Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o przywilejach organizacji pożytku publicznego (OPP).

1

Co daje organizacji posiadanie statusu OPP? Jakie przywileje wiążą się z jego posiadaniem?

Z chwilą uzyskania statusu OPP, organizacji przysługują określone przywileje:

  1. prawo do otrzymywania 1,5% podatku od osób fizycznych,
  2. prawo do nieodpłatnego informowania przez radio i telewizję publiczną o działalności organizacji,
  3. możliwość korzystania z pomocy poborowych, skierowanych do odbycia służby zastępczej (przywilej ten stracił na znaczeniu ok. 2009 r.),
  4. możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach,
  5. zwolnienie:

dochodów organizacji z podatku dochodowego (w szerszym zakresie niż “zwykłe” organizacje pozarządowe), 

z podatku od nieruchomości w części działalności nieodpłatnej, 

z opłat skarbowych w części działalności nieodpłatnej

z opłat sądowych

z podatku od czynności cywilnoprawnych

Wymienione przywileje stosuje się wobec organizacji i prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Jeśli OPP prowadzi działalność gospodarczą, stosuje się wówczas do niej takie same zasady, jak wobec innych organizacji pozarządowych, nieposiadających statusu OPP.

Reklama
2

Jakich podatków i opłat nie płacą OPP?

Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z:

podatku dochodowego – zwolnienie dotyczy dochodów przeznaczonych na realizację celów statutowych (z wyłączeniem działalności gospodarczej) oraz dochodów od inwestowania w zakup obligacji Skarbu Państwa, bonów skarbowych, obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także od dochodów przeznaczonych na nabycie papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;

podatku od nieruchomości – w przypadku przeznaczenia nieruchomości (np. działki) lub ich części na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej – całkowite; w przypadku przeznaczenia na prowadzenie działalności statutowej odpłatnej – określono maksymalne stawki, które można pobrać od 1 m^2^ powierzchni użytkowej budynków lub ich części oraz gruntów; stawki te wynoszą do 0,39 zł od 1 m^2^ powierzchni gruntu oraz 6, 88 zł od 1 m^2^ powierzchni użytkowej w budynkach.;

opłat skarbowych – wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego, np. gdy OPP składa podanie, występuje z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, zezwolenia bądź wystawiają dokumenty (np. gdy organizacja występuje z wnioskiem o zgodę na przeprowadzenie zbiórki publicznej),

opłat sądowych – w tym opłat z tytułu wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym; zwolnienie z opłat sądowych nie obejmuje spraw związanych z prowadzoną przez organizacje działalnością gospodarczą (chodzi m.in. o takie opłaty jak np. 150 zł za zmianę wpisu w KRS, 300 zł za wykreślenie z KRS).

podatku od czynności cywilnoprawnych – podatkiem tym są opodatkowane różne transakcje, np. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy, umowy pożyczki, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania; jeżeli umowa, która jest opodatkowana, zawierana jest przed notariuszem, wtedy obliczenia i poboru podatku dokonuje notariusz); z podatku zwolnione są organizacje pożytku publicznego, ale tylko wtedy, gdy dokonana czynność cywilnoprawna dotyczy nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwolnienie nie obejmuje czynności związanych z działalnością odpłatną.

podatku VAT (przekazywanie żywności) - żywność przekazana na rzecz OPP z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez te organizacje, podlega zwolnieniu z podatku VAT, którego nie będzie odprowadzał darczyńca. Darczyńca jest natomiast zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej przekazanie żywności. Także OPP musi prowadzić dokumentację otrzymanej żywności oraz musi ją wykorzystać na cele swojej działalności charytatywnej - w innym przypadku żywność nie będzie zwolniona z VAT i będzie musiała go zapłacić OPP.

3

Czy aby otrzymać darowiznę musimy mieć status organizacji pożytku publicznego?

Posiadanie statusu OPP nie jest konieczne, aby móc dostać darowiznę.

Darowiznę może otrzymać każda organizacja, która została zarejestrowana w sądzie (czyli ma osobowość prawną) – stowarzyszenie lub fundacja, ale także (od maja 2016 r.) rejestrowane w ewidencji starosty (a nie w KRS) stowarzyszenia zwykłe. Organizacje te nie muszą mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Trzeba jednak pamiętać, że darowizna może być przeznaczona tylko na określone cele społeczne, które realizuje dana organizacja i ma je zapisane w statucie. Informacje o tym, jakie to cele znajdziemy w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 4).

4

Ułatwienia dla OPP organizujących loterie

Od połowy grudnia 2014 r. obowiązują ułatwienia dla organizacji pozarządowych posiadających status pożytku publicznego (OPP). OPP są zwolnionie z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na organizację loterii, nawet jeśli nagrody przekroczą tzw. kwotę bazową, przy czym nie może przekroczyć piętnastokrotności kwoty bazowej, a w ciągu roku trzydziestokrotności kwoty bazowej. OPP musi zgłosić taką loterię, ale nie występuje o zezwolenie.

Sprawdź wysokość kwoty bazowej

Kwota bazowa zmienia się. Należy sprawdzać jej wysokość każdego roku. W 2018 r. kwota bazowa wynosi 4474 zł.

5

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.