: CIT-8/O wersja 17 i CIT-D w wersja 7. Obowiązujące wersje deklaracji znajdują się na stronie podatki.gov.pl.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2021 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2021 roku


Wypełniony formularz, który jest ilustracją do przykładu opisanego dalej w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

4

Strona pierwsza CIT-8 - dane organizacji

Wypełnianie formularza CIT-8 zaczyna się od wpisania numeru NIP organizacji i wskazania okresu, za który sporządzane jest zeznanie (rok podatkowy) - w większości przypadków jest to pierwszy i ostatni dzień ubiegłego roku kalendarzowego. W części A. wskazujemy miejsce składania zeznania (poprzez wskazanie właściwego dla organizacji urzędu skarbowego) i zaznaczamy czy składamy czy korygujemy wcześniej złożone zeznanie. Następnie należy podać dane (część B. Dane podatnika) organizacji.

W przypadku organizacji zwykle nie występują sytuacje określone w części B.3, należy więc nie oznaczać tu żadnego punktu „tak” albo zaznaczyć odpowiedź „nie”.

Dalej w części C. podajemy informację o składanych załącznikach. Jeśli organizacja nie składała załącznika o lokalnych dochodach oddziałów CIT-ST zaznacza opcję „nie”. 

Jeśli organizacja ma dochód zwolniony z podatku, to obowiązkowym załącznikiem jest CIT-8/O – więc w polu CIT-8/O wpisuje się 1. 

Jeśli organizacja otrzymała darowizny od firm i osób prywatnych, to składa odpowiedni załącznik i wypełnia pole CIT-D wpisując ilość potrzebnych formularzy tego załącznika. W aktywnym formularzu włączają się wówczas kolejne strony z odpowiednimi załącznikami.

Dodatkową wymaganą informacją o organizacji jest odpowiedź na pytanie czy rok podatkowy organizacji jest inny niż rok kalendarzowy. Jeśli przyjęty typowy rok podatkowy organizacji jest taki sam jak kalendarzowy (od 01. stycznia albo dnia rozpoczęcia działalności - do 31. grudnia) to w części L. w p. „Podatnik wybrał rok podatkowy inny niż kalendarzowy” zaznacza odpowiedź „nie”.

W części L. umieszczone są dodatkowe pytania o specyficzny status i sytuację podatnika, nie występujące zwykle w organizacji pozarządowej, należy więc zaznaczyć tu przy wszystkich odpowiedziach opcję “nie”.

Następne części formularza dotyczą przychodów, kosztów oraz obliczenia podatku dochodowego.

CIT-8 i załącznik CIT-8/O ma za zadanie rozliczyć poza przychodami z typowej działalności podmiotu (działalności statutowej, gospodarczej i innej) także przychody z zysków kapitałowych (np. z udziałów z obcych przedsięwzięciach, zyskach z akcji, obligacji). Typowe przychody, koszty i dochody organizacji rozliczane są w drugiej kolumnie opisanej jako przychody, koszty czy dochody „z innych źródeł przychodów”.

5

Krok 1 – Obliczenie przychodów (CIT-8 część D.1)

Aby prawidłowo wypełnić tę część formularza, dobrze jest w pierwszej kolejności wypisać w arkuszu kalkulacyjnym (lub po prostu na kartce) wszystkie przychody organizacji z roku, za który sporządza się CIT-8. Zwykle mówimy o wypisaniu kwot wszystkich środków, które wpłynęły na konto lub do kasy organizacji. Nie trzeba mieć wyszczególnionej każdej wpłaty, wystarczy pogrupowanie ich wg rodzaju źródła np.: składki, darowizny, dotacje. Na koniec trzeba je zsumować.

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w przykładowym roku miało następujące przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów (w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Sumę wszystkich przychodów wpisuje się w części D.1 w pierwszej linii w p. "Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP", w drugiej kolumnie (p. 49 w. 30 albo p. 53 w. 31). Jeśli formularz wypełniany jest ręcznie to powtarza się wpis w polu podsumowującym, na końcu części D.1, przy wypełnianiu formularza aktywnego pola podsumowania wypełniają się automatycznie.

6

Krok 2 – Obliczenie kosztów (CIT-8 część D.2)

Analogicznie do przychodów należy zebrać i wypisać wszystkie koszty organizacji, które stanowią „koszty uzyskania przychodu”. Znowu grupując je odpowiednio – tak jak jest to pogrupowane na kontach księgowych organizacji. Najczęściej w organizacjach mamy do czynienia po prostu z kosztami statutowymi, jednak są koszty, które należy obowiązkowo wyodrębnić, takie jak koszty realizacji projektów, pokryte z dotacji (obowiązek wynikający z umów dotacyjnych) oraz koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego (obowiązek wynikający z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Przykład

Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” w przykładowym roku miało następujące koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty związane z dotacją z Urzędu Miasta 27200,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł
razem: 28860,00 zł

Kwoty kosztów nie wpisuje się automatycznie do formularza CIT-8. Należy najpierw sprawdzić, czy według przepisów podatkowych zaliczane są do kosztów uzyskania przychodu. W naszym przykładzie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów takich nie należą wydatki z dotacji ze środków publicznych. Dlatego wydatki, pokrywane z takich dotacji odejmuje się od sumy wszystkich kosztów.

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” wygląda to następująco:

28 860,00 zł – 27 200,00 zł = 1 660,00 zł

Otrzymaną kwotę kosztów uzyskania przychodu wpisuje się do formularza CIT-8 w polach odpowiadających wpisanych wyżej przychodom, w naszym przykładzie w części D.2, w drugiej kolumnie, w pierwszej linii (p. 61 w. 30 albo p .63 w. 31). Kwota kosztów uzyskania przychodu wykazywana jest dalej w podsumowaniu w ostatniej linii części D.2.

7

Krok 3 – Dochód czy strata (CIT-8 część D.3)

Dochód oblicza się, odejmując koszty uzyskania przychodów od przychodów. Wynik tego działania pojawia się (lub wpisujemy) w drugiej kolumnie, w pierwszej linii “Dochód (art. 17 ust. 2)”, gdy organizacja osiągnęła dochód albo w drugiej linii “Strata (art. 17 ust. 2)”, gdy występuje strata, czyli to nadwyżka kosztów uzyskania przychodu nad przychodami. Wpis z kwotą dochodu albo straty powtarza się w podsumowaniu części D.3 w liniach odpowiednio “Dochód” albo “Strata”.

Uwaga! W CIT-8 wykazuje się tzw. dochód lub stratę podatkową (nie są one tożsame z tym, co wynika ze sprawozdania finansowego).

Przykład

W Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” działanie to wygląda następująco:

29 150,00 zł - 1 660,00 zł = 27 490,00 zł

Czyli Stowarzyszenie to wykazało w CIT-8 dochód w wysokości 27 490,00 zł.

Kwota ta pojawia się (lub wpisujemy) w części D.3 w drugiej kolumnie w linii “Dochód (art. 17 ust. 2)” i “Dochód”.

8

Krok 4 – Obliczenie dochodów wolnych od podatku (CIT-8/O cześć B.1)

W części E CIT-8 oblicza się podstawę opodatkowania. Ta część jest szczególnie ważna dla organizacji pozarządowej ze względu na różnego rodzaju dochody, które są wolne od podatku. Organizacje najczęściej mają prawo do korzystania z tych zwolnień. Część E.1 wypełnia się dopiero po wypełnieniu załącznika CIT-8/O. Trzeba więc przewinąć wypełnioną deklarację na pierwszą stronę załącznika CIT-8/O.

9

Załącznik CIT-8/O

W załączniku CIT-8/O w części B.1 wykazuje się w poszczególnych polach różnego rodzaju dochody wolne od podatku. W aktualnym formularzu ta część wymaga wydzielenia poszczególnych zwolnień podatkowych wymienionych w ustawie o podatku dochodowym osób prawnych - trzeba tu odnaleźć każde poszczególne zwolnienie podatkowe stosowane w organizacji i dla każdego oddzielnie wpisać kwoty zwolnionego dochodu. Poniżej wskazujemy miejsca wykazania najczęstszych zwolnień podatkowych organizacji.

W linii “Składki członkowskie … zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40" wskazuje się dochody ustawowo zwolnione z podatku, takie jak składki członkowskie w przypadku stowarzyszeń (art. 17 ust. 1 p. 40 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

W linii “Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4” wskazuje się pozostałe dochody (np. z darowizn, odsetek bankowych) organizacji, pod warunkiem, że ich celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele (art. 17 ust. 1 pkt 4).

W linii “Dochody organizacji pożytku publicznego - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c” wskazuje się dochody organizacji mających status OPP, przeznaczone na ich działalność statutową (art. 17 ust. 1 pkt 6c).

W linii “Dochody organizacji pożytku publicznego - wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c” wskazuje się dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego (art. 17 ust. 1 pkt 47), z kolei w następnej linii wykazywane są dotacje otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa (art. 17 ust. 1 pkt 48).

W wyżej wymienionych polach nie wpisuje się jednak wszystkich przychodów, które organizacja otrzymała, tylko kwotę odpowiadająca tzw. dochodowi podatkowemu (wskazaną części D.3 CIT-8), który należy przeanalizować, ustalając co składa się na ten dochód i czy podlega on zwolnieniu podatkowemu.

Przykład
Przypomnijmy: w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart” były przychody:

składki od członków stowarzyszenia 50,00 zł
darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych (bez wskazania konkretnych projektów) 600,00 zł
dotacja z Urzędu Miasta 27200,00 zł
sprzedaż biletów w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego (działalność oświatowa i kulturalna) 1300,00 zł
razem: 29150,00 zł

Zastanówmy się zatem, które z przychodów podlegają zwolnieniu podatkowemu.

Ze względu na źródło przychodów z podatku dochodowego zwolnione są składki członkowskie oraz dotacja.

Ze względu na przeznaczenie na działalność oświatową i kulturalną, będącą celem statutowym Stowarzyszenia Wspierania Kultury „Mozart”, zwolnione z podatku dochodowego są darowizny i przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego.

Należy wziąć pod uwagę tylko kwotę tzw. dochodu podatkowego w wysokości 27 490,00 zł, a nie całości przychodu w kwocie 29 150,00 zł i zastanowić się, jakie są jego części składowe.

Zaczynamy od zwolnienia ze względu na źródło przychodów. Najpierw zajmujemy się dotacją. W CIT-8 wykazaliśmy ją najpierw jako część przychodu (w części D.1), ale potem nie wykazaliśmy kosztów z nią związanych (w części D.2) ponieważ z definicji nie są one kosztami uzyskania przychodu. Tym samym przychód ten automatycznie stanowi część uzyskanego przez organizację tzw. dochodu podatkowego. Tak więc kwotę tę należy w pierwszej kolejności uwzględnić w części B.1 formularza CIT-8/O – w linii “Dotacje otrzymane z budżetu państwa … art. 17 ust. 1 pkt 47”.

Następnie sprawdzamy pozostałe koszty:

koszty statutowe (finansowane z darowizn) 360,00 zł
koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 1300,00 zł

Po analizie widać, że Stowarzyszenie koszty statutowe pokryło z otrzymanych w bieżącym roku darowizn, natomiast nie wydało składek członkowskich. W CIT-8/O w linii “Składki członkowskie … zwolnione na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40" należy więc wpisać 50,00 zł składek.

Jeśli chodzi o dwa pozostałe źródła przychodów w Stowarzyszeniu Wspierania Kultury „Mozart" to widać, że kwota przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego (sprzedaż biletów – 1300,00 zł) została całkowicie wydana. W przypadku darowizn z kwoty 600,00 zł wydano 360,00 zł na koszty statutowe. Tak więc do wydania w następnych latach (również na cele statutowe) została pozostała kwota 240,00 zł (art. 17 ust. 1 pkt 4). Kwotę tę wypisujemy w CIT-8/O w części B.1 w linii “Dochody (przychody) wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4".

W roboczym zestawieniu do CIT-8/O wygląda to następująco:

Składki członkowskie - zw. art. 17 ust. 1 pkt 40 50,00 zł
Dochody przeznaczone na działalność oświatową i kulturalną - zw. art. 17 ust. 1 pkt 4 240,00 zł
Dotacja z Urzędu Miasta (dochody wolne od podatku ze względu na źródło budżetowe) - zw. art. 17 ust. 1 pkt 47 27200,00 zł
razem (kwota wolna od podatku): 27490,00 zł

Kwota wolna od podatku (suma części B.1) widoczna jest w podsumowaniu w ostatniej linii części B.1.

10

Krok 5 – Obliczenie kwoty zwolnionej z podatku do wydatkowania w przyszłości (CIT-8/O część F.2)

Po wypełnieniu części B.1 CIT-8/O widać, że wykazano w nim dochód dwojakiego rodzaju: rzeczywisty – kwota 290,00 zł, która realnie została do wydatkowania w naszej organizacji w przyszłości oraz tzw. dochód podatkowy – kwotę 27 200,00 zł, która w rzeczywistości została już wydana przez Stowarzyszenie w ramach dotacji (zatem nie są to pieniądze, którymi organizacja będzie mogła dysponować później).

Kwotę nie wydatkowanych jeszcze dochodów wolnych od podatku wykazywana jest w części F.2 CIT-8/O. W naszym przykładzie wpisujemy tu tylko i wyłącznie kwotę 290,00 zł stanowiącą rzeczywisty dochód wolny od podatku, którym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” będzie mogło jeszcze dysponować w następnych latach.

Jeśli organizacja miałaby jeszcze jakiś dochód wolny od podatku z poprzedniego roku (lub poprzednich lat), którego nie wydatkowała w roku za który składa obecny CIT, również należy go tu wykazać dodając do kwoty dochodu uzyskanego w danym roku. Np. jeśli w poprzednim roku nie wydatkowała 350 zł dochodu wolnego to w części F.2 będzie wpisana kwota 640 zł (350 zł pozostałe z lat poprzednich + 290 zł z roku bieżącego).

11

Krok 6 – Obliczenie podstawy opodatkowania (CIT-8 część E)

Dzięki wypełnieniu CIT-8/O wiadomo, że w tym przypadku, cała kwota dochodu wykazana wcześniej w CIT-8 w części D.3 jest kwotą zwolnioną z podatku. Wracamy do CIT-8, do części E.1, gdzie w linii “Razem dochody (przychody) wolne” (i podsumowaniu w linii “Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia") wykazywana jest kwota tego zwolnionego dochodu. Ponieważ kwota ta jest równa kwocie dochodu wykazanej w części D.3 to w części E.2 w linii „Podstawa opodatkowania” mamy 0,00 zł. Tym samym Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” nie płaci podatku dochodowego od osób prawnych za ten rok.

12

Krok 7 – Wykazanie darowizn - załącznik CIT-D

Darowizny otrzymane od osób prawnych i fizycznych, które pomniejszają u darczyńcy jego podstawę opodatkowania, wykazywane są w załączniku CIT-D. W obecnym formularzu aktywnym opracowanym przez administrację skarbową, nakazujący to art. 18 ust. 1e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest interpretowany w taki sposób, że w CIT-D wpisuje się kwotę wszystkich otrzymanych darowizn, nawet drobnych, a wykazuje się je szczegółowo gdy darowizna otrzymana jest od osoby prawnej i jednorazowa darowizna przekracza 15 tys. lub suma darowizn od jednego darczyńcy przekracza 35 tys.

Organizacja, która otrzymała darowizny będące podstawą do odliczenia podatkowego (darowizna od osoby prywatnej, firmy - nie np. dotacja od fundacji) wpisuje je w łącznej kwocie w części C. w linii “Kwota ogółem otrzymanych darowizn”. W dalszej części CIT-D w części C.4 (pola od 55. do 68.) wskazuje, na jakie cele darowizny zostały przeznaczone. Darowizny duże (wyżej określone), otrzymane od osób prawnych (np. spółek z o.o. - nie osób prywatnych), wpisuje dodatkowo w kolejnych polach, wykazując sumy darowizn otrzymanych od poszczególnych darczyńców z podaniem ich nazwy i adresu.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny na cele statutowe (oświatowe i kulturalne) od osób fizycznych, w kwocie 600,00 zł. Wypełnia więc załączniki CIT-D. Po wypełnieniu informacji początkowych (w formularzu elektronicznym kopiują się z pól wypełnionych w CIT-8), w części B.1 określa rodzaj podatnika zaznaczając w polu 10. pkt 1 „wyłącznie otrzymujący darowiznę”. Następnie kwotę otrzymanych darowizn: 600,00 zł, wpisuje w części C. w linii “Kwota ogółem otrzymanych darowizn”. Nie otrzymuje darowizn dużych od osób prawnych, nie wypełnia więc dalszych pól o kwotach darowizn od poszczególnych darczyńców i nie podaje danych darczyńców w częściach C.1 do C.3. W takiej sytuacji wpisujemy w polu 22. kwotę 0,00.

Stowarzyszenie darowizny otrzymało i przeznaczyło na cele statutowe oświatowe i kulturalne. Wykazuje to w części C.4 zaznaczając pola 59. (nauka, edukacja, oświata i wychowania) i 61. (kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji).

Nowością od 7 wersji CIT-D jest część C.5, w której należy oznaczyć oświadczenie, że organizacja dopełniła obowiązku udostępnienia „do publicznej wiadomości, poprzez publikacje w Internecie, środkach masowego przekazu lub wyłożenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych”, informacji o wysokości kwot otrzymanych darowizn (wykazanych w załączniku CIT-D) „za wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego” (art. 18 ust 1e ustawy o podatku dochodowym osób prawnych). Z obowiązku upubliczniania informacji o otrzymanych darowiznach, zwolnione są organizacje, których dochód podatkowy nie przekracza 20 000 zł.

W naszym przykładzie Stowarzyszenie Wspierania Kultury „Mozart” otrzymało darowizny i jej dochód podatkowy (CIT-8 część D.3) wyniósł 27 490,00 zł. Przekracza 20 000 zł, musi więc upublicznić informację o otrzymanych darowiznach i ich przeznaczeniu oraz poinformować o tym urząd skarbowy oznaczając "x" przy oświadczeniu w części C.5 „Podatnik udostępnił do publicznej wiadomości informacje na podstawie art. 18 ust. 1e pkt 2 ustawy”.

13

Krok 8 – Złożenie podpisów przez uprawnione osoby

Deklaracja CIT-8 z załącznikami musi być podpisana i przekazana do urzędu skarbowego w formie elektronicznej.

Wyjątkiem są mniejsze organizacje, które mogą składać tę deklarację w formie papierowej (wróć na górę strony, gdzie podajemy, jakich organizacji dotyczy wyjątek). Kiedy składamy deklarację w formie papierowej, w części M powinny znaleźć się imiona i nazwiska oraz podpisy osoby sporządzającej zeznanie, a także osób reprezentujących organizację zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie organizacji.


Szczegółowe informacje o formie składania CIT-8 w 2022 roku: Jak organizacje pozarządowe składają CIT-8 w 2022 roku

14

Wypełniony formularz - przykład

Wypełniony formularz, który jest ilustracją przykładu opisanego w tekście

(UWAGA: plik nie otworzy się bezpośrednio w przeglądarce - należy zapisać go na dysku komputera i otworzyć za pomocą programu Acrobat)

Przeczytaj też

 • CIT-8

 • sprawozdania

 • Infografika

 • Prawo i obowiązki

 • CIT-8

 • Krzysztof Śliwiński, ngo.pl

  CIT-8

 • CIT-8

 • CIT-8

 • CIT-8

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Renata Niecikowska, ngo.pl

  darowizny

 • Redakcja ngo.pl

  CIT-8

 • Prawo i obowiązki

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.