Poradnik - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama

Najważniejsze informacje o rezygnacji ze statusu organizacji pożytku publicznego (OPP).

1

Z czym wiąże się zamknięcie organizacji pożytku publicznego?

Organizacja pożytku publicznego może:

 • zrezygnować ze statusu OPP,
 • utracić status OPP, np. wskutek przeprowadzonej kontroli, która wykaże nieprawidłowości

Informacja o wykreśleniu przez sąd wpisu o statusie OPP (czy to z własnej woli organizacji, czy też w wyniku kontroli) zostaje przesłana przez sąd dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności.

OPP, która zrezygnowała czy też utraciła status ma obowiązek:

 • w ciągu 14 dni od otrzymania sądowego postanowienia o wykreśleniu statusu OPP poinformować Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności o wysokości niewydanych (na dzień postanowienia sądu) środków pochodzących z 1% podatku. W praktyce pismo powinno zawierać informację o dniu wykreślenia statusu OPP, kwocie niewydanych pieniędzy z 1% podatku, a także podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji,
 • przekazać niewydane wpływy z tytułu 1% podatku na Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (FWOPP) w terminie 14 dni od uprawomocnienia postanowienia.

Jeśli organizacja nie zastosuje się do tych wymogów dostanie wezwanie od Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności, by dopełnić określonych w ustawie obowiązków. Gdyby i to okazało się nieskuteczne i organizacja nie zastosowała się do wezwania w terminie 14 dni od jego otrzymania, Dyektor Narodowego Instytutu Wolności wydaje decyzję o wysokości niewydatkowanych środków z 1% podatku, a także określa termin, od którego od tej kwoty naliczane będą odsetki. Do ściągania należności stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

Przepis ten obowiązuje od 9 listopada 2015 roku.

Organizacja traci również status OPP w momencie jej likwidacji: czy to z własnej inicjatywy, czy na skutek decyzji sądu o ogłoszeniu jej upadłości.W przypadku likwidacji organizacja (likwidator) przekazuje niewydatkowane środki z 1% wraz z informację o ich wysokości Dyrektorowi Narodowego Instytutu Wolności po otrzymaniu z sądu decyzji o otwarciu likwidajci/ogłoszeniu upadłości. Więcej o likwidacji stowarzyszenia i fundacji.

Reklama
2

W jaki sposób rezygnuje się z posiadania statusu OPP?

Jeśli organizacja chce zrezygnować z posiadania statusu OPP odpowiedni organ np. zarząd (ale może też być to walne zebranie czy rada fundacji) powinien podjąć decyzję w postaci uchwały o rezygnacji. Następnie zarząd powinien zgłosić ten fakt do KRS składając w tym celu odpowiednie formularze.

Dla organizacji zarejestrowanych w KRS będą to:

 • KRS-Z20 - formularz podstawowy identyfikujący organizację
 • KRS-Z-OPP - formularz służący do zgłoszenia zarówno zmian jak i rezygnacji ze statusu OPP

Dla organizacji niezarejestrowanych w KRS będą to:

 • KRS-Z21 -formularz podstawowy identyfikujący organizację
 • KRS-Z-OPP - formularz służący do zgłoszenia zarówno zmian jak i rezygnacji ze statusu OPP

Jako załącznik składa się uchwałę o rezygnacji i jeśli jest taka potrzeba inne dokumenty potwierdzające ważność uchwały np. protokół z walnego zebrania, lista obecności na walnym.

Formularze dostępne są:

Nie ma obowiązku używania oryginalnych, barwnych formularzy. Możemy też użyć formularzy, które skserujemy lub wydrukujemy, np. ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Organizacja pożytku publicznego może też podjąć decyzję o rozwiązaniu/likwidacji organizacji. Wtedy postępuje się tak jak w przypadku zamykania działalności organizacji nie posiadających statusu OPP.

3

Kiedy można stracić status OPP?

Organizacja pożytku publicznego można stracić status OPP na skutek kontroli przeprowadzonej przez Przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego. Po tejże kontroli informacja o naruszeniach może zostać przekzana także do Dyrektora Narodowego Instytutu Woloności, który ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o pozbawienie organizacji statutusu OPP.

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności występuje z wnioskiem o wykreślenie z KRS statusu organizacji pożytku publicznego jeżeli w wyniku kontroli okaże się, że organizacja pożytku publicznego nie spełnia warunków określonych w art. 20 oraz 21 ustawy albo jesli organizacja mimo wezwania do wprowadzenia zmian tego nie zrobiła.

Podadto Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności może złożyć wniosek do KRS o wykreslenie statusu OPP, wtedy gdy OPP nie zastosowała się do wezwania w sprawie złożenia wyjaśnień dotyczących:

 • naruszenia obowiązków sprawozdawczych organizacji m.in. niezłożenia lub nieopublikowania w terminie obowiązkowych sprawozdań,
 • prowadzenia zbiórki publicznej bez wymaganego zgłoszenia lub nienadesłania do ministra właściwego do spraw administracji publicznej sprawozdania z przeprowadzonej zbiórki publicznej lub sprawozdania ze sposobu rozdysponowania zebranych ofiar,
 • braku informacji o rozliczeniu środków pochodzących ze zbiórki publicznej lub informacji o otrzymanych darowiznach,
 • prowadzenia bez zezwolenia placówkek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centrum integracji społecznej, dom pomocy społecznej, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne i interwencyjne ośrodki preadopcyjne, określone w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz szkoły lub placówki publiczne określone w Ustawie z dn. 7 września 1991 r.,
 • prowadzenia bez wpisu do rejestru podmiotu wykonujący działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej,
 • ma co najmniej półroczne zaległości podatkowe za poprzedni rok w wysokości przekraczającej wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (prawomocna decyzja albo tytuł, o którym mowa w Ustawie z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • wypełniania obowiązków wynikających z Ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • narusza przepisy związane z korzystaniem z przywilejów określonych art. 24 np. korzystania ze zwolnień z kosztów sądowych, cywilnoprawnych czy wykorzystania podatku VAT na szczególnych zasadach; przywileje te opisujemy w roz. IV,
 • nie wykonała wyroku sądu powszechnego lub administracyjnego,
 • ma zaległości wobec ZUS (nie płaci składek na ubezpieczenie społeczne) w wysokości przekraczającej 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni
 • jeżeli organizacja pożytku publicznego nie usunie uchybień stwierdzonych w wystąpieniu pokontrolnym,
 • w wyniku kontroli zostanie stwierdzone znaczące naruszenie przepisów prawa,
 • w przypadku powtarzającego się wykorzystywania otrzymanych dotacji niezgodnie z przeznaczeniem stwierdzonego decyzją organów administracji publicznej lub prawomocnym orzeczeniem sądu.
4

Czy po utracie statusu OPP organizacja może ponownie złożyć wniosek o nadanie statusu OPP?

Tak, może z tym że w przypadku:

 • jeśli organizacja zrezygnowała z posiadania statusu OPP, może złożyć wniosek o ponowne jego nadanie w dowolnym momencie
 • jeśli organizacja utraci status OPP, może złożyć wniosek o ponowne jego nadanie po dwóch latach od wyrejestrowania tego statusu.

Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?

Komentarze

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.