Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o rocznym sprawozdaniu organizacji pożytku publicznego.

1

Do kogo, kiedy i jakie sprawozdania składają organizacje mające status OPP?

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status OPP, ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Organizacje pożytku publicznego dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego.

Reklama
2

Zamieszczanie sprawozdań w bazie internetowej

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego OPP mają obowiązek opublikować (zamieścić) sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe (czyli po podjęciu uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania, samej uchwały w bazie się nie umieszcza) w internetowej bazie sprawozdań, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w terminie:

 • do 15 lipca – dotyczy to OPP, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy
 • do 30 listopada – dotyczy to OPP, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego.

Sprawozdanie zatwierdzone przez odpowiednie władze organizacji (np. walne zebranie, radę fundacji) musi być przyjęte najpóźniej do końca szóstego miesiąca od dnia zakończenia roku obrotowego.

3

Upublicznienie sprawozdań

Organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.

Pamiętajmy, że publikacja sprawozdań w bazie i umieszczenie ich na stronie internetowej to dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wynikające z faktu posiadania statusu organizacji pożytku publicznego. Poza tym OPP, tak jak każda inna organizacja, musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą to także do KRS.

Uwaga

Fundacje, które mają status OPP sporządzają sprawozdanie merytoryczne (ze swojej działalności) i zamieszczą je w bazie sprawozdań OPP, w obowiązującym terminie, nie mają obowiązku przesyłania sprawozdania merytorycznego do ministra pełniącego nadzór nad fundacją. Sprawozdanie do ministra wysyłają fundacje, które nie mają statusu OPP.

4

Czy istnieje wzór sprawozdania merytorycznego OPP?

Organizacje pożytku publicznego (OPP) mają obowiązek sporządzić i ogłosić dwa rodzaje sprawozdań rocznych: merytoryczne i finansowe.

O tym, jakie informacje powinny się znaleźć w obu rodzajach sprawozdań decydują odpowiednie przepisy.

Obowiązują dwa wzory sprawozdań merytorycznych organizacji pożytku publicznego:

 • sprawozdanie podstawowe – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód powyżej 100 tys. zł
 • sprawozdanie w wersji uproszczonej – dotyczy organizacji, które osiągnęły przychód do 100 tys. zł.

Roczne sprawozdanie merytoryczne sporządza się zgodnie z wytycznymi określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. 

zobacz rozporządzenie w sprawie wzorów w Dzienniku Ustaw

zobacz w Dzienniku Ustaw rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów (zmiany weszły w życie 1 stycznia 2023 r.)
zakres danych po zmianie rozporządzenia nie zmienił się - konieczność nowelizacji rozporządzenia wynikała ze zamiany 1% na 1,5% (zobacz: 1,5% i nowelizacja rozporządzeń do ustawy o pożytku)

W szczególności sprawozdanie powinno zawierać najważniejsze informacje o: działalności pożytku publicznego danej OPP w okresie sprawozdawczym; o wydatkowaniu pieniędzy pochodzących z 1%/1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku (np. tzw. organizacje kościelne) posiadające status OPP, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane osoby.

5

Czy każde sprawozdanie finansowe OPP poddaje się audytowi?

Obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego podlegają OPP, jeśli spełniają łącznie wszystkie wymienione niżej warunki:

 1. realizują zadania publiczne zlecone, jako powierzone do wykonywania lub do wspierania zadania publicznego, oraz
 2. otrzymały w roku obrotowym łączną kwotę dotacji na realizację zadań określonych w pkt 1 w wysokości co najmniej 100 000 zł, oraz
 3. osiągnęły w roku obrotowym przychody w wysokości co najmniej 3 000 000 zł.
Więcej z tego działu

Przeczytaj też

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • sprawozdania

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Współpraca z administracją

 • sprawozdania

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Jarosław Greser dla ngo.pl

  dane osobowe, RODO

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • sprawozdania

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • sprawozdania

 • Prawo i obowiązki

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Redakcja ngo.pl

  Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Redakcja ngo.pl

  sprawozdania

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Redakcja ngo.pl

  Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Pożytek publiczny i (1%) 1,5%

 • Infografika

 • Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

  Komentarze

  Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.