Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o tym co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego (OPP).

1

Co musi zawierać statut organizacji pożytku publicznego?

Nie ma wzorcowego statutu organizacji pożytku publicznego. Są tylko pewne określone warunki wymienione w art. 20 i art. 21 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Te wymagania powinny wynikać z zapisów statutowych stowarzyszenia, fundacji lub innej organizacji, która ubiega się o status organizacji pożytku publicznego. Wszystkie określone warunki muszą być spełnione łącznie choć nie oznacza to, że wszystkie muszą być wpisane do statutu w takim brzmieniu jak są zapisane w ustawie.

Ogólnie warunki dotyczą informacji o:

  • celach i sposobach realizacji celów statutowych (m.in. cele muszą być zgodne z katalogiem celów podanych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego),
  • przeznaczeniu całego dochodu (nadwyżki przychodów nad kosztami) organizacji na działalność statutową (działalność pożytku publicznego), zwłaszcza jeśli organizacja prowadzi działalność gospodarczą,
  • organie kontroli wewnętrznej (musi być powołany i nie może być w żaden sposób zależny od zarządu),
  • wymaganiach wobec członków organu kontroli wewnętrznej (m.in. muszą to być osoby, które nie są skazane  prawomocnym wyrokiem i niepowiązane z żaden sposób z członkami zarządu np. nie mogą być spokrewnione),
  • wymaganiach wobec członków zarządu (muszą to być osoby, które nie  są skazane prawomocnym wyrokiem),
  • zabezpieczeniach dotyczących wyprowadzania majątku organizacji poza organizację (m.in. powinno być zabronione udzielania pożyczek na rzecz członków organizacji czy też jej pracowników).
Reklama
2

Czy musimy zmieniać statut, aby móc ubiegać się o status OPP?

Najpierw trzeba sprawdzić czy statut organizacji spełnia wymogi ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie odnośnie starania się o nadanie statutu organizacji pożytku publicznego. Jeśli wymagania są spełnione to nie trzeba zmieniać statutu. Jeśli nie, musimy dokonać zmian dostosowując go do przedstawionych wymagań.

3

Gdzie znajdę wzorcowy statut organizacji pożytku publicznego?

Nie ma czegoś takiego jak wzorcowy statut organizacji pożytku publicznego. Są tylko pewne określone warunki, które muszą być spełnione przez stowarzyszenie/fundację starającą się o nadanie statusu organizacji pożytku publicznego. Wymogi te muszą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach statutowych.

4

Jak dostosować kody PKD do tego, co mamy w statucie?

Wypełniając formularz KRS-W-OPP trzeba posłużyć się Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).

Do każdego rodzaju działalności (chodzi o działalność statutową, czyli to, co znajduje się w celach i formach realizacji tych celów) w formularzu KRS-W-OPP należy przypisać odpowiedni numer z PKD.

Do formularza wpisujemy przede wszystkim sposoby realizacji celów zgodnie ze statutem i ewentualnie cele statutowe (jeżeli opisują jakieś konkretne działania niewymienione w sposobach realizacji, a ważne i realizowane przez organizację). Obok każdego rodzaju działalności (czyli sposobu realizacji celu) musimy wpisać konkretny numer PKD.

Tak więc musimy uważnie przeczytać całe PKD pod kątem naszych działań statutowych. Szukamy takich numerów PKD, które by opisywały nasze działania. Najprawdopodobniej część uda nam się znaleźć (np. działalność wydawniczą, organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z zakwaterowaniem bądź bez zakwaterowania) a część nie, ponieważ będą to działania specyficzne dla organizacji (np. pomoc finansowa dla osób ubogich). W wypadku tych specyficznych działań możemy posłużyć się kodem 94.99.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W formularzu KRS-W-OPP wpisujemy po kolei każdy z naszych przedmiotów działalności, używając jednocześnie opisu z PKD i naszego opisu ze statutu.

Sprawdź jak wygląda wypełniony formularz KRS-W-OPP.

Pamiętajmy, że w formularzu KRS-W-OPP należy:

  • Wymienić wszystkie aktualnie prowadzone działania (zgodnie ze statutem) lub planowane w najbliższej przyszłości.
  • Wskazać prowadzoną przez organizację działalność statutową z zaznaczeniem, która działalność jest działalnością odpłatną, a która działalnością nieodpłatną. W wypadku, gdy jakiś rodzaj działalności prowadzony jest przez organizację równocześnie jako działalność odpłatna i nieodpłatna w formularzu należy wymienić ją dwukrotnie. Nie można wpisać takiego przedmiotu działalności tylko raz zaznaczając równocześnie pola TAK i NIE.

Bardzo ważną zasadą jest przekreślanie pól niewypełnionych, o czym często się zapomina. Brak przekreślenia będzie informacją, że organizacja zapomniała wpisać właściwą treść. Formularze muszą być wypełnione czytelnie (stąd zasada drukowanych liter), a także właściwie podpisane.

Przeczytaj też

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.